Basisschool De Vrijheit

Dorpsduinen 12-14 1949 EG Wijk aan Zee

 • kindgericht, toekomstgericht en eigentijds
 • nieuwsgierig en onderzoekend.
 • relatie, autonomie en competentie

Het team

Toelichting van de school

Op De Vrijheit werkt een betrokken en kundig team van 10 leerkrachten, een zorgcoördinator en een directeur. Op de website vindt u daar verdere gegevens over. We vinden het ook heel belangrijk om nieuwe docenten op te leiden.

Stagiair(e)s
Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks 80 studenten op te leiden en te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig pabo studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Daarvoor nemen zij (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en doen zij (observatie)opdrachten in de groep. Leerkrachten in Opleiding (LIO) mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.   
Zij-instromers
Naast studenten hebben wij ook zij-instromers op scholen van Fedra. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij voorbereid op een baan als leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig voor de klas staan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervangingsproblematiek is groot. Toch hebben wij de leerlingen vanwege het uitvallen van de lessen nog niet naar huis hoeven sturen. Wij hebben ons formatiebudget (waarin ook het vervangingsgeld zit) zo ingezet dat er dagelijks iemand ondersteunende taken uitvoert buiten de groep. Als een leerkracht vanwege verlof moet worden vervangen vervalt de ondersteuning en wordt de afwezige leerkracht vervangen. Toch kan het voorkomen dat meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn. In dat geval kunnen we de leerlingen verdelen over de andere groepen of zelfstandig laten werken op het studieplein. Pas in het uiterste geval kan het voorkomen dat we er voor moeten kiezen om lesdagen te laten vervallen en leerlingen thuis te houden. Als dit laatste gebeurt zullen we u altijd vooraf informeren, uiterlijk om 14.00 uur de dag voorafgaand aan de uitval.

Genoemde oplossingen zijn altijd maatwerk. Ze zijn school- en groepsafhankelijk. We streven naar goed onderwijs voor ál onze leerlingen, ook in tijden van ziekte. Dat betekent dat de genoemde oplossingen niet per sé gebonden zijn aan de groep waarvan de leerkracht afwezig is. Wij zullen hierbij rouleren tussen de verschillende groepen, zodat ‘de pijn wordt verdeeld’. Dat betekent dat als we kinderen thuis moeten laten houden en dit voor meerdere dagen nodig is, we daar steeds een andere groep voor zullen nemen.

Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet. Per schooljaar hebben we een marge van 20 lesuren.

U kunt ervan op aan dat wij zorgvuldig afwegen wanneer we, voor welke groep, een bepaalde maatregel kiezen. De directeur en zorgcoördinator worden bij afwezigheid van leerkrachten niet structureel en langdurig voor de klas ingezet, omdat dat ten koste zou gaan van hun taak. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Vrijheit werken we in het schooljaar 21/22 met de volgende combinatiegroepen: groep 1-2, groep 2-3, groep 4-5, groep 6-7 en groep 7-8.
Een extra leerkracht wordt ingezet om groepen te ondersteunen. Dat betekent dat er momenten zijn waarop een groep leerlingen buiten de groep instructie krijgt of een groep gesplitst wordt.

Rekenen en spellen wordt per leerjaar aangeboden. Daarbij is voldoende ruimte voor differentiatie en houden we rekening met wat de kinderen kunnen. Soms betekent dit nog extra oefenen en soms ook door met moeilijkere opgaven.

Begrijpend lezen en wereldoriëntatie wordt aan de combinatiegroep als geheel aangeboden. We doorbreken dan het leerstofjaarklassensysteem. Daarin hebben we aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen. De leerkracht houdt daar rekening mee bij de instructie, het inoefenen en de verwerking. Op deze manier krijgt een leerling maatwerk.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tabel geeft een gemiddelde per week weer. De leerlingen krijgen 25 uur les per week. De tabel geeft globaal de tijdsverdeling over de vakken aan. Het is een richtlijn, geen keurslijf. We gaan flexibel, kindgericht met de tijden om. Het kan zijn dat een kind dat zwak is in spelling meer tijd krijgt om te oefenen.

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uur les moet geven, gerekend over acht schooljaren. Alle scholen van Fedra geven 7680 uur les. Dat betekent dat er 160 uur extra lesuren zijn bovenop het wettelijk minimum.

