cbs De Weerklank

Beatrixlaan 2 a 3273 AB Westmaas

  • Minimaal 4 middagen per jaar wordt in alle groepen aandacht besteed aan techniek. Op de foto onderzoekt men zwaartekracht.
  • In alle groepen wordt elke dag uitgebreid aandacht besteed aan diverse leesactiviteiten, zoals studerend lezen  en belevend "vrij" lezen
  • Vieren vinden we heel belangrijk. Met elkaar hebben we bijv. een kerstviering, een zomersluiting, een musical en de koningsspelen.
  • We beschikken over 40 chromebