KBs Franciscus

Pinksterbloemweide 15 3448 TH Woerden

Schoolfoto van KBs Franciscus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen in groep 8 maakten tot en met schooljaar 2022-2023 een verplichte eindtoets. Op onze school was de eindtoets de Cito Eindtoets.De gemiddelde score van de Eindtoets was 540,6 (waarbij 550 de hoogste score is). 

Rekenen
De streefnorm bij rekenen is dat 62 % 1S behaalt. Dat doel is behaald: 74 % behaalt 1S.  

Begrijpend lezen
De streefnorm bij begrijpend lezen is dat 62 % 2F behaalt. Dat doel is behaald: 89 % behaalt 2F.  

Taalverzorging
De streefnorm bij taalverzorging is dat 62 % 2F behaalt. Dat doel is behaald: 67 % behaalt 2F. 

Doorstroomtoets
Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt niet meer een eindtoets afgenomen, maar een doorstroomtoets. Dit is vanuit de overheid bepaald. De naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. Het afnamemoment verschuift van april naar februari. Er is na de uitslag van de toets in maart één centraal moment voor aanmelding op de middelbare school om de kansengelijkheid te vergroten. Op onze school is de doorstroomtoets van Cito.

De leerkracht geeft de leerling op basis van observaties, methodetoetsen en de LIB-toetsen een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de doorstroomtoets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De score  wordt aanvullend gezien op het schooladvies, dat de kinderen meekrijgen naar het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij zijn scherp op het behalen van goede opbrengsten in al onze groepen. Hiertoe hebben we streefdoelen opgesteld die boven het landelijk gemiddelde liggen. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  In dit systeem worden na afname van toetsen de resultaten verwerkt tot leerlingrapporten en groepsoverzichten, die met elkaar een goed beeld geven van de vorderingen van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. Analyse hiervan vormt een indicatie voor mogelijke extra hulp. Deze analyses vinden plaats in het midden en aan het eind van het schooljaar na het afnemen van de CITO (Leerling in Beeld) toetsen. De analyses vinden op school- en groepsniveau plaats. Onze kleuters volgen wij d.m.v. het observatie- en registratiesysteem KIJK!.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over deze POVO-procedure. 

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd die start halverwege groep 7. De leerkrachten van groep 7, de intern begeleider, kwaliteitsmedewerker en directie stellen in maart van het jaar dat het kind in groep 7 zit samen één voorlopig advies op.

Wij baseren ons schooladvies op:
- de resultaten van de Cito-LIB toetsen van groep 6, 7 en 8;
- de resultaten van methodegebonden toetsing;
- observaties over werkhouding, doorzettingsvermogen, redzaamheid etc.

Het voorlopig advies wordt door de leerkracht en IB-er besproken met de ouders en de leerling. Vervolgens wordt er samen met de leerling afgestemd waar de leerling nog aan kan en wil werken in de resterende tijd op de basisschool. Dit wordt vastgelegd in afspraken.

Het definitieve advies wordt in februari van groep 8, na de afname van de doorstroomtoets, opgesteld door dezelfde groep betrokkenen als in groep 7 en vervolgens met het kind en ouders besproken. Omdat wij het eindadviesgesprek van groot belang vinden voor het kind, de ouders én school zijn naast de leerkracht ook de directeur (of IB-er) aanwezig bij dit gesprek.

Elk jaar worden de ouders uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden van het VO in Woerden en omgeving. Tussen het eerste en het tweede rapport bezoeken de kinderen in groepsverband of samen met hun ouders de open dagen van scholen van het voortgezet onderwijs. Via onze website en een meegegeven informatiebulletin van de VO scholen worden de ouders van de juiste data op de hoogte gesteld.

Wij denken in kansen voor de kinderen waarbij het advies zoveel mogelijk aansluit bij de kwaliteiten en vermogens van de leerling. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen maakt integraal deel uit van onze manier van lesgeven.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van elk individu en van de groep waarin wordt geleerd en gewerkt. Daarom werken wij vanuit de Kanjertraining dagelijks aan vertrouwen en veiligheid. Voor de onderwijsbehoeften van het meerendeel van onze leerlingen is dat aanbod passend.

Eén leerkracht is opgeleid tot Kanjercoördinator. Daar waar nodig ondersteunt zij leerkrachten en leerlingen bij vragen of problemen rondom gedrag en sociale veiligheid.

Indien wij dit nodig achten kunnen wij ons samenwerkingsverband Passenderwijs consulteren over extra mogelijkheden voor individuele kinderen of hele groepen in het sociaal emotioneel gebied.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van een bestuursonderzoek van ons schoolbestuur Kalisto heeft de inspectie onze school in oktober 2022 bezocht. 

Het onderzoek op De Franciscus was een verificatieonderzoek. Er zijn klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met directie, IB, leerkrachten en leerlingen. Het resultaat vindt u in de bijlage.

De school heeft een basisarrangement.

Terug naar boven