KBs Franciscus

Pinksterbloemweide 15 3448 TH Woerden

Schoolfoto van KBs Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Op de Franciscus werkt een professioneel, bekwaam en enthousiast team met een groot hart voor de kinderen. Vanuit onze visie kijken wij vooral naar wat wél kan en wat mogelijk is met als doel het beste voor het kind. Vanuit samen leren leven, leren wij als team van en mét elkaar. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen 
In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de PABO/ALPO/MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. Naast reguliere stagiair(e)s begeleiden wij ook zij-instromers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er een beroep gedaan op een invaller vanuit de invalpools of een van de collega’s binnen de school. We proberen altijd eerst een “bekende” leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van nood groepen worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen.

Indien we geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:
· de groep zelf wordt opgesplitst.
· er worden groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij geroosterd om de groep van de zieke leerkracht op te vangen.
· de leerlingen van een groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven groepen.
· in het uiterste geval wordt volgens een rooster de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een dag naar huis gestuurd.

Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd met ouders via Social Schools
Indien al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, dan worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd. De  leerlingen van de groepen 1 t/m 8 worden dan volgens een rooster een dag naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aantal lesuren per week: 25

Totaal aantal lesuren 2023-2024: 956

Onder expressie valt ook het vak muziek

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aantal lesuren per week: 25

Totaal aantal lesuren 2023-2024: 956 uur 

Onder kunstzinnige vorming vallen ook de muzieklessen en dramalessen                                                    

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passenderwijs, regio Utrecht. Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over het minimale niveau van basisondersteuning op elke basisschool. De basisondersteuning op onze school omvat minimaal:

- Een basisarrangement van de inspectie
- Preventieve maatregelen ter voorkoming van meer intensieve ondersteuning
- Een basisniveau van ondersteuning inzake extra handen in de klas, mogelijkheden tot instructie, gehanteerde lesmethoden, ruimtelijke voorzieningen en inzet van expertise
- Een basisniveau van competenties waarover leerkrachten beschikken
- Een ondersteuningsstructuur gekenmerkt door signalering en planmatig handelen, uitgaande van de onderwijsbehoeften van het kind
- Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken

Onze Intern Begeleider coördineert de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften wordt, voor zover mogelijk, extra ondersteunend personeel ingezet.

Leerlingen die aanzienlijk meer uitdaging nodig hebben gaan 1 keer per week naar de onderzoekersklas vanaf groep 3. Daar krijgen zij instructie en begeleiding bij hun opdrachten. De leerlingen krijgen deze opdrachten mee naar hun eigen groep. Voor deze leerlingen wordt de hoeveelheid werk in de klas ingeperkt. Dit kan voor elke kind anders zijn. Plaatsing in de onderzoekersklas is gebonden aan een aantal voorwaarden en gebeurt uitsluitend in overleg met de intern begeleider, de HB-leerkracht en de ouders. Vanuit Kalisto wordt DWS (day a week school) aangeboden. DWS is bedoeld voor cognitief getalenteerde leerlingen. Zij krijgen 1 dag per week uitdagend en passend onderwijs aangeboden. Plaatsing voor DWS gaat altijd in overleg met de hb-coördinator, intern begeleider, plusklasleerkracht en de ouders.

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie van de school op ondersteuning, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Er wordt specifieke ondersteuning gegeven aan kinderen met een spraak-taal problematiek, zoals TOS en kinderen met een andere moedertaal. Voor andere onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra ondersteuning van Passenderwijs om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school:
Dyscalculie, Externaliserende gedragsproblemen, Internaliserende gedragsproblemen, Anderstalige nieuwkomers.

Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra ondersteuning binnen de school te bieden:
- leerlingen met een ernstige visuele beperking;
- leerlingen met een verstandelijke beperking;
- leerlingen met ernstige gedragsproblemen, waarbij eerder geboden hulp niet het gewenste effect heeft gehad en waarbij de leerling zich op cognitief en/of sociaal gebied in onze onderwijssetting niet voldoende of niet verder kan ontwikkelen;
- leerlingen met ernstige leerproblemen, waarbij eerder geboden hulp niet het gewenste effect heeft gehad en waarbij de leerling zich op cognitief en/of sociaal gebied in onze onderwijssetting niet voldoende of niet verder kan ontwikkelen.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Passenderwijs Kalisto biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Passenderwijs. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bv. in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Passenderwijs.  

www.passenderwijs.nl  
Telefoonnummer: 0348-412706 
E-mail:?info@passenderwijs.nl 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zetten wij verder in op HB onderwijs. Hiertoe hebben wij een onderzoekersklas waar een leerkracht wekelijks leerlingen uit groepen 3 t/m 8 begeleidt in meer uitdagende leerstof.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is er een start gemaakt met het organiseren van samenwerkingsactiviteiten tussen de peutergroep (Kind en Co) en de kleutergroep van de Franciscus. Dit vindt maandelijks plaats. 

in de samenwerkingsactiviteiten proberen we peuters en kleuters samen te laten spelen, bewegen en ervaren. Voorbeelden zijn buiten of binnen een gezamenlijk spel doen, poppenkast, voorlezen, etc.

Terug naar boven