Basisschool Windroos

Karolingersweg 147 A 3962 AD Wijk bij Duurstede

 • Recepten lezen, wegen, mengen, samenwerken, opruimen en natuurlijk proeven.
 • rekenen vanuit de eigen ervaring
 • Zelf ervaren, de grootste meerwaarde die te bedenken is.
 • De hele dag in het teken van de VOC.
Timmeren van een boot, muziek, eten uit die tijd, varen op de Lek etc. Op het eind een groots toneelstuk en een picknick voor alle kinderen, ouders en teamleden van de school.
 • Stap voor stap ontdekken van de wereld.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Natuurlijk willen ouders weten hoe hun kind zich op de Windroos ontwikkelt. Ook de leerkrachten willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van hun leerlingen. Daarom observeren zij elk kind met veel aandacht. Ze letten daarbij niet alleen op zijn cognitieve ontwikkeling maar ook op de sociale, creatieve en motorische ontwikkeling. De vorderingen op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling worden twee keer per jaar met methode onafhankelijke toetsen geëvalueerd en vastgelegd in het Cito-volgsysteem. Minimaal twee keer per schooljaar bespreken en evalueren zij de ontwikkeling van elk kind met de ouders tijdens rapportagegesprekken. In de bovenbouw nemen de kinderen regelmatig deel aan deze gesprekken.

In groep 7 gebruiken we de CITO entreetoets en in groep 8 wordt de NIO afgenomen om een zuiver beeld te hebben van het intelligentieprofiel. Als eindtoets maken we gebruik van de IEP Eindtoets.  

Vanaf 2020 werkt de onderwijsinspectie met de referentieniveaus en niet meer met de gemiddelde scores van de eindtoets als onderdeel van de beoordeling van de opbrengsten van elke school. Hieronder staan de behaalde scores van De Windroos in het schooljaar 2020-2021 voor het fundamentele en streefniveau. Het tweede figuur geeft nog de gemiddelde scores van de IEP Eindtoets van de jaren 17-18 en 18-19 aan. Het schooljaar 2019-2020 ontbreekt, omdat in dat jaar vanwege het coronavirus geen eindtoets in groep 8 is afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten op het gebied van rekenen, spelling en ( begrijpend) lezen in beeld te brengen gebruikt De Windroos de IEP-toetsen. Daarnaast gebruikt de school de methode gebonden toetsen voor de diverse leergebieden. Deze IEP-toetsen worden gebruikt om het onderwijsaanbod te evalueren en daarmee het onderwijsplan waar nodig bij te stellen.

In groep 7 maakt De Windroos gebruik van de entreetoets CITO.

Als eindtoets gebruikt de school in groep 8 de IEP-eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school verstrekt een schooladvies op basis van o.a. de volgende gegevens :

 • informatie uit leerlingvolgsysteem 
 • entreetoets in groep 7
 • NIO ( intelligentieonderzoek ) in groep 8
 • bevindingen leerkracht gericht op sociaal emotionele ontwikkelingen / leerhouding
 • gesprekken met leerling / ouders

In verreweg de meeste gevallen komt het advies overeen met de uiteindelijke verwijzing.

De school acht het volgen van de kinderen op het VO van groot belang om zo inzicht te krijgen in de kwaliteit van de verwijzing. Ontwikkelt het kind zich in de lijn van het gegeven advies? Uit de terugkoppeling die we krijgen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs blijkt dit heel duidelijk het geval te zijn.

  Weergave Schooladvies

  Bron

  Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

  In het eerste jaar

  Bron

  In het derde jaar

  Bron

  Sociale ontwikkeling

  Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

  Op de Windroos gaan we uit van de eigenheid van het individuele kind. Hoe zetten we dit kind in zijn / haar kracht in relatie tot de omgeving. Door het inzetten van eigen ervaringen wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld en krijgt dit een plek in de school.

  Kinderen leren met- en van elkaar. Dit is een natuurlijke proces dat begint als je als 4 jarige op de Windroos binnenkomt.  Samen zijn wij, leerkrachten, ouders en kinderen verantwoordelijk voor de sfeer en aandacht in de school.  Samen bepalen wij de kracht van de school.

  Een school waar je mag zijn wie je bent met de mensen om je heen.

  Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • kind staat centraal
  • samen verantwoordelijk
  • open houding naar samenleving

  Wat zegt de inspectie over de school?

  Toelichting van de school

  "Basisschool De Windroos heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement", volgens de Onderwijsinspectie.
  Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? Lees hier de samenvatting van het Rapport Kwaliteitsonderzoek van de Inspectie. In de samenvatting ook een reactie van het bestuur en de school op de bevindingen van de inspectie.

  In januari 2019 heeft de school het predicaat Excellente School verkregen op het taalonderwijs, het DNA van de school en de Windroos mag dit predicaat voeren in 2019, 2020 en 2021. De school ziet het als uitdaging om deze hoge kwaliteit te handhaven en nog verder uit te bouwen op andere deelgebieden. Het juryrapport is als bijlage toegevoegd.  

  Terug naar boven