Interconfessionele Basisschool WormerWieken

De Balk 2A 2B 1531 PS Wormer

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Werken met thema's en hoeken.
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Breuken leren aan de hand van concreet materiaal .
  • Opera Turandot door groep 7.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het is voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Er is een aantal toetsen door de overheid goedgekeurd. De besturen in de Zaanstreek hebben in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor de eindtoets van CITO.

In april 2019 hebben de leerlingen van groep 8 voor het vijfde jaar meegedaan aan de Eindtoets. We hebben daarvoor het toetsmateriaal gebruikt van het CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling, Arnhem). 

De Eindtoets gaf een mega hoge score als eindresultaat, een schoolgemiddelde van 538!!!! (Het landelijk gemiddelde ligt op 535.7) Drie leerlingen hebben zelfs de hoogst mogelijke score behaald. Wij zijn supertrots op alle leerlingen en ook de leerkrachten die elk jaar weer alles uit de kast halen om de leerlingen te laten ontwikkelen en de talenten benutten en ontdekken.  

Jaarlijks maken wij aan de hand van de behaalde resultaten op de verschillende onderdelen van de Eindtoets een uitgebreide analyse. De analyse zetten wij om in een actieplan. Zichtbaar is dat de actieplannen van de afgelopen jaren effect heeft gehad. Wij zijn trots op de groei die in het Eindtoets resultaat zichtbaar is. We zetten de aanpak voort en zullen ons verder richten op de leerresultaten van de hoofdvakgebieden passend bij het leerpotentieel van de leerlingen.   


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken voor de school met een vastgestelde toetskalender. Alle resultaten worden geanalyseerd door de leerkrachten en besproken met de intern begeleider. Na bespreking met directie en vaststelling van trends binnen de school, worden ook verbeterplannen gemaakt en ingezet. 

Op groepsniveau worden de groepsplannen geëvalueerd en vastgesteld voor de komende periode. Tevens wordt gekeken naar de individuele groei van de leerlingen op het gebied van de resultaten.

Onze vastgestelde schoolstandaarden zijn: 

Verdiepte arrangement: 4,3 Waarmee we streven naar opbrengsten die boven het doel van het basisarrangement liggen.

Basisarrangement: 3,7 We hebben hoge verwachtingen. 

Intensieve arrangement: 2,0 Vanuit dit arrangement wordt gestreefd naar tenminste voldoende beheersing van het basisaanbod. 

In september en januari/februari organiseren wij planningsgesprekken. De leerkracht stelt in overleg met de directie en de intern begeleider doelen voor haar groep, deze doelen zijn uitgesplitst per vakgebied en arrangement. Er wordt teruggekeken welk resultaat behaald is en het aanbod van het onderwijs voor de volgende periode wordt vastgesteld.  

Naar aanleiding van de tussentijdse resultaten kunnen er verbeterplannen worden gemaakt, die in de groepen worden uitgevoerd. Ons doel is om voor die vakken de resultaten nog verder te verbeteren. Op dit moment zijn er geen verbeterplannen nodig en zijn uitgevoerde plannen met aantoonbare groei afgerond en geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Op onze scholen vinden we het belangrijk dat leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook het hierbij betrekken van de kinderen kan positieve invloed hebben op de inzet en motivatie. De school is verbonden aan het POVO-platform Zaanstreek. Dit orgaan stelt afspraken vast omtrent de doorverwijzing van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

De volgende afspraken zijn op de Agora-scholen gemaakt:

-  Vanaf groep 6 wordt jaarlijks met de ouders over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. de uitstroom gesproken. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten van uw kind vormen de basis voor het gesprek.
-  In groep 8 wordt in januari/februari een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken.
-  De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de school voor voortgezet onderwijs en sturen een kopie daarvan naar de ouders.
-  Op basis van het definitieve advies kan uw kind worden aangemeld bij een school van het VO.
-  In april maken de kinderen de Centrale Eindtoets PO. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt.
-  Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan.
-  Is de uitkomst van de toets hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. Dit zal niet automatisch leiden tot een ander advies.

Actuele informatie over dit traject is te vinden op:http://www.povo-zaanstreek.nl/en https://www.centraleeindtoetspo.nl/

Wij als school zijn tevreden over het proces wat wij hanteren om te komen tot een definitief advies. Wij stellen het preadvies vanaf midden groep 6 op. Wij betrekken hierbij ouders en kind in een vroegtijdig stadium. Dit leidt tot het tijdig stellen van doelen en hogere betrokkenheid. Bij het opstellen van het preadvies en het definitief advies zijn de leerkracht(en) van groep 6, 7 en 8 (tevens POVO-coordinator), de directie en de intern begeleider betrokken.

Wij hebben de ervaring dat onze definitieve adviezen voor 98% overeenkomen met de advisering vanuit de CITO-Eindtoets. Wij kunnen aantonen dat de vervolgloopbaan van de kinderen in het voortgezet onderwijs weinig tot geen afstroom laat zien.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht onze school op 28 januari 2019 voor het thema onderzoek "didactisch handelen".  Van themabezoeken komt geen verslag. De inspecteur was te tevreden met wat zij heeft gezien in de groepen. In maart 2012 is het basisarrangement aan onze school verstrekt en deze blijft gehandhaafd.


Terug naar boven