Basisschool Het Veenpluis

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

  • door projecten en excursies maar ook door een pluktuin op het plein en eigen kippen.
  • Elk jaar doen we mee met de grote rekendag. Hier de resultaten van "verhoudingen".
  • Schoolfoto van Basisschool Het Veenpluis
  • veel projecten hebben te maken met de omgeving, hier kleine kriebelbeestjes.
  • De leerlingen werken veel samen op school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de eindtoets zijn al vele jaren voldoende volgens de normen van de inspectie. 

14BG Het Veenpluis Basisarrangement 

2015:539,4

2016:542,4

2017:535,2

2018:537,6

2019:540,3 

2020: geen Eindtoets ivm corona

2021: 77,9 IEP

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van toetsen die bij de methodes horen en van onafhankelijke toetsen. Daarvoor gebruiken we de onafhankelijke toetsen van IEP. Ook gebruiken we in groep acht de eindtoets primair onderwijs van IEP. Deze toets wordt gebruikt als ondersteuning voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De tussentijdse resultaten worden in het leerkrachtenteam besproken door de intern begeleider. Ook worden de resultaten met ouders gedeeld in de 10 minutengesprekken. Waar nodig zijn deze gesprekken vaker. De tussenopbrengsten hebben een belangrijke plek in ons onderwijsleerproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van Het Veenpluis stromen over het algemeen uit naar twee scholen. De Borgen met locaties in Leek en Roden of naar Terra in Oldekerk. Uitstroom naar andere scholen is natuurlijk mogelijk.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Veenpluis valt onder het basisarrangement. In oktober 2020 was het laatste bezoek van de onderwijsinspectie. Het Veenpluis heeft meegedaan aan een themaonderzoek. De bevindingen van de inspectie waren positief en vooral het onderdeel groepsdoorbrekend leren.

Terug naar boven