Het onderwijs op De Vrijheit

Kinderen komen op verschillende niveaus de school binnen. Sommigen kunnen al een beetje lezen, schrijven, rekenen of zelfstandig werken. Andere kinderen zijn minder ver in hun ontwikkeling en hebben bijvoorbeeld een beperkte woordenschat, weten nog niet goed met andere kinderen om te gaan of zijn motorisch nog niet zo sterk.  Het is de taak van de school om in te spelen op de verschillen tussen kinderen en om hun ontwikkeling verder te stimuleren. In groep 1, 2 en 3 gaat dit vooral spelenderwijs, met ruimte voor bewegen en ontdekkend leren. De leeromgeving is uitdagend ingericht en kinderen doen concrete ervaringen op in open leersituaties. Spel georiënteerd onderwijs waarin de leerkracht een belangrijke rol heeft in het aanbieden, stimuleren, verrijken en begeleiden van het spel.

In de onderbouw;

 • Werken we thematisch.
  Werken we met verschillende hoeken waar kinderen kunnen werken en spelen. In deze hoeken is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen in de vorm van (rollen)spel of meegebrachte materialen.
  Bieden we de leerinhouden op verschillende niveaus aan, aansluitend bij de zone van naaste ontwikkeling van de individuele kinderen.
  Realiseren we ons dat jonge kinderen graag met concrete materialen werken.
  Krijgen de kleuters een breed aanbod (dus niet alleen beginnende geletterd- en gecijferdheid).
  Sluit het onderwijs in de groepen 1 en 2 aan op het onderwijs in groep 3 en is de overgang naar meer abstract werken, in het platte vlak werken en methodisch werken, geleidelijk.     

Wij gebruiken in de groepen 1-2 geen kleutermethode. Er is in deze groepen een beredeneerd aanbod zichtbaar dat aansluit bij op de ontwikkeling van kleuters, bij de kenmerken en onderwijsbehoeften van de leerlingen en bij de doelen die leidend zijn (de referentie niveaus en de doelen die het SLO in kaart heeft gebracht). De doelen die we stellen zijn ambitieus en we hebben zicht op in hoeverre leerlingen die doelen halen. Daarvoor werken we met een observatie instrument, waarin de leer- en ontwikkelingslijnen er zijn om een beeld te geven van de ontwikkeling van het jonge kind (Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind, Driestar educatief)

De kinderen in groep 3 tot en met 8 krijgen instructie in de volgende basisvakken: lezen, schrijven, taal, spelling en rekenen en wiskunde. Er zijn diverse momenten van zelfstandig werken ingebouwd.   

Lezen;  Vanaf de eerste schooldag krijgen de kinderen letters, woorden en teksten aangeboden. Door verschillende letters met elkaar te combineren leren de kinderen ook zelf woorden te maken. Er wordt veel tijd besteed aan het lezen van een tekst en aan het begrijpen van teksten. Ook het zelf maken van teksten is belangrijk. Een leerlijn 'Zo leer je lezen en spellen' van José Schraven is leidend. We werken betekenisvol, maar automatiseren ook waar dat nodig is. Voor leerlingen die moeite hebben met het aanvankelijk leesproces creëren we nog extra instructie- en oefenmomenten. 

Naast het technisch lezen oefenen de kinderen vanaf groep 4 ook in andere vormen van lezen, waarvan begrijpend en studerend lezen de belangrijkste zijn. In principe starten de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 iedere ochtend met een zelfgekozen boek uit de schoolbibliotheek. Het is belangrijk veel te lezen en “kilometers te maken”. Leesbeleving neemt een belangrijke plaats bij het lezen in. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen wekelijks een actuele begrijpend leesles aangeboden van de methode Nieuwsbegrip of een tekst over het thema dat centraal staat. Tevens werken wij in de groepen 4, 5 en 6 met ‘Vloeiend en Vlot’ van de methode Estafette (een technisch leesmethode). Hiermee wordt het technisch en vlot lezen geoefend bij de kinderen voor wie dat nodig is.  Twee keer per schooljaar, in januari en juni, wordt het lezen getoetst met behulp van de Cito-leestoetsen en wordt AVI afgenomen. Op deze wijze volgen wij de leesontwikkeling. Als de leesontwikkeling, ondanks extra inzet, stagneert en achterblijft wordt een individueel plan van aanpak gemaakt en kan een screening voor dyslexie worden afgenomen. Deze screening laat zien of er signalen zijn die op dyslexie wijzen en of er verder onderzoek nodig is.   

Schrijven;  Via de methode ‘Pennenstreken’ (nieuwste versie) wordt het schrijven ontwikkeld. Op school wordt in groep 3 het blokschrift geleerd. Vanaf groep 4 leren de kinderen lopend schrift.  

