Basisschool Windroos

Karolingersweg 147 A 3962 AD Wijk bij Duurstede

  • Recepten lezen, wegen, mengen, samenwerken, opruimen en natuurlijk proeven.
  • rekenen vanuit de eigen ervaring
  • Zelf ervaren, de grootste meerwaarde die te bedenken is.
  • De hele dag in het teken van de VOC.
Timmeren van een boot, muziek, eten uit die tijd, varen op de Lek etc. Op het eind een groots toneelstuk en een picknick voor alle kinderen, ouders en teamleden van de school.
  • Stap voor stap ontdekken van de wereld.

In het kort

Toelichting van de school

De Windroos biedt U via dit venster een kijkje in de school. Een school waar kinderen leren voor het leven. Een school die het predicaat Excellente School heeft verkregen op het brede taalonderwijs. Een predicaat voor 2019,2020 en 2021.

Eigentijds Freinet onderwijs, gericht op de toekomst van - en vanuit de eigen ervaring van kinderen. Werkend aan inzicht en zelfvertrouwen in relatie tot de ander. Een basisschool voor je kind kiezen doe je met zorg. Kinderen brengen er tenslotte een belangrijke periode van hun leven door. Je vertrouwt je kind toe aan de zorg van een school en dan wil je wel graag weten waar de school voor staat en wat je van die school kunt – en mag verwachten.

De Windroos wil dat laten zien en stelt zich dan ook graag aan je voor :

Levend leren

Het basisonderwijs op de Windroos gaat uit van de ervaringen van kinderen. Levend leren noemen we dat. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en hebben daarbij behoefte aan een omgeving waarin ze leren te vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Een omgeving waarin ze met hun eigen vragen en interesses aan de slag kunnen en waarin ze zelf ontdekken welke manier van leren het beste bij hen past. De Windroos biedt kinderen die omgeving. Met dit vernieuwingsonderwijs wil de Windroos bereiken dat elk kind zich op een eigen, natuurlijke wijze ontwikkelt.

Kind centraal

Binnen het Windroosonderwijs staat het kind centraal. Wat betekent dit in de praktijk? Het betekent níet dat elk kind één op één begeleiding krijgt van de leerkracht. Wèl dat kinderen hun vragen, verhalen, ervaringen en voorwerpen mee naar school nemen en daar in de groep mee aan de slag gaan. Wij vertalen de eigen inbreng van kinderen naar het onderwijsaanbod en gebruiken leermethodes ter ondersteuning. De werkvormen zijn voor de kinderen herkenbaar en geven structuur aan hun activiteiten. In de dagelijkse praktijk komen lezen, schrijven, taal, rekenen, wereldoriëntatie, geschiedenis en expressievakken aan bod tijdens kringen (gesprek), werkhoeken, stil werk en vieringen. Kinderen leren stap voor stap te werken met een eigen weekplan, waarin groepsactiviteiten en de eigen ontwikkeling, op een evenwichtige wijze, samengaan.

Spelen is leren

Een jong kind leert door te spelen. Al spelend handelt het kind, doet ontdekkingen en leert het die onder woorden te brengen. Zo creëert het kind zelf op veel verschillende ontwikkelingsgebieden (motoriek, taal, sociaal-emotioneel, ruimtelijke oriëntatie) allerlei ervaringen en leermomenten. Ook een ouder kind leert door te spelen, al ziet zijn spel er anders uit dan bij een kind van vier jaar.

Ervaringsgericht onderwijs

Op de Windroos vinden wij het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun spel en werk. Deze betrokkenheid is het grootst wanneer ze vanuit hun eigen ideeën en ervaringen aan het werk mogen gaan. Leerkrachten zien wat er leeft bij kinderen en sluiten daar met hun onderwijsaanbod op aan.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Natuurlijk willen ouders weten hoe hun kind zich op de Windroos ontwikkelt. Ook de leerkrachten willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van hun leerlingen. Daarom observeren zij elk kind met veel aandacht. Ze letten daarbij niet alleen op zijn cognitieve ontwikkeling maar ook op de sociale, creatieve en motorische ontwikkeling. De vorderingen op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling worden twee keer per jaar met methode onafhankelijke toetsen geëvalueerd en vastgelegd in het Cito-volgsysteem.Minimaal twee keer per schooljaar bespreken en evalueren zij de ontwikkeling van elk kind met de ouders tijdens rapportagegesprekken. In de bovenbouw nemen de kinderen regelmatig deel aan deze gesprekken.

Samen verantwoordelijk

Leven en werken in onze school gaan uit van samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen streven zij naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Goede contacten tussen ouders en leerkrachten is daarbij een voorwaarde. Daarom zijn ouders van harte welkom in de school en in de groepen, voor overleg met de leerkracht, om te helpen of om te zien waar kinderen mee bezig zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • levend leren, Freinet
  • kind centraal
  • ervaringsgericht onderwijs
  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Windroos komen niet alleen uit het postcodegebied. Ouders kiezen de school voor het onderwijsconcept.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als Windroos hebben we geen eigen opvang in ons gebouw voor- en na schooltijd. We werken intensief samen met alle partijen in Wijk bij Duurstede en deze maken ook regelmatig gebruik van faciliteiten ( keuken, speellokaal ) in onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheidsplan, pestprotocol en overige protocollen  zijn nog in ontwikkeling en zullen gepubliceerd worden zodra ze door het team zijn afgerond en geaccordeerd. De bijgevoegde, gedateerde, risico inventarisatie wordt in kalenderjaar 2016 geactualiseerd.

Terug naar boven