Dr Lammerts van Buerenschool

H. Piersonstraat 23 6671 CK Zetten

Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tweede helft van groep 8 (april 2018) maken alle leerlingen de Eindtoets Basisonderwijs. Deze nemen wij af bij het bureau DIA. Deze toets is een landelijk genormeerde eindtoets. De DIA eindtoets is 'goedgekeurd' door de inspectie en het ministerie. Met de uitslag krijgen wij een beeld van de prestaties van onze leerlingen, maar ook van onze school als geheel. De resultaten kunnen worden vergeleken met het landelijk gemiddelde.

De afgelopen twee schooljaren scoorden wij een voldoende. Met deze score zijn wij uiteraard tevreden. Toch zijn voor ons de 'zachte' leervoorwaarden, zoals bv concentratie, netheid, leervermogen, samenwerken enz, ook heel belangrijk bij de uiteindelijke advisering.

Voor het 10-14 onderwijs geldt het advies als startniveau voor de eerste twee leerjaren.

Vanaf dit schooljaar brengen wij de resultaten op 1F-2F-1S in kaart. In de bijlage ziet u het overzicht!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Is de LvB een goede school? Wij vinden uiteraard van wel, maar kun je dat ook meten? Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school enigszins te kunnen vaststellen, maken we, zoalsal eerder gezegd, gebruik van een aantal toetsen. Dit begint al in groep 1 en 2 met de toetsen ‘Rekenen voor kleuters’ en ‘Taal voor kleuters’ (zie ons Informatieboekje Kleuteronderwijs). Vanaf groep 3 zijn er jaarlijks toetsen voor Technisch lezen en Begrijpend lezen, Rekenen & Wiskunde en Nederlandse taal (spelling). De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons een redelijk objectief beeld over de kwaliteit van ons onderwijs én de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Dit laatste is belangrijk om goede kindgerichte hulp te kunnen bieden. Tijdens de tienminutenavonden in maart worden de toetsuitslagen met de ouders besproken. Aan het eind van groep 2 worden de cito-resultaten van de gehele kleuterperiode meegegeven en in de groepen 3 tot en met 7 de cito-resultaten van het betreffende schooljaar.Tevens wordt aan het eind van groep 6 en groep 7 een overzicht van allebehaalde resultaten in groep 3 tot en met 6 meegegeven. In groep 7 nemen wij vanaf dit schooljaar niet meer de Cito-Entreetoets af. Ons leerlingvolgsysteem is dermate gestructureerd, dat de Entreetoets geen toegevoegde waarde heeft. Daarbij komt ook dat de Entreetoets veel onderdelen kent én we veel effectieve leertijdkwijt zijn met deze toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten wijken enigszins af van de echte uitstroomgegevens. Raadpleeg gerust onze schoolgids of neemt u contact op met onze directeur.

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. de corona crisis. In het schooljaar 2020-2021 gaan we onze ambities m.b.t. de referentie niveaus bijstellen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De aanbevelingen van de inspectie zijn weggezet in de jaarplannen.

Terug naar boven