Kindcentrum De Zevenster

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

 • Voor talentontwikkeling werken we groep doorbrekend en kiezen kinderen eigen activiteiten
 • Schooljudo bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 • De Kanjertraining wordt ingezet om te zorgen voor een veilig schoolklimaat
 • Wanneer het kan, geven we ons onderwijs buiten
 • Excursies staan geregeld in het teken van samenwerking en verwondering

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum bestaat sinds 01 augustus 2022. Onze school levert basiskwaliteit - volgens het toezichtkader van de inspectie. De gepubliceerde cijfers uit schooljaar 2022-2023 zijn de eerste cijfers voor onze nieuwe fusieschool. Cijfers met betrekking tot voorgaande schooljaren zijn van OBS Het Veenpluis, één van de voorlopers van onze school.

Eindopbrengst 2022-2023
In het eerste jaar van bestaan is er hard gewerkt en is met de juiste interventies een voldoende eindopbrengst gerealiseerd. Onze school is volop in ontwikkeling. De organisatie van ons onderwijs is in de loop van het eerste schooljaar toegespitst op wat de leerlingen nodig hebben. Van de twee voorgaande scholen vormen kinderen, ouders/verzorgers en teamleden nu één nieuwe organisatie. De missie en visie worden gedragen. Over de schoolcultuur krijgen we van ouders/verzorgers en derden complimenten.

1F/1S-niveau
De meeste kinderen stromen uit op VMBO-niveau. In het eerste jaar van het bestaan van De Zevenster hebben alle groep-8-leerlingen 1F-niveau behaald op taal en lezen; 88% behaalde 1F-niveau op rekenen. Gemiddeld behaald 64% van de kinderen het 1S-niveau op de genoemde vakgebieden, waarbij we op rekengebied te laag hebben gescoord. De komende jaren willen we de 1S-opbrengst voor het vakgebied rekenen verhogen. Hiertoe gaat het team diverse trainingen volgen en wordt een nieuwe rekenmethode in gebruik genomen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van toetsen die bij de methodes horen en van onafhankelijke toetsen. Daarvoor gebruiken we de onafhankelijke toetsen van IEP. Ook gebruiken we in groep acht de eindtoets primair onderwijs van IEP. Deze toets wordt gebruikt als ondersteuning voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De tussentijdse resultaten worden in het leerkrachtenteam besproken door de intern begeleider. Ook worden de resultaten met ouders gedeeld in de 10 minutengesprekken. Waar nodig zijn deze gesprekken vaker. De tussenopbrengsten hebben een belangrijke plek in ons onderwijsleerproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kenmerken van onze leerlingpopulatie en de consequenties voor (de organisatie van) ons onderwijs hebben we beschreven in het document 'Leerlingpopulatie De Zevenster - Analyse maart 2023'.  Gegevens voor deze analyse zijn verkregen vanuit de rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 2022 van de beide voormalige basisscholen waaruit De Zevenster is ontstaan. Deze zijn met elkaar vergeleken om tot een beschrijving te komen van de afgelopen jaren. Hieruit hebben we het volgende kunnen concluderen:

 • Er is lang te voorzichtig geadviseerd richting het VO
 • Wisselende populaties en kleine groepen hebben op beide voormalige scholen invloed op data gehad
 • OBS Het Veenpluis had relatief veel TL- en HAVO-leerlingen
 • CBS De Delta had meer verdeeldheid (normaalcurve) onder leerlingen; kaderleerlingen waren er meer dan gemiddeld

Voor de komende vier schooljaren werken we toe naar eindopbrengsten die tenminste op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Hier ligt een uitdaging om kinderen onderwijs op maat te bieden, waarbij het bij hen passende niveau wordt behaald.

Doorstroomtoets
Ouders/Verzorgers van kinderen in groep 7 worden aan het eind van het schooljaar op de hoogte gebracht van het voorlopige VO-schooladvies. De advisering komt tot stand op basis van tussenopbrengsten, werkhouding, motivatie en observaties van het kind. Bij de verandering van eindtoets naar doorstroomtoets verleggen we de laatste interne tussenmeting voor de leerlingen van leerjaar 8. Deze zal vóór de kerstvakantie plaatsvinden. Ouders/Verzorgers worden tezamen met hun kind geïnformeerd over de tussenopbrengst. Hieraan worden doelen gekoppeld voor de resterende maanden tot de doorstroomtoets worden afgenomen. Op basis van de doorstroomtoets volgt dan het definitieve VO-schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Doelen    

 • Kinderen voelen zich veilig op school (sociaal, psychisch en fysiek)     
 • Kinderen, leerkrachten, directie, Kanjercoördinator en ouders weten wat ze kunnen doen ter preventie van onveilige situaties en hoe te handelen als het toch onveilig wordt  

De uitgangspunten
School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als kinderen zich er veilig voelen. De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen samen met het Werkconcept Critical Skills het uitgangspunt voor ons veiligheidsbeleid. We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen samen met ouders en kinderen zorgen voor een veilige school.  

We willen te vertrouwen zijn
De meeste mensen willen te vertrouwen zijn. Zo willen we gezien, gehoord en begrepen worden. We gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en kijken met vertrouwen naar elkaar en de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag zijn. Doe je niet anders voor dan wie je werkelijk bent; zoals je bent is het goed. Daarmee ben je te vertrouwen.  

Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen
We zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. Een goede opvoeding richt zich op fundamentele menselijke waarden zoals liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Daarom moeten wij, ouders en leerkrachten, duidelijke leiders zijn voor kinderen: wij vertegenwoordigen het gezag van het fatsoen. We laten ons daarbij niet bepalen door negatieve gevoelens zoals angst, onmacht en ergernis. We zorgen voor een veilige sfeer door grensoverschrijdend gedrag op een nette manier zorgvuldig aan te pakken. Daarin werken we samen met elkaar.  

We geven het goede voorbeeld
De kinderen voelen zich veilig als wij het goede voorbeeld geven:

 • We gaan respectvol met elkaar om
 • We spreken respectvol over elkaar en de kinderen, ook op sociale media
 • Indien zich een probleem voordoet of we ons zorgen maken, overleggen we samen; we zoeken een oplossing die goed is voor alle betrokkenen en die recht doet aan de situatie

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ontwikkelen
 • Groeien
 • Stralen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Zevenster valt onder het basisarrangement.

In oktober 2020 was het laatste bezoek van de onderwijsinspectie, destijds op OBS Het Veenpluis. Het Veenpluis heeft meegedaan aan een themaonderzoek. De bevindingen van de inspectie waren positief en vooral het onderdeel groep doorbrekend leren.

Terug naar boven