RK basisschool Paus Joannes

De Weer 25 1504 AH Zaandam

  • Innovatie in het onderwijs. Werken met iPads
  • Een katholieke school met ruimte voor alle wereldgodsdiensten.

Het team

Toelichting van de school

In het overzicht lijkt het er op alsof de school veel directie heeft. Dit klopt niet. Op dit moment heeft de school 0,5 FTE aan directie. Het genoemde aantal FTE zit verder in detachering en inzet voor de klas van directieleden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof regelen we doorgaans intern bij kortdurende vervanging. Dat betekent dat leerkrachtondersteuners onder supervisie van een leerkracht voor de groep staan of intern begeleiders lessen overnemen.

Indien nodig sturen we groepen naar huis (we regelen altijd opvang voor ouders bij wie dit niet mogelijk is) om zo de "last" niet onnodig bij andere klassen te leggen.

Bij langdurend verlof regelen we een vervanger via Agora Support. Mocht deze niet beschikbaar zijn en blijken er intern geen andere oplossing dan KAN worden uitgeweken naar een model van 4 lesdagen. Uiteraard gebeurt dit alleen in noodsituaties en altijd in overleg met de MR en het bestuur.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Paus Joannes werken we naast de gewone jaarklassen, ook met extra klassen. Deze klassen zijn bedoeld voor kinderen die graag willen leren en de ambitie tonen om verder te komen. Wij bieden o.a.:

  • Taalklas voor groep 1/2: 15 kinderen krijgen van 2 leerkrachten verdiept taalonderwijs.
  • Taalatelier voor groep 4/5: 15 kinderen krijgen van 2 leerkrachten verdiept taalonderwijs (vooral begrijpend lezen).
  • Rekenatelier voor groep 6/7: 15 kinderen krijgen van 2 leerkrachten verdiept rekenonderwijs
  • Brede School Academie voor groep 6/7/8: kinderen uit de wijk met havo/vwo potentie krijgen extra (begrijpend) leesonderwijs.

Tijdens de reguliere lestijd werken door de hele school met Muziek Maakt School. Elke leerling krijgt muziekonderwijs door vakdocenten van Fluxus. Wij werken in groep 3 t/m 8 met een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Welke ondersteuning kunnen we bij deze aandachtgebieden bieden?

-       Afkomst/diversiteit: wij bieden een doorgaande leerlijn m.b.t. wereldgodsdiensten. Op die manier maken kinderen in de school kennis met de vijf wereldgodsdiensten. Waar mogelijk nodigen we gastsprekers uit, bezoeken we gebedshuizen en besteden we aandacht aan de belangrijkste religieuze feesten. Tevens is er aandacht vanuit onze eigen identiteit. Paus Joannes XXIII, waar onze school naar vernoemd is, ging op zoek naar de overeenkomsten tussen geloven. We vinden dat een mooi ideaal om te verwezenlijken binnen de school.  

-       Taal:  in de onderbouw wordt er gewerkt met spel en een rijke leeromgeving. Binnen een thema spelen kinderen situaties uit, is er een rijk ingerichte klas en komen kinderen op een speelse manier in aanraking met veel woorden (Logo 3000). Voor kinderen die in het tweede jaar nog steeds een belemmering ervaren in hun taalontwikkeling, is er een Taalklas. Een aparte groep die drie dagdelen ruimte biedt aan 15 kinderen. Binnen hetzelfde thema gaan kinderen extra aan de slag, zodat zij zich de rest van de week zekerder voelen en zich sneller ontwikkelen in de reguliere klas. In de rest van de school wordt ook extra aandacht besteed aan taal. Er is een doorlopende (extra) leerlijn voor woordenschat en er is extra tijd vrijgemaakt voor het aanbieden van (begrijpend) lezen. Voor de kinderen die extra gemotiveerd zijn bieden we na schooltijd lessen aan in onze ateliers. We hebben een taal- en rekenatelier. In beide ateliers staat de (reken)taal centraal. Kinderen leren in een kleine groep (15 kinderen) op een creatieve manier veel extra woorden.  

-       Gedrag: wij werken preventief met de Rots en Watertraining in groep 4 en 7. Een methodiek die kinderen beter leert omgaan met groepsdruk, opkomen voor je eigen mening, je minder te laten beïnvloeden. Ook helpt het leerkrachten beter zicht te krijgen op hun eigen rol in de groep. Daarnaast werken wij in de hele school met de Vreedzame School. Een programma dat kinderen leert omgaan met conflicten.  

-       Ondersteuning: wij werken met een expertiseteam IB. Een groep gespecialiseerde leerkrachten die zowel collega’s begeleidt bij het aanbieden van extra ondersteuning, als met groepjes kinderen buiten de klas kunnen werken op het eigen niveau. Op die manier kunnen leerlingen binnen een bestaande groep, op basis van onderzoek, werken aan het eigen niveau. Daardoor hebben ze kansen om weer terug te komen bij de groep OF op het eigen niveau uitgedaagd te worden. Daarnaast bieden we motorische ondersteuning (fysio), S/E speltherapie en logopedie in de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven