Interconfessionele Basisschool WormerWieken

De Balk 2A 2B 1531 PS Wormer

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Werken met thema's en hoeken.
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Breuken leren aan de hand van concreet materiaal .
  • Opera Turandot door groep 7.

In het kort

Toelichting van de school

WormerWieken uit Wormer is één van de 24 basisscholen van de Stichting Agora uit Zaandam. Wij zijn een interconfessionele basisschool waar iedereen welkom is. WormerWieken........ gewoon en toch bijzonder!

“Ik ben ik, jij bent jij, allemaal anders, dat zijn wij.”

Onze school is een vertrouwde plek waar een kind zich veilig voelt. Wij willen kinderen het vertrouwen in eigen kunnen meegeven, zodat zij vanuit deze basis zich ontwikkelen en ieder op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.  WormerWieken werkt samen met de kinderopvang Baloe en Boefje uit Wormer. De kanjertraining gebruiken wij voor het sociale-emotionele aspect. Onze regels zijn: Iedereen mag er zijn! We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier, we doen mee. 

Wij zijn heel blij dat ons het certificaat gezonde school “sport en bewegen” is verlengd voor de schooljaren 2021-2024. Aangezien wij hier op school heel veel doen aan sport en onze leerlingen ook buiten school om heel veel sporten. Dat heeft geresulteerd in een derde gymles in de week voor onze groepen 4 tot en met 8.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • "gewoon…..en toch bijzonder"
  • “Ik ben ik, jij bent jij,
  • allemaal anders, dat zijn wij
  • iedereen is welkom
  • onderwijsbehoefte passend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij kiezen ervoor om de leerlingen in een jaargroep in te delen. Wij hebben 4 x groep 1/2 en 1 x groep 3 t/m 8 in het schooljaar 2022 - 2023. Daarnaast werken wij met extra ondersteuning voor kinderen die meer moeite hebben of meer mogelijkheden. Wij hanteren het vijf gelijke dagen model. De schooltijden zijn vijf dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. Wij zijn een gezonde school op het gebied van sport en bewegen. Sinds het schooljaar 2019 - 2020 groeien wij in het aantal leerlingen en hebben veel ruimte in de kleine kleutergroepen. Door de grote instroom van jongste kinderen, werken wij dit jaar sinds tijden weer met vier groepen 1/2.

Voor het aanmelden van leerlingen verzoeken wij u een afspraak te maken voor een informatief gesprek en rondleiding onder schooltijd. Dan kunt u goed de sfeer proeven en de gang van zaken bekijken. Dit terwijl wij uw vragen beantwoorden en u over onze school vertellen. Op school zijn de inschrijfformulieren verkrijgbaar om uw kind in te schrijven. In Wormerland geldt de regel dat uw kind minimaal een half jaar voordat het vier jaar wordt, ingeschreven moet zijn op een basisschool. Wij zien liever dat u dit eerder doet in verband met het bepalen van het aantal groepen voor het volgende schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft uitstekende contacten met de kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Wormerland (Baloe en Boefje). Wij werken goed samen met de voor- en naschoolse opvang en delen de informatie betreffende de lopende thema's. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We meten tweejaarlijks de veiligheidsbeleving van de kinderen en daarnaast een keer per twee jaar is de veiligheidsbeleving een onderdeel binnen de vragenlijst van Beekveld en Terpstra. Van ieder afgenomen instrument wordt een analyse gemaakt, welke wordt besproken in het MT, waarbij wij ons richten op de benodigde acties.  De uitkomsten worden ook gedeeld met de teamleden en de medezeggenschapsraad. We volgen een tweejaarlijkse cyclus. In de nieuwsbrief naar ouders wordt een terugkoppeling geschreven over de afgenomen monitor van Beekveld en Terpstra.

Met betrekking tot de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunnen wij melden dat deze in 2016 is afgenomen, maar dat wij nog niet over een schoolspecifieke analyse beschikken om als bijlage toe te kunnen voegen. Aan de hand van de analyse ontwikkelen wij een plan van aanpak.

Protocol Kindermishandeling

De scholen van Agora hanteren de wettelijk verplichte meldcode wanneer er sprake is van (een vermoeden van) van kindermishandeling. Eén van de verplicht gestelde onderdelen is het gesprek met het kind en de ouders. De meldcode kent geen meldplicht bij externe instanties. De school beslist zelf, naar aard en ernst, of zij melding doet bij Veilig Thuis, voorheen het Advies -en Meldpuntkindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk geweld. Wanneer er sprake is van een (mogelijk) zedenmisdrijf dan heeft de school meldplicht. Indien dit een medewerker betreft, moet de school onmiddellijk het schoolbestuur inlichten die op haar beurt aangifteplicht bij de politie heeft . 

MULTIsignaal

Vanaf medio maart 2017 is er een nieuwe regionale verwijsindex die wordt geleverd door MULTIsignaal (i.p.v. Matchpoint). Alle scholen van Agora zijn hierbij aangesloten.Het doel van de verwijsindex is dat bij kinderen betrokken professionals elkaar sneller kunnen vinden en aanspreken en dat regie en afstemming ten aanzien van hulpverlening efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. Scholen kunnen alleen kinderen en/of gezinnen melden en zien welke deelnemende organisaties betrokken zijn bij de hulpverlening aan een jongere. Een externe coördinator, zal indien nodig, betrokkenen bij elkaar brengen. Scholen stellen ouders vooraf op de hoogte wanneer zij een melding doen.

Vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik

Meldplicht

Alle medewerkers op een basisschool zijn verplicht omde schooldirectie onmiddellijk te informeren als zij informatie krijgen overeen mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit, waarbij een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Overleg met de vertrouwensinspecteur Als de schooldirectie een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, dan is deze verplicht om direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

Aangifteplicht

Als de conclusie van het overleg met de vertrouwensinspecteur is dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan informeert de schooldirectie de betrokkenen dat de school aangifte doet bij de politie. De schooldirectie is altijd verplicht om aangifte te doen, ook al hebben betrokkenen misschien bedenkingen. Voorop staat dat herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen. 

Protocol sociale media/internet

Agora vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen,ouders en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. Om richtlijnen te geven heeft Agora een protocol opgesteld voor een ieder die bij Agora betrokken is. Het protocol kunt u lezen op de website van Agora.

Terug naar boven