Basisschool De Vrijheit

Dorpsduinen 12-14 1949 EG Wijk aan Zee

  • kindgericht, toekomstgericht en eigentijds
  • nieuwsgierig en onderzoekend.
  • relatie, autonomie en competentie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Vrijheit is er een zorgvuldige procedure om te komen tot een advies voor het vervolgonderwijs. Een onafhankelijk bureau neemt de NIO (Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau Toets) bij de kinderen af. De NIO geeft ons een indicatie over het intelligentieniveau voor de middelbare school. 

Twee keer per jaar meten we zelf hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS, samen met de resultaten van de NIO om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs. Daarnaast zijn er de observaties van de leerkrachten en gaan we in gesprek met leerling en ouders om tot een zorgvuldig afgewogen advies te komen.

Het is verplicht om ook een eindtoets af te nemen in groep 8. Op onze school kozen we voor de IEP Eindtoets. Deze toets wordt in april afgenomen. De toets wordt niet gebruikt als basis voor het schooladvies. Wel kan het zijn dat een advies, op grond van hogere resultaten dan verwacht bij de IEP, alsnog wordt bijgesteld naar boven.

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit, waarin gekeken wordt of de opbrengsten voldoen. Op onze school wordt daarvoor gekeken naar de resultaten van de IEP Eindtoets.

In het schooljaar 2018-2019 scoorde de school ruim boven het landelijke gemiddelde  84,5 waar 78,3 de ondergrens voor onze school was. Op grond van deze resultaten heeft De Vrijheit een basisarrangement van de inspectie. De Eindtoets in het schooljaar 19/20 ging door de omstandigheden rond Corona niet door. Van dat jaar is dus geen score.  In het schooljaar 2020-2021 scoorde de school 87.6.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. Met de toetsen van de methodes kijken we of de leerlingen de stof voldoende beheersen. Daarnaast volgen we de leerlingen door twee keer per jaar de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem af te nemen. Dit zijn methodeonafhankelijke toetsen die ons een beeld geven over de prestaties van de leerlingen. In de groepen 3-8 worden in januari en juni de CITO toetsen voor rekenen en wiskunde, spellen, begrijpend lezen en technisch lezen afgenomen. Daarnaast nemen we de AVI-toetsen af voor lezen.

De resultaten van deze toetsen leveren ons veel informatie op. De scores vertellen ons hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten en ook in verhouding met de eigen eerdere scores. Van de resultaten wordt op leerling-, groeps- en schoolniveau een analyse gemaakt. Op grond van deze analyses stellen we ons onderwijs bij als dat nodig blijkt te zijn. In de groepsplannen beschrijven we waar in de periode na de CITO nog extra aandacht voor is of welke aanpak voor de groep of voor individuele kinderen nodig is.

De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen we door het afnemen van  het leerlingvolgsysteem SCOL. Hiermee meten we de sociale competenties van de leerlingen en bevragen we de leerlingen op hun gevoel voor veiligheid.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 gingen 10 leerlingen naar het voortgezet onderwijs in de gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Castricum. Als we kijken naar de verschillende schooltypen is de verdeling als volgt:

  • Gymnasium: 2
  • HAVO-VWO: 2
  • HAVO brugklas: 1
  • MAVO-HAVO: 3
  • VMBO MAVO: 1
  • VMBO basis beroeps; 1

De IEP telt na dit bijzondere schooljaar niet mee als officieel resultaat. We zien wel een schoolscore waar we tevreden over zijn. Waar het landelijk gemiddelde op 79,7 lag, scoorde De Vrijheit 87,3.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks verricht de Inspectie Primair Onderwijs op basis van regulier beschikbare informatie een risicoanalyse per school. Dat contact heeft plaats op bestuursniveau. Het bestuur communiceert dat weer met de scholen. Die informatie komt uit verschillende bronnen; zoals jaaropbrengsten, leeropbrengsten vanuit CITO, schoolplannen en schoolgids.

In 2014 heeft de school een inspectiebezoek gehad met een positief oordeel. De Vrijheit heeft daarna jaarlijks een basisarrangement gekregen. Dat betekent dat de inspectie geen reden ziet om extra toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven