De Damiaanschool

Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

  • Op een steenworp afstand van de locatie Rozenstraat, waar de groepen 6-8 zijn gehuisvest.
  • Midden in het centrum van Zeist, waar de groepen 1-5 zijn gehuisvest.
  • Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk.
  • In de visieboom staan de kernwaarden en de diverse dimensies beschreven.
  • Naast de cognitieve vakken besteden we ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidsonderzoeken laten zien dat onze leerlingen heel content zijn met hun leerkracht: de instructie die ze krijgen en de hulp die zij van hun leerkracht ontvangen. Wij zijn als team heel blij met de dikke 8!

Onze ambitie is om minimaal een 8 te scoren op de leerling-tevredenheid.

De leerlingen zijn ook positief over de klas en de school. In de leerlingenraad bespreken we hoe we dit nog verder kunnen verbeteren.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school vindt betrokkenheid van ouders bij de school erg belangrijk. Een greep uit de verschillende elementen:

1. Goede communicatie en informatievoorziening (website, schoolgids, ouderportaal, mail)

2. Uitwisseling van ervaringen met de kinderen (groeps-, thema-avonden en individuele contacten)

3. Organiseren van activiteiten t.b.v. de leerlingen (sport, kampen, carnaval, schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstviering, uitstapjes)

4. Afname oudertevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks)

De Damiaanschool is gecertificeerd voor het programma Ouderbetrokenheid 3.0 

De belangrijkste criteria van dit keurmerk zijn:

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit de informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, of MR. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.

3. Op school is te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

4. Ouders en leraren werken samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zo mogelijk bij gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. 

9. We streven naar een opkomst van 80% verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen). De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven