De Garve

Dorpsstraat 19 7234 SM Wichmond

  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Garve maakt gebruik van de Ieptoets als eindtoets. 

De Garve zit gemiddeld bij de schoolweging tussen de 27 en 28. 

Over de drie schooljaren hebben gemiddeld 13,0 leerlingen een eindtoets gemaakt. Hiervan hebben er gemiddeld 12,8 leerlingen het fundamentele niveau 1F behaald. Gemiddeld 10,0 leerlingen hebben ook het streefniveau 1S/2F behaald. Het percentage leerlingen dat fundamenteel niveau 1F heeft behaald komt neer op 98,3%. Het percentage leerlingen dat ook streefniveau streefniveau 1S/2F heeft behaald komt dan neer op 76,9%.

De school scoort hiermee gemiddeld boven de landelijke norm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school gebruikt toetsen van het Leerling-Volg-Systeem IEP. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.

Naast de IEP toetsen gebruiken we de methoden gebonden toetsen.

Wij voeren nu reflectiegesprekken met kinderen en werken aan de ontwikkeling van een portfolio. Dit is nog een experiment, maar zo willen we kinderen meer betrekken bij hun eigen leerresultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft kleine groepen. Omdat het om kleine aantallen kinderen gaat, kunnen de resultaten van jaar tot jaar sterk wisselen.

Het is dan ook niet goed mogelijk conclusies te trekken uit één jaar.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op IKC De Garve spreken leerkrachten dezelfde taal en handelen hetzelfde als het gaat om het welbevinden en gedrag van de kinderen op school.

Ons motto is: “Met plezier elke dag een stukje wijzer”.  

We hanteren de volgende pedagogische ankers:  

* We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. We houden rekening met zijn of haar mogelijkheden en kijken daarbij naar wat het kind al kan wat het nog moet aanleren. 

* Elk kind is anders. Waar nodig en waar mogelijk kan een kind anders behandeld worden.    

* Het individuele kind mag niet lijden onder het gedrag van de groep en de groep mag niet lijden onder het gedrag van het individuele kind. 

* Het kind is deel van de schoolgemeenschap. De Garve is een oefenplaats waar kinderen behoren tot een groep in spel en werk. Fouten            maken mag. Gezond ruzie maken mag ook; goedmaken moet. Een kind heeft altijd het recht om gemaakte fouten te herstellen. We hebben    afspraken over hoe dit moet.    

De Garve hanteert 4 Gouden Regels die in elke groep worden besproken en vastgelegd:

* We zorgen voor elkaar
* We zijn op school om te leren
* We zijn zuinig op onze spullen 
* We doen ons best  

Bij ruzie van kinderen hebben andere kinderen de neiging om zich er mee te bemoeien. De regel die we hanteren is; "Betreft het mij? Nee? Dan ga ik er aan voorbij."

Elke leerkracht is verantwoordelijk voor alle kinderen van de hele school. Leerkrachten die kinderen aanspreken, maken gebruik van de 3 w’s:   
* Wat zie ik je doen? 
* Wat is de afspraak?   
* Waar kies je voor?  

We gaan er vanuit dat kinderen dan kiezen voor  goed gedrag.  De leerkrachten en pedagogisch medewerkers houden kinderen aan de morele maatstaf. Sorry zeggen is niet genoeg.

"Pesten wordt niet getolereerd! Je bent wie je bent, met je eigen talent!"  

De 8 pijlers van IPC geven aan hoe we samen willen werken en leren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenwerken
  • respect
  • moreel besef

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven