De Damiaanschool

Rozenstraat 21 - Leliestraat 21 3702 VM Zeist

  • Gelegen in het karakteristieke centrum van Zeist, deze prachtige onderwijslocatie.
  • Onze leerlingen leren niet alleen uit een boek of van een PC / tablet.
  • Talentontwikkeling is een belangrijke factor in de ontwikkeling van kinderen.
  • Het team hecht grote waarde aan sociale veiligheid van de leerlingen en handelt daar naar. Kanjertraining staat centraal.
  • Naast individuele ontwikkeling groeien onze leerlingen door samen te werken.

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van de Damiaanschool,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden. Kortom een levendig document. Wij hopen hiermee u voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Willem Zijderveld directeur locatie Centrum

Sharon Cornet directeur locatie Kerckebosch

De Damiaan: MAAK(T) HET VERSCHIL !

Missie: samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien

Onze samenleving heeft behoefte aan kritische en democratische deelnemers, waarbij gevoel en verstand in harmonie kunnen samenwerken. Hierin zit een opdracht voor de school: we zijn pas tevreden als de talenten van de kinderen maximaal worden ontplooid. Daarom volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Leerlingen die achterblijven of een bovengemiddelde aanleg hebben, krijgen gerichte leerstof en aandacht. Van de kinderen verwachten we dat ze hun spel en hun werk serieus nemen, dat ze een ontdekkingsgerichte instelling hebben en dat ze uitgroeien tot evenwichtige schoolverlaters die met een brede basis een bewuste en zekere stap zetten naar het voortgezet onderwijs.

Belangrijke pijlers van ons onderwijs zijn:

tolerantie en respect | ouderbetrokkenheid | passend opbrengstgericht werken | eigenaarschap| talentontwikkeling | kunst- en cultuureducatie | natuur en techniek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en waardering
  • Samenwerkend leren
  • Eigenaarschap
  • Passend opbrengstgericht
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders kunnen kiezen om hun kind(eren) te plaatsen op locatie Centrum of locatie Kerckebosch, afhankelijk van de beschikbaarheid. Locatie Centrum telt momenteel 375 leerlingen en locatie Kerckebosch 200. Beide locaties hebben gemengde populaties waarbij respect voor anders zijn, anders kunnen en anders er uit zien voorop staat. De locatie Kerckebosch is onderdeel van de Bredeschool Kerckebosch. In dit prachtig nieuwe schoolgebouw, is de Damiaanschool, de Montessorischool en kinderopvangorganisatie Kind en Co (kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolseopvang) gehuisvest.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn geen verschillen in de kinderopvang tussen de locaties van de school.

Ouders hebben altijd de vrijheid hun eigen BSO-organisatie te kiezen.

Alle informatie over voor- en naschoolse opvang kunt u vinden op de website van de school: www.damiaanschool.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven