KBs Franciscus

Pinksterbloemweide 15 3448 TH Woerden

Schoolfoto van KBs Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

De Franciscusschool in Woerden: on(der)wijs in beweging! De Franciscus is een kleinschalige basisschool gevestigd in de wijk Molenvliet. We staan open voor iedereen die onze katholieke achtergrond respecteert. We bieden onze leerlingen passend onderwijs waarbij we gebruik maken van bewegend en samenwerkend leren! De Franciscus is met 15 andere scholen onderdeel van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! 

Op de Franciscus hebben we oog voor elkaar en ieders kwaliteiten. Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf, ze hun talenten ontdekken en trots zijn op hun prestaties. Bij ons op school is iedereen een Kanjer!

In ons onderwijs maken we gebruik van eigentijdse methoden en aantrekkelijk lesmateriaal. We houden onze leerlingen nieuwsgierig door het stimuleren van een onderzoekende houding. Binnen thema’s wordt er creatief samengewerkt naar antwoorden. Door ons ruime schoolgebouw hebben we volop mogelijkheden voor samen leren en spelen. We werken regelmatig met chromebooks, bieden in alle groepen Engels aan en maken gebruik van de omgeving. Ons team is goed opgeleid, betrokken en gedreven om het maximale uit iedere leerling te halen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Eigenaarschap
 • Samenwerken
 • Plezier
 • (Pro) Actief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Franciscus is (telling februari 2024) 175. De school bestaat uit 8 groepen. De kleuterbouw bestaat uit twee groepen. 

Wij vinden het belangrijk om kinderen hun mening te horen, daarom hebben wij op de Franciscus een leerlingenforum. Hierin zitten kinderen van groepen 4 t/m 8. Regelmatig vergaderen zij onder leiding van een leerkracht. Er wordt gesproken over het milieu, over het speelplein en over andere zaken die actueel zijn. Voordat deze vergadering plaatsvindt, gaan zij langs de klassen om de meningen van de andere kinderen op te halen. Regelmatig gaan de leerlingen ook met de directie in gesprek. De notulen worden op Social Schools geplaatst. Zo hebben de kinderen belangrijke tips aangedragen die ervoor zorgen dat de school een stukje duurzamer is.

Om te voorkomen dat we niet meer aan de kwaliteit van het onderwijs kunnen voldoen houden wij vast aan een maximaal aantal van 30 kinderen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid
Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.  In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.   

Meldcode huiselijk geweld 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Verwijsindex 
Kalisto is aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.   

Medisch handelen  
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.   

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen Kalisto, welke op school ter inzage ligt.  

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid 
Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:

 • Het ontruimingsplan,
 • Opleiding bedrijfshulpverleners,
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
 • De halfjaarlijkse ontruimingsoefening

Onze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: 

 • Preventieve maatregelen en controles
 • Alarmeren en evacueren personen uit de school
 • Bestrijden een beginnende brand
 • Behandelen eerste hulp bij ongevallen.

Schoolverzekering
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: 

 • een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens het overblijven; 
 • een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw; 
 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. Kalisto heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur zelf oploopt.? 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

Vertrouwenspersonen.
Wanneer een kind of een ouder een gesprek wil hebben over een vertrouwelijke kwestie, dan kunnen zij in eerste instantie bij de directie terecht. Wanneer dat niet mogelijk is, óf de directie verwijst door, dan is een gesprek met de interne vertrouwenspersoon aan te vragen. Deze opgeleide en gekwalificeerde personen luiteren naar de melder, denken mee in oplossingen en verwijzen zonodig door. Mocht de vertrouwelijke kwestie niet intern op te lossen zijn dan kan ook een gesprek aangevraagd worden met een externe vertrouwenspersoon.

Voor meer informatie : https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/vertrouwenswerk-po/#de-interne-vertrouwenspersoon


Terug naar boven