Tijstroom Integraal Kind Centrum

Rode Zee 69 1503 TS Zaandam

Schoolfoto van Tijstroom Integraal Kind Centrum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Afname van de Centrale Eindtoets is t/m schooljaar 2018-2019 voor leerlingen op het SBO niet verplicht gesteld. Om deze reden wordt geen schoolscore weergegeven en zijn ook trendgegevens niet beschikbaar. Wij hebben de CITO-Eindtoets alleen afgenomen bij bij kinderen die als definitief advies VMBO Basis of hoger hebben.
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Centrale Eindtoets verplicht voor leerlingen in het SBO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Tijstroom wordt gewerkt met een toetskalender. Alle resultaten worden na de afname geanalyseerd door de leerkrachten en besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbespreking. 

Op groepsniveau worden de leerlingen op basis van hun functioneringsniveau ingedeeld in instructiegroepen en arrangementen (basis, verdiept of intensief). Dit noemen wij een groepsplanning. Ieder half jaar worden de groepsplanningen geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor de volgende periode.

Op leerlingniveau wordt gekeken naar de individuele groei bij sociaal emotionele ontwikkeling, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. 
Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief waarin staat beschreven aan welk onderwijsaanbod het kind de komende periode werkt. De toetsen worden voor iedere periode ingepland en na de afname wordt geëvalueerd in het ontwikkelingsperspectief. Ieder half jaar wordt het ontwikkelingsperspectief met ouders besproken.
-Wat is het functioneringsniveau van de leerling? Op welke manier leest/rekent etc. de leerling?
-Welke groei is zichtbaar? Wat heeft daaraan bijgedragen?
-Wat is de onderwijsbehoefte van de leerling voor de volgende periode? 

Er zijn binnen de arrangementen verschillende vormen van pedagogisch-didactische ondersteuning mogelijk:

-preteaching met de onderwijsassistent buiten de groep: gericht op technisch lezen en woordenschat.
-herhaalde/verlengde instructie; meer tijd; hulp bij plannen.
-inzetten van extra remediërend materiaal vanuit de methode.
-toegespitste (individuele) hulp op maat, dat wordt beschreven in een individueel handelingsplan.
Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen die op Tijstroom worden gegeven lopen uiteen van PRO tot HAVO/VWO. Het komt voor dat leerlingen de overstap naar het reguliere onderwijs maken. We zien vanaf schooljaar 2015-2016 een afname van uitstroom naar Praktijkonderwijs en een toename van verwijzingen naar het VMBO. In schooljaar 2018-2019 is de verdeling 50% tussen Praktijkonderwijs en VMBO.

Wanneer we de schooladviezen van Tijstroom vergelijken met de schooladviezen van de vergelijkingsgroep (andere scholen voor speciaal basisonderwijs) dan zien wij dat de percentages van leerlingen die in 2015-2016, 2016-2017 én 2017-2018 een PRO advies kregen structureel lager ligt dan bij de vergelijkingsgroep. Het percentage verwijzingen naar VMBO Basis/Kader, HAVO en HAVO/VWO niveau ligt structureel hoger dan bij de vergelijkingsgroep. 

Bij de verwijzingen wordt bekeken of leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld middels LWOO of plaatsing op het OPDC. SBO Tijstroom is verbonden aan het POVO-platform Zaanstreek, waarbij de de afspraken en procedures volgen zoals deze in dit platform zijn vastgelegd.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven