De Damiaanschool

Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

 • Op een steenworp afstand van de locatie Rozenstraat, waar de groepen 6-8 zijn gehuisvest.
 • Midden in het centrum van Zeist, waar de groepen 1-5 zijn gehuisvest.
 • Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk.
 • In de visieboom staan de kernwaarden en de diverse dimensies beschreven.
 • Naast de cognitieve vakken besteden we ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Trend eindopbrengsten van de laatste vier schooljaren

 • 2015 - 2016    80       gemiddeld
 • 2016 - 2017    83,1    bovengemiddeld (landelijk gemiddelde 80,6)
 • 2017 - 2018    84,5    bovengemiddeld (landelijk gemiddelde 81,0)
 • 2018 - 2019    86,6    bovengemiddeld (landelijk gemiddelde 81,2)
 • 2019-  2020              geen eindtoets afgenomen i.v.m. corona
 • 2020-  2021    86,3    bovengemiddeld (landelijk gemiddelde 80)

Met de resultaten van de NIO-toets in groep 8 en die vanuit het leerlingvolgsysteem (Parnassys / CITO / IEP) wordt een goed 'gewogen' advies voor het VO gegeven. D.w.z. een voorlopig advies eind groep 7 en een definitief advies in groep 8 (januari). Zo kunnen de leerlingen en hun ouders gericht zoeken naar de juiste school van voortgezet onderwijs (open dagen). Vanaf 2016 wordt de IEP-toets als eindtoets gehanteerd. Deze wordt in april afgenomen. Is de uitslag van deze toets gelijk of lager in vergelijking met het eerder afgegeven definitief schooladvies dan wijzigt er niets; is de uitslag van IEP-toets echter hoger, dan staat het eerder gegeven schooladvies ter discussie. Aanpassing van het definitief advies zou dan kunnen plaatsvinden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten gebruiken we om de ontwikkeling van school-, groep- en leerling te volgen en waar nodig passend te maken. Binnen school vindt 2 maal per jaar een school- en groepsbespreking plaats om ambities te stellen en de gemaakte ambities te toetsen en waar nodig interventies uit volgen. Naast deze besprekingen worden leerlingbesprekingen gehouden. De principes van het Opbrengstgericht Passend Onderwijs worden hierbij gehanteerd. 

Bij de kleutergroepen wordt voor het volgen van de ontwikkeling gebruik gemaakt van de methode BOSOS. Leerkrachten voeren de observaties van alle leerlingen in dit systeem in. Op basis van deze observaties wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd en de leerstof hierop afgestemd. Vanaf groep 3 hanteren we methode gebonden en niet- methode gebonden toetsen alsmede observaties gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling. Analyse van deze toetsen en vragenlijsten geeft de school, in combinatie met onze observaties in de groep, goed inzicht in de onderwijsbehoeften van elk kind. Hierdoor kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk op de groep en de leerling afstemmen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand op basis van:

- De gegevens van het Cito/IEP leerlingvolgsysteem, de IEP-doorstroomtoets en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en/of  drempelonderzoek

- Resultaten die een leerling behaalt op de methode toetsingen

- Sociaal emotionele ontwikkeling

- Werkhouding, motivatie en zelfstandigheid

- Verwachting van ouders aangegeven in groep 7

- Eventuele gegevens van andere testen die afgenomen zijn, zoals bijvoorbeeld een IQ-test

Bij het vormen van het advies zijn de volgende mensen betrokken:

- De huidige groepsleerkracht

- Leerkracht uit voorgaande jaar (groep 7)

- Intern begeleider

- Directeur

- Indien van toepassing een ambulant begeleider of andere extern betrokkenen

IEP Doorstroomtoets   

Vanaf schooljaar 2023-2024: één aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets.

Met ingang van schooljaar 2023-2023 heet de eindtoets voortaan doorstroomtoets. Dit geldt voor alle eindtoetsen.

Daarnaast wordt de afname vervroegd van april naar februari. De IEP Eindtoets heet dus vanaf volgend jaar IEP-doorstroomtoets.

De inhoud van de doorstroomtoets zal niet veranderen. Deze kan op papier worden afgenomen of digitaal.

Eind maart melden alle leerlingen zich in dezelfde week aan de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Bij een hoger toetsadvies dan het voorlopig advies geeft de school een hoger definitief advies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Tijdspad 2023-2024                                                               

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.     

Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.     

Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.        

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van de school het definitieve schooladvies.      

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*. 

                                    * Voor leerlingen uit het primair onderwijs (po), het speciaal onderwijs (so) en het speciaal basisonderwijs (sbo) die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Damiaanschool maakt gebruik van de gecertificeerde methode Kanjertraining. Het voltallige team is hierin geschoold en we mogen onszelf dan ook kanjerschool noemen.

De Kanjertraining bestaat uit activiteiten waarbij de leerlingen inzicht krijgen in gedragsvormen en is bedoeld om sociale verhoudingen in een groep te laten ervaren met als doel het groepsklimaat in positieve zin te bevorderen. De sociale ontwikkeling neemt in onze school een belangrijke plaats in.

We hebben een aantal basisregels waar we in het omgaan met elkaar vanuit gaan. Uitgangspunt: je mag jezelf zijn en accepteert elkaar zoals je bent.  De leerlingen proberen eerst in onderling overleg het probleem op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kan de leerkracht daarin bemiddelen.

Het sociaal klimaat staat centraal, ook in preventief opzicht. Er wordt in de groepen structureel aandacht besteed aan de basisregels van de kanjertraining en deze worden structureel toegepast en zijn vastgelegd in een protocol. In de boekenkast op het Ouderportaal onder algemene informatie Kanjertraining, kunt u de achtergronden en werkwijze van de Kanjertraining lezen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect en waardering
 • Vertrouwen
 • Actieve burgerschapsvorming

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft aan De Damiaanschool een basisarrangement toegekend.

In april 2015 heeft het meest recente onderzoek plaatsgevonden. In de vorm van een pilot nieuw toezichtkader onderwijsinspectie 2015. Zie de bijlage.

Terug naar boven