RK basisschool Paus Joannes

De Weer 25 1504 AH Zaandam

  • Muziekonderwijs op hoog niveau in de gehele school.
  • Innovatie in het onderwijs. Werken met iPads
  • Een katholieke school met ruimte voor alle wereldgodsdiensten.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De niveauverschillen zijn op onze school meestal groot. Wij hebben vrij veel leerlingen die (na onderzoek) op een eigen leerlijn werken. Dat is de reden dat veel kinderen (10) niet worden meegewogen met de eindtoets.

Uiteraard werken wij altijd toe naar een zo hoog mogelijke uitstroom per leerling. Dat betekent alleen niet dat alle leerlingen naar de havo uitstromen. Als we kijken naar ervaringen van de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs, dan is ons advies vaak heel goed. Kinderen stromen op het VO weinig op of af.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij werken cyclisch. Dat betekent dat de toetsresultaten worden geanalyseerd. Op basis daarvan stellen we onze aanpak bij.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het is altijd lastig om conclusies te verbinden aan dit soort grafieken. De verwijzing heeft nl. ook te maken met het gemiddelde niveau in de klas. Veel kinderen naar de havo is geen garantie op goed onderwijs.

Wij steunen de gedachte van inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen van veel verschillende niveaus onderwijs bieden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze uitstroomcijfers.

Wij krijgen van alle VO scholen terug dat ons gegeven advies (ook na enkele jaren) altijd passend is t.o.v. de capaciteiten van onze leerlingen. Dat zien we ook in de grafieken terug. Wij vinden dit een belangrijk gegeven. Wij zijn daarom van mening dat onze adviezen passend zijn en dat dit advies recht doet aan de kwaliteiten van elke leerling.

De overstap naar het voortgezet onderwijs
Het is voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Er is een aantal toetsen door de overheid goedgekeurd. De besturen in de Zaanstreek hebben in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor de eindtoets van CITO. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat  leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in  gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook het hierbij betrekken van de kinderen kan positieve invloed hebben op de inzet en motivatie. De volgende afspraken zijn op de Agora-scholen gemaakt:

Ø  Vanaf groep 6 wordt jaarlijks met de ouders over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. de uitstroom gesproken. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten van uw kind vormen de basis voor het gesprek.
Ø  In groep 8 wordt in februari/maart een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken.
Ø  Op basis van het definitieve advies kan uw kind worden aangemeld bij een school van VO.
Ø  In april maken de kinderen de centrale eindtoets PO. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt.
Ø  Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan.
Ø  Is de uitkomst van de toets hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. Dit zal zeker niet automatisch leiden tot een ander advies. Ø  De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de school voor voortgezet onderwijs en sturen een kopie daarvan naar de ouders.  

Actuele informatie over dit traject is te vinden op: http://www.povo-zaanstreek.nl/ en https://www.centraleeindtoetspo.nl/

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven