cbs De Weerklank

Beatrixlaan 2 a 3273 AB Westmaas

Schoolfoto van cbs De Weerklank

In het kort

Toelichting van de school

U bent ingelogd op de site scholenopdekaart.nl
Op deze site vindt u informatie over onze school.

De Weerklank is een kleinschalige, protestants-christelijke basisschool in de kern van Westmaas.
Wij staan voor goed onderwijs en een goede relatie met de leerlingen en alle bij school betrokken geledingen. Op onze school vinden we een veilig werk- en leefklimaat  belangrijk. Basisvoorwaarden voor functioneren en presteren zijn welbevinden en veiligheid van het kind en betrokkenheid bij het onderwijs. 
De Weerklank heeft als speerpunten o.a. goed taal- en leesonderwijs. Wij besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van belevend lezen en studerend/begrijpend lezen en aan het rekenonderwijs. 
Respect, omzien naar elkaar, rust en regelmaat zijn sleutelwoorden voor een goed schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs gegeven wordt. 

Al u nog meer wilt weten of nog vragen heeft, kunt u een afspraak maken of langs komen.
U bent van harte welkom voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

U kunt vragen naar de directeur: dhr. Steven van Schaik
tel.: 0186-571416 / 06 83099292
email: s.vanschaik@csgdewaard.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • betrokkenheid
  • veiligheid
  • eigenaarschap
  • klantvriendelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt de laatste jaren bezocht door minimaal 100 leerlingen op de teldatum (1 februari).
Het belangstellingspercentage voor onze school binnen Westmaas is jaarlijks meer dan 50 %.
Het leerlingenaantal blijft redelijk constant.

Van de meeste kinderen is de thuistaal de Nederlandse taal. 
De eind- en de tussenresultaten, zowel bij taal/lezen als bij rekenen en wiskunde liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt volgens het 'Hoorns'- model. Dit betekent dat alle groepen dezelfde schooltijden hebben en 2 middagen per week geen les hebben. De leerlingen zijn vrij op woensdag- en vrijdagmiddag. Alle groepen hebben per week 24 uur en 30 minuten les.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij vragen over de begeleiding en opvang van uw kind neemt u altijd eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dit geen oplossing biedt kunt u contact opnemen met de directeur of de vertrouwenspersoon binnen de school. Als het probleem niet op goede wijze wordt opgelost kunt u contact opnemen met het College van Bestuur, dhr. E. Tuk.
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op onze website of in onze schoolgids. 


Terug naar boven