Wilhelminaschool

Van Helvoortlaan 44 3443 AP Woerden

  • Van november 2021 tot ongeveer april 2023 maken wij gebruik van onze tijdelijke huisvesting.
  • We hechten waarde aan een rustige, veilige en nette leeromgeving.
  • We richten onze kleuterlokalen zo betekenisvol mogelijk in. Dat nodigt kinderen uit tot spel en leren!
  • Wij gaan voor goed onderwijs, waarbij leerlingen actief meedoen met de les en de leerkracht een belangrijke rol heeft!
  • Onze missie is dat kinderen zich op vele vlakken ontwikkelen. Wij stimuleren sociale vaardigheden, kennis, creativiteit en (buiten)spel!

In het kort

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool staat op een unieke plek in Woerden, omgeven door water en groen. Veiligheid, welbevinden en aandacht voor elkaar vinden wij belangrijk. Ons onderwijs is afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. De Wilhelminaschool is een Protestants Christelijke school, uitgangspunt voor ons handelen is de Bijbel en de daaruit vloeiende normen en waarden.

Ons team is enthousiast en betrokken. We gaan voor goed onderwijs en gebruiken moderne (les)methoden. Voor alle kinderen vanaf groep 4 is er een eigen chromebook om de lesstof te verwerken. Naast alle andere vakken, geven we vanaf groep 1 Engels en muziek en vanaf groep 5 drama.  Onze leerlingen worden op alle niveaus uitgedaagd en behalen goede resultaten. De Wilhelminaschool heeft een zeer goede leerlingenzorg. De school heeft 9 groepen en ongeveer 220 leerlingen. 

U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Veiligheid en zorg
  • Goed onderwijs
  • Unieke locatie
  • Protestants-Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven