Tijstroom Integraal Kind Centrum

Rode Zee 69 1503 TS Zaandam

Schoolfoto van Tijstroom Integraal Kind Centrum

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, handelen we t.a.t. in het belang van de kinderen, de groep en de school op het moment dat een leerkracht er voor korte of lange tijd niet kan zijn. Wij hebben stappen beschreven die aangeven wat wij ondernemen om kinderen en de groep op te kunnen vangen.   

Korte termijn (maximaal 4 weken): Verdelen en/of vervanging door medewerkers zonder groep. 

Lange termijn (vanaf 4 weken): Afhankelijk van de situatie/mogelijkheden in school wordt beoordeeld of korte termijn opties kunnen worden verlengd 

 • Ja: Korte termijn opties worden voortgezet.  
 • Nee:  Teamoverleg over hoe een groep verder op te vangen. 
  Opties: 
  Leerlingen (vanaf een afgesproken tijdstip) structureel verdelen m.u.v. de jongste leerlingen.
  De organisatie aanpassen t.b.v. het bij elkaar houden van (de jongste) leerlingen (leerkracht verwisselen).  

Ouders hun kind(eren) thuis laten houden (met mogelijkheid op ll op school verdeeld op te vangen) is een optie die wij als uiterste (!) maatregel zien.   

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de (sub)groep en de leerling als individu. We werken bij ontluikende gecijferdheid en ontluikende geletterdheid met drie niveaugroepen: het intensieve-, het basis- en het verdiepte arrangement.
De kleutergroepen werken niet met een specifieke methode. Aan de doelen, zoals beschreven in de groepsplanning, wordt vorm gegeven middels het lopende IEYC thema in de groep.
De vakgebieden taal en rekenen worden geïntegreerd binnen de thema’s die in het schooljaar aan bod komen. De rekenactiviteiten zijn gericht op Ruimtelijke oriëntatie, Tijdsoriëntatie, Beginnende gecijferdheid en Logisch denken. Voor taal maken we gebruik van de ‘Werkmap fonemisch bewustzijn’: complete leerlijn voor het taalonderwijs in de groepen 1 en 2. Gezien de achterstand bij de start van veel leerlingen kiezen wij ook voor taal voor een selectie van taken afgestemd op het niveau van de leerlingen, waarbij we meer herhalen waar nodig is.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder Taal vallen verschillende onderdelen:
-Taalbeschouwing
-Spelling
-Begrijpend lezen

Wij gebruiken IPC: International Primary Curriculum. Hierin worden verschillende vakgebieden thematisch en geïntegreerd aangeboden:
-Wereldoriëntatie
-Muziek
-Beeldende vorming
-Kunstzinnige en creatieve vorming
-Wetenschap en techniek

Op Tijstroom wordt groepsoverstijgend gewerkt bij rekenen en de onderdelen spelling en taalbeschouwing. Leerlingen met een vergelijkbare instructiebehoefte zitten 3 keer in de week bij elkaar in dezelfde instructiegroep. De andere vakgebieden worden in de stamgroep aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt onderwijs aan leerlingen die meer dan 'gemiddeld' baat hebben bij het werken in een kleine groep met structuur en overzicht. Het gaat om leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek. Instroom is mogelijk via een time-out (een spoedplaatsing) of na de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze wordt aangevraagd door de ouders en de school van herkomst, omdat de school heeft aangegeven niet meer een passend aanbod te kunnen bieden. Een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.

We werken in kleinere groepen. ? We hebben meer handen beschikbaar in de groep of voor het individuele kind. ? We hebben meer ondersteunende faciliteiten (fysiotherapie, logopedie, muziektherapie, etc.). ? We hebben voldoende ruimtes en een gedragsondersteuner, die een kind helpen om rust te vinden. ? We hebben (remediërende) materialen tot onze beschikking als koptelefoons, wiebelkussens, wiebelelastieken, enzovoort. ? We hebben voor kinderen die dat nodig hebben aparte ‘werkunits’. ? We hebben (vooral misschien wel) de acceptatie, het begrip en/of het geduld van medewerkers voor het feit dat een kind soms heel gefrustreerd of boos kan reageren als het even niet lukt of anders gaat dan dat een kind van tevoren had bedacht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven