RK basisschool Paus Joannes

De Weer 25 1504 AH Zaandam

  • Innovatie in het onderwijs. Werken met iPads
  • Een katholieke school met ruimte voor alle wereldgodsdiensten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De niveauverschillen zijn op onze school meestal groot. Wij hebben vrij veel leerlingen die (na onderzoek) op een eigen leerlijn werken. Dat is de reden dat veel kinderen (10) niet worden meegewogen met de eindtoets.

Uiteraard werken wij altijd toe naar een zo hoog mogelijke uitstroom per leerling. Dat betekent alleen niet dat alle leerlingen naar de havo uitstromen. Als we kijken naar ervaringen van de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs, dan is ons advies vaak heel goed. Kinderen stromen op het VO weinig op of af.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken cyclisch. Dat betekent dat de toetsresultaten worden geanalyseerd. Op basis daarvan stellen we onze aanpak bij.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is altijd lastig om conclusies te verbinden aan dit soort grafieken. De verwijzing heeft nl. ook te maken met het gemiddelde niveau in de klas. Veel kinderen naar de havo is geen garantie op goed onderwijs.

Wij steunen de gedachte van inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen van veel verschillende niveaus onderwijs bieden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze uitstroomcijfers.

Wij krijgen van alle VO scholen terug dat ons gegeven advies (ook na enkele jaren) altijd passend is t.o.v. de capaciteiten van onze leerlingen. Dat zien we ook in de grafieken terug. Wij vinden dit een belangrijk gegeven. Wij zijn daarom van mening dat onze adviezen passend zijn en dat dit advies recht doet aan de kwaliteiten van elke leerling.

De overstap naar het voortgezet onderwijs
Het is voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Er is een aantal toetsen door de overheid goedgekeurd. De besturen in de Zaanstreek hebben in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor de eindtoets van CITO. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat  leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in  gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook het hierbij betrekken van de kinderen kan positieve invloed hebben op de inzet en motivatie. De volgende afspraken zijn op de Agora-scholen gemaakt:

Ø  Vanaf groep 6 wordt jaarlijks met de ouders over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. de uitstroom gesproken. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten van uw kind vormen de basis voor het gesprek.
Ø  In groep 8 wordt in februari/maart een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken.
Ø  Op basis van het definitieve advies kan uw kind worden aangemeld bij een school van VO.
Ø  In april maken de kinderen de centrale eindtoets PO. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt.
Ø  Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan.
Ø  Is de uitkomst van de toets hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. Dit zal zeker niet automatisch leiden tot een ander advies. Ø  De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de school voor voortgezet onderwijs en sturen een kopie daarvan naar de ouders.  

Actuele informatie over dit traject is te vinden op: http://www.povo-zaanstreek.nl/ en https://www.centraleeindtoetspo.nl/

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast dit inspectierapport kijken wij zelf kritisch naar onze ontwikkeling. Zo doen wij d.m.v. kwaliteitsteams zelf onderzoek naar de kwaliteit in de school, zijn er audits waarbij collega directeuren en intern begeleiders de school komen bezoeken en leggen wij jaarlijks verantwoording af aan het College van Bestuur over onze ontwikkelingen. Tot slot, het belangrijkst: wij kijken naar onze kinderen en vragen hen via de Leerlingenraad om ons te voorzien van feedback.

Terug naar boven