Kindcentrum De Zevenster

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

 • Voor talentontwikkeling werken we groep doorbrekend en kiezen kinderen eigen activiteiten
 • Schooljudo bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 • De Kanjertraining wordt ingezet om te zorgen voor een veilig schoolklimaat
 • Wanneer het kan, geven we ons onderwijs buiten
 • Excursies staan geregeld in het teken van samenwerking en verwondering

Het team

Toelichting van de school

Op KC De Zevenster werken 14 leerkrachten, een intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, een leerkrachtondersteuner en een directeur. Ook zijn er een administratief medewerker en een conciërge werkzaam. Bij de kinderopvang die in ons schoolgebouw gehuisvest is, werkt een vijftal leidsters. We bieden ook ruimte aan stagiaires van de (academische) PABO, een opleiding tot onderwijsassistent of andere vakgerichte opleidingen. Als professionele leergemeenschap blijven we op deze manier leren van elkaar.

Goed werkgeverschap is een van de speerpunten van stichting Quadraten. Wij zorgen ervoor dat teamleden met plezier werken en van elkaar mogen leren. Open, eerlijke en respectvolle feedback is daarbij essentieel. Mede vanuit de gesprekkencyclus is er oog en oor voor het welbevinden van teamleden en ook voor wensen voor persoonlijke ontwikkeling en scholing. De schoolleiding faciliteert waar nodig en mogelijk. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Quadraten heeft een flexpool. Mensen in deze pool hebben veelal een vast dienstverband, maar zijn niet verbonden aan een vaste school. Zijn vallen in als er ziekte is of verlof wordt opgenomen door leerkrachten op de scholen. Ook zgn. poolers die niet in vaste dienst zijn, kunnen invallen op scholen in de noordelijke provincies. De coördinatie van dit alles is in handen van SLIM Personeelsbemiddeling.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met het talentuur en atelieronderwijs waarbij we ons o.a. gericht hebben op beeldende vorming. Het atelieronderwijs geven we in de komende twee jaren een diepere laag door cultuuronderwijs in te voegen bij thema’s. Voor het bereiken van meer diepgang zetten we CMK-subsidie in waarvan we experts inhuren. Er wordt in gezet op beeldende vorming en muziek. We zullen daarbij ook disciplines inzetten waar kinderen minder snel mee in aanraking komen van huis uit, zoals fotografie en erfgoed. Daarbij hoort ook het beschrijven van het culturele aanbod en de werkwijze in een cultuurplan. Zo zorgen we voor een duurzame ontwikkeling.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw van onze school wordt thematisch gewerkt waarbij alle vakken geïntegreerd aan bod komen. Er wordt een uitdagende en verrijkte speel-leeromgeving gecreëerd. Kinderen worden uitgedaagd in een betekenisvolle context. In de kleine kring worden activiteiten aangeboden waarbij kinderen leren vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. We laten kinderen ervaren en ontdekken. Kinderen laten betrokkenheid zien en komen zo tot leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We stimuleren dat alle kinderen actief betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. We werken ernaar toe dat kinderen doelen stellen en activiteiten plannen. Het is een proces waarbij de begeleiding van leerkrachten nodig is. Onze school richt zich op brede cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. We bieden een passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van de kinderen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

In lijn met het Masterplan Onderwijs (mei 2022) hechten we veel waarde aan de kernvakken lezen, taal, rekenen en burgerschap. De zorgroute van onze school gaat uit van het systematisch en cyclisch monitoren en analyseren van data. Zo komen we steeds tot een betere afstemming van het aanbod voor kinderen ten aanzien van de kernvakken.

Daarnaast zien we ook het ontwikkelen als mens, het op een goede manier met elkaar omgaan en het leren en ontdekken van de wereld om ons heen als basisvaardigheden. Het opsnuiven van cultuur, muziek, mediawijs-zijn, op een gezonde manier leven en in beweging zijn, heeft dan ook een belangrijke plek in ons onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze Visie op Passend Onderwijs
Ons Kindcentrum zien we als een leef- en leergemeenschap: kinderen, ouders/verzorgers en team trekken samen op. In een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving kunnen kinderen ontwikkelen, groeien en stralen. Dit gaat samen met het geven en ontvangen van vertrouwen en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. 

Doorgaande lijn
We streven naar thuisnabij-onderwijs voor ieder kind. We bieden onderwijs waarbij kinderen zoveel mogelijk in eigen tempo en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Zo willen we betrokkenheid vergroten. Op De Zevenster is onderwijs vanuit leerstof-jaarklassen (grotendeels) losgelaten. We zorgen voor uitdagend onderwijs waardoor kinderen kunnen onderzoeken en ontdekken, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid tot ontwikkeling komen. Als blijkt dat een kind na interventies een andere invulling van de lesstof nodig heeft dan het jaarprogramma voorschrijft, kiezen we voor een eigen leerlijn.

Passend aanbod
Graag zien we dat alle kinderen actief betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. We werken ernaar toe dat kinderen doelen stellen en activiteiten plannen. Het is een proces waarbij de begeleiding van leerkrachten nodig is. Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van kinderen. We bieden een passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van de kinderen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. In lijn met het Masterplan Onderwijs (mei 2022) hechten we veel waarde aan de kernvakken lezen, taal, rekenen en burgerschap. De zorgroute van onze school gaat uit van het systematisch en cyclisch monitoren en analyseren van data. Zo komen we steeds tot een betere afstemming van het aanbod voor kinderen ten aanzien van de kernvakken.

Verwijzing
Soms is ons onderwijs niet toereikend voor een kind. Door het cyclisch monitoren hebben we het kind in beeld, begeleiden en ondersteunen we het. Een enkele keer komt een verwijzing naar een andere school voor. We kunnen dan niet voldoen aan de leerbehoefte van het kind en gunnen het een plek waar het zich beter kan ontwikkelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het Schoolplan en het Schoolondersteuningsprofiel zijn de ambities t.a.v. het toekomstige ondersteuningsaanbod opgenomen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Tot onze grote verbeterdoelen hoort ook het ontwikkelen tot een (Integraal) Kindcentrum. Verbeterdoelen en ambities zijn mede gebaseerd op de pijlers en speerpunten uit het Koersplan van Quadraten. Ze vormen de focus voor ons handelen.

Onze ambities met betrekking tot ondersteuningsmogelijkheden voor het jonge kind:

 • Meer samenwerking met opvang > spelen, thema’s en doorgaande lijn ontwikkeling
 • Structureel overleg onderwijs en opvang > contactpersonen in gesprek over pedagogische visie
 • Gezamenlijk gebruik ruimtes en schoolplein > nadere kennismaking 
 • Gezamenlijke vieringen en voorstellingen > doorgaande lijn
 • De zorgbehoefte van jonge kinderen wordt gemonitord

Terug naar boven