Interconfessionele Basisschool WormerWieken

De Balk 2A 2B 1531 PS Wormer

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Werken met thema's en hoeken.
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Breuken leren aan de hand van concreet materiaal .
  • Opera Turandot door groep 7.

Het team

Toelichting van de school

De school heeft een directeur die fulltime aan de school verbonden is. Samen met de intern begeleider en de twee bouwcoördinatoren vormen zij samen het managementteam van de school. Daarnaast zijn er diverse leerkrachten die een specialisatie hebben en daarvoor de kennis behouden, uitbreiden en doorgeven aan de teamleden. Voor meer informatie hierover kunt u op onze website het schoolkatern van de school benaderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Intern zullen wij altijd trachten een verlofdag bij ziekte en/of bijzondere omstandigheden van het personeel op te lossen. Indien dit niet te realiseren is, bestaat de mogelijkheid dat de desbetreffende groep opgedeeld wordt binnen de andere groepen van de school. De leerlingen nemen hun eigen werkpakket van die dag mee. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij in het schooljaar 2019-2020 vrij weinig met ziekte van leerkrachten te maken hebben gehad. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De lessen in de ochtend tussen 8.30 uur - 12.00 uur betreffen zoveel mogelijk de cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen). In de middaguren van 12.30 uur - 14.00 uur bieden wij "Wereldtijd", waar zoveel mogelijk de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, sociale emotionele ontwikkeling, techniek, ICT, muziek, creatief, projecten) aan bod zullen komen. Tevens kan er groepsdoorbroken aanbod plaatsvinden. 

De school verzorgt de lessen bewegingsonderwijs door middel van vakleerkracht die daartoe bevoegd is. De groepen 3 t/m 8 tweemaal per week en de groep 1/2  één maal per week. De andere gymnastiek- en bewegingslessen in de kleuterbouw worden door de eigen leerkracht gegeven. Tevens krijgen de leerlingen de mogelijkheid om vanuit school mee te doen aan de georganiseerde sporttoernooien in Wormer. 

Muzieklessen worden, naast de lessen van onze eigen vakdocent muziek, ook door de leerkrachten zelf verzorgt en door docenten van de muziekschool Waterland.  De instrumentale lessen in groep 5 worden door de muziekschool aangeboden.

Het schooljaar 2020-2021 zal mede in het teken staan van Wetenschap en Techniek, meer- en hoogbegaafdheid en de Kanjertraining.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen gymmen 1 keer per week bij de vakleerkracht gymnastiek in de grote gymzaal en hebben daarnaast nog minimaal 1 keer per week gymles van hun eigen leerkracht. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Agora Support Passend Onderwijs (ASPO)

ASPO is een uniek organisatie onderdeel binnen Agora en staat volledig ten dienste van de scholen. Scholen kunnen vanuit hun ondersteuningsteam signaleren dat er hulp nodig is voor een leerling. Bij ASPO kunnen ze terecht met vragen over leerlingen waarbij extraondersteuning/onderwijsbehoefte bestaat. De ondersteuning wordt gegeven door ASPO in de vorm van een onderwijsarrangement. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gedrag, leerontwikkeling, motoriek en langdurig zieken. In ASPO zit personeel dat voor kortere of langere tijd kan worden ingezet in scholen. Deze specialisten onderwijsarrangementen kent een onderverdeling in:

- de onderwijs consulenten en begeleiders;
- de logopedisten;
- de psycholoog en de orthopedagogen;
- de schoolmaatschappelijk werkers.

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) staat beschreven op welke manier WormerWieken haar ondersteuning ingericht heeft. In de bijlage of op de website www.wormerwieken.nl vindt u het SOP.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven