Dr Lammerts van Buerenschool

H. Piersonstraat 23 6671 CK Zetten

  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool
  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool
  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool
  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tweede helft van groep 8 (april ) maken alle leerlingen de Eindtoets Basisonderwijs. Deze nemen wij af bij het bureau DIA. Deze toets is een landelijk genormeerde eindtoets. De DIA eindtoets is 'goedgekeurd' door de inspectie en het ministerie. Met de uitslag krijgen wij een beeld van de prestaties van onze leerlingen, maar ook van onze school als geheel. De resultaten kunnen worden vergeleken met het landelijk gemiddelde.

De afgelopen twee schooljaren scoorden wij een voldoende. Met deze score zijn wij uiteraard tevreden. Toch zijn voor ons de 'zachte' leervoorwaarden, zoals bv concentratie, netheid, leervermogen, samenwerken enz, ook heel belangrijk bij de uiteindelijke advisering.

Voor het 10-14 onderwijs geldt het advies als startniveau voor de eerste twee leerjaren.

De resultatenmonitor ( 1F-2F-1S niveaus) brengen wij in kaart. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Is de LvB een goede school? Wij vinden uiteraard van wel, maar kun je dat ook meten? Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school enigszins te kunnen vaststellen, maken we, zoalsal eerder gezegd, gebruik van een aantal toetsen. Dit begint in groep 1 en 2 met de observaties door de leerkrachten en zéér sporadisch de toetsen ‘Rekenen voor kleuters’ en ‘Taal voor kleuters’ (zie ons Informatieboekje Kleuteronderwijs). Vanaf groep 3 zijn er jaarlijks toetsen voor Technisch lezen en Begrijpend lezen, Rekenen & Wiskunde en Nederlandse taal (spelling). De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons een redelijk objectief beeld over de kwaliteit van ons onderwijs én de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Dit laatste is belangrijk om goede kindgerichte hulp te kunnen bieden. Tijdens de tienminutenavonden in februari/maart worden de toets uitslagen met de ouders besproken.

Ons leerlingvolgsysteem is zeer gestructureerd en heet het DIA systeem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten wijken enigszins af van de echte uitstroomgegevens. Raadpleeg gerust onze schoolgids of neemt u contact op met onze directeur.

De scores van mei 2023 zijn zeer goed. De 1f niveaus waren bij de drie onderdelen begrijpend lezen, taal en rekenen 100%. De 2F/1s niveaus waren 79%-79%-64%.

Op de website van de inspectie vindt U het verslag van het bezoek van juni 2023, waar wij het oordeel GOED ontvingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de LvB telt iedereen mee!

Belangrijk om een fijne schoolperiode te hebben, zijn de begrippen plezier en veiligheid. Deze twee uitgangswaarden zijn uitermate waardevol om tot leren te komen. Op de LvB bieden we daarnaast rust, structuur en orde. In deze tijd van veel prikkels, onrust en een veranderende maatschappij willen wij op de LvB een veilige, duidelijke basis bieden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder telt mee!
  • Veiligheid
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht onze school in juni 2023. Het oordeel van de inspectie in juni 2023 was GOED.

Terug naar boven