Tijstroom Integraal Kind Centrum

Rode Zee 69 1503 TS Zaandam

Schoolfoto van Tijstroom Integraal Kind Centrum

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Duidelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We streven naar samenwerking met verschillende partijen om zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
SBO Tijstroom is een onderdeel van IKC Tijstroom. Meerdere organisaties zijn dagelijks in het gebouw aanwezig, zoals een medisch kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang + en een sociaal wijkteam. Ook zijn er partijen die dagen of dagdelen hun diensten aanbieden. Hierbij kan worden gedacht aan fysiotherapeuten, muziektherapeuten, medewerkers van een onderzoeks- en behandelinstanties en het jeugdteam. Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt. 
Wanneer blijkt dat binnen ons IKC de 'juiste' expertise voor een kind niet aanwezig is, staan wij open voor en zoeken wij naar oplossingen buiten het IKC. Zo werken wij ook samen met verschillende instanties op medisch gebied. De schoolarts en de jeugdverpleegkundige vallen hier ook onder.


Terug naar boven