Taal en Spelling;  Wij werken met de methode ‘Staal’. Dit is een methode voor groep 4 t/m 8. In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later. Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch. Staal besteedt veel en expliciet aandacht aan woordenschat. Woorden zijn immers de bouwstenen voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. De woorden komen meerdere keren aan bod. De methode volgt de didactiek van woordenschatexperts Verhallen en Van den Nulft.
Samen met ‘Staal Spelling’ biedt de methode een compleet pakket voor taal- en spellingonderwijs. Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. Twee keer per schooljaar, in januari en juni, wordt de spellingvaardigheid getoetst met behulp van de Cito-spellingtoets.       

Rekenen en Wiskunde;  Voor dit vak gebruiken we de leerlijn van de rekenmethode ‘De Wereld in getallen’. Er is aandacht voor het verwerven van inzicht én voor het oefenen van vaardigheden. We besteden veel tijd aan het oefenen, herhalen en automatiseren. Iedere les begint met een uitgebreide instructie en samen inoefenen.
Daarna werken alle kinderen zelfstandig aan de opgaven die bij de les horen op hun chromebook via Gynzy. Het programma zelf differentieert daarin. Voor kinderen die het nodig hebben wordt langer op een basisniveau geoefend. Voor kinderen die de stof beheersen schakelt het programma door naar moeilijke werk. Daarnaast kunnen de leerlingen gericht aan allerlei doelen werken. Doelen die zij nog niet beheersen en extra oefening vragen. Of doelen die uitdagen. Dit is dus niet voor iedereen gelijk maar aangepast aan wat een leerling nodig heeft. 
Na ieder blok maken de leerlingen een toets. Daarnaast levert ook het computerprogramma veel informatie aan de leerkracht en de leerlingen zelf over behaalde doelen en doelen die nog geoefend moeten worden. In alle jaargroepen wordt gedifferentieerd. Er is voldoende herhaling en ook veel uitdaging voor de kinderen die meer kunnen. Als leerlingen op een eigen leerlijn gaan werken is dit altijd in overleg met de zorgcoördinator en we streven ernaar dit pas te doen na groep 6. Twee keer per schooljaar, in januari en juni, wordt het rekenen ook nog getoetst met behulp van de Cito-rekentoetsen.       

Engels;  Voor Engels gebruiken we in de bovenbouwgroepen de methode 'Groove Me'. De kinderen leren met deze methode spelenderwijs Engels. 'Groove Me' gebruikt popsongs. De teksten zijn zichtbaar op het digibord en de kinderen zingen mee Zo leren ze Engelse woorden! Daarnaast zijn er werkbladen bij elke les. Luisteren, spreken en schrijven staan centraal bij deze methode. En zingen natuurlijk.

Verkeer; Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de lessen van 'Wijzer door het Verkeer', als bron voor allerlei activiteiten. Daarnaast zijn de projecten van Veilig Verkeer Nederland ook een bron. In groep 7 wordt naar het praktische en theoretische verkeersexamen toegewerkt.

Kunstzinnige vorming en cultureel erfgoed; In Wijk aan Zee is kunst en cultuur belangrijk. Op onze school ook. We integreren activiteiten op dit gebied het liefst binnen de thema's waaraan we werken. We gebruiken daarbij allerlei bronnen als inspiratie. In de school zijn de producten van de kinderen op dit gebied altijd zichtbaar! Eens per jaar werken we met alle groepen aan een gezamenlijk thema. Ook dan is het cultureel erfgoed in onze omgeving belangrijk en integreren we dat binnen het thema. In Wijk aan Zee zijn veel mensen die dan vanuit het dorp een bijdrage kunnen leveren. Een aantal keer per jaar is er het Vrijheitspodium, waarop de groepen aan elkaar laten zien wat ze over het thema geleerd hebben.

Portfolio; Op de Vrijheit vullen de leerkrachten geen rapport in voor de kinderen, maar heeft ieder kind zijn eigen portfolio. Het is een zorgvuldig samengestelde verzameling werk van de leerlingen. Hierin is de brede ontwikkeling te zien die kinderen op verschillende vakgebieden doormaken. Daarnaast is er een overzicht van toetsen en behaalde leerdoelen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen leerproces, zich eigenaar en verantwoordelijk voelen en leren de kinderen te reflecteren op hun werk. Leerling en leerkracht hebben regelmatig een gesprek over het leerproces, de onderwijsbehoefte van de leerling en de doelen die voor de komende periode worden gesteld. Daarin stuurt de leerkracht en helpt de leerkracht de leerling te reflecteren en doelen te stellen. 

Thematisch werken en wereldoriëntatie ; Op de Vrijheit werken we steeds meer thematisch. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode ‘Blink’. Deze methode dekt alle kerndoelen en biedt uitdaging en verdieping voor álle leerlingen. We leren de kinderen een duidelijke onderzoeksaanpak, waardoor onderzoekend leren gerealiseerd wordt. Per thema komen meerdere vaardigheden uit de 21st century skills, zoals o.a. kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen en computational thinking (het logisch benaderen van problemen, probleemoplossend denken) aan bod. Leerlingen gaan iedere les zelf actief aan de slag en krijgen uitdaging op eigen niveau. Wetenschap en techniek zijn ook geintegreerd in deze aanpak.

Begrijpend lezen; Begrijpend lezen staat binnen deze thematische aanpak niet meer alleen als apart vak op het rooster. We werken nog wel met de methode Nieuwsbegrip. Maar daarnaast gebruiken we ook teksten die bij het thema passen waaraan we werken en hanteren we daarbij de aanpak van Close Reading waardoor we werken aan dieper tekstbegrip. Om te monitoren of de ontwikkeling goed verloopt worden ook oefentoetsen van Bazalt ingezet.

Bewegingsonderwijs; De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal van de school. Bij mooi weer spelen de kinderen op het plein voor de onderbouw. Voor de gymlessen van groepen 4 t/m 8 gaan de kinderen naar De Moriaan. Een vakleerkracht gymnastiek verzorgt de lessen en zorgt voor de doorgaande lijn. De kinderen hebben blokuren gym. De kinderen dragen aparte gymkleding en sportschoenen.
Om te bewegen en het samenspelen in het speelkwartier te bevorderen hebben we voor elke groep buitenspeelmateriaal en beschikken we over een voetbal-/basketbal veld.

Chromebook; Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een eigen chromebook, dat o.a. gebruikt wordt bij verwerking rekenen en spelling. We gebruiken de rekenmethode 'Wereld in Getallen' en vanaf groep 4 de spellingmethode 'Staal'. De software die we daarbij gebruiken is adaptief en sluit dus aan bij het niveau van de leerling. Alle leerlingen worden optimaal uitgedaagd en oefenen intensief op niveau. Op deze manier kan de leerkracht hun ontwikkeling snel en gemakkelijk volgen en helpen waar dat nodig is. 

Weekplan; Op de Vrijheit werken de leerlingen vanaf groep 4 met een weekplan, waarin behalve groepstaken, ook gepersonaliseerde opdrachten staan. Ook op deze manier willen we leerlingen betrekken bij hun leerproces en leren we ze daar verantwoordelijk voor te zijn. In groep 8 werken de leerlingen daarnaast met een agenda.

Burgerschap; Op de Vrijheit besteden wij aandacht aan burgerschap. Wij willen daar planmatig aandacht aan schenken. Kinderen maken deel uit van een (school)gemeenschap, die een samenleving in het klein is. Daarbij hoort ook inspraak, meedenken en meebeslissen. Vanaf maart 2019 is er een leerling raad.  Op de Vrijheit vinden we het belangrijk dat kinderen veerkrachtig zijn. Niet alles lukt altijd en soms zijn dingen moeilijk. We zien het als onze taak om ook daar aan te werken. We doen dat door gesprekken in de groep, individuele gesprekken (portfolio) en soms hanteren we de methode ‘Mindset’.

Onze eigen professionaliteit is een continu proces. Onze pedagogisch- en didactische vaardigheden, organisatie en werkvormen, sociale veiligheid en de wijze waarop we gebruik maken van digitale hulpmiddelen, staan ieder jaar op de agenda. Ook de wijze waarop we zaken op onze kleine school optimaal kunnen organiseren is steeds weer onderwerp van gesprek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Vrijheit is een reguliere basisschool. De school realiseert waar mogelijk thuis nabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.  Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische partner.

De mogelijkheden van de school om passend onderwijs te realiseren worden jaarlijks beschreven in het ondersteuningsprofiel. Dit kunt u vinden op onze website.

Vanuit het SWV krijgt iedere school extra geld om passend onderwijs te verwezenlijken. Jaarlijks wordt daarover ook verantwoording afgelegd. Bij het organiseren van passend onderwijs kan een beroep gedaan worden op expertise vanuit het SWV. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV; Limmen t/m Velsen). In het SWV werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden; onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk. Deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen het SWV hebben we op twee locaties een integraal kindcentrum (IKC) IJmond: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Binnen een IKC wordt zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs en hulpverlening georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van het SWV.  
Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs
Iedere school van het  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de externe deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden. Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.  De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal " 't Zeepaardje" is gevestigd in een lokaal in onze school. Dit maakt het mogelijk samen te werken en samen te spelen.Stichting Welzijn, waaronder de peuterspeelzaal valt, is blij met deze kindvriendelijke locatie en de nauwe verbinding tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. De aansluiting met de basisschool verloopt soepel.

Terug naar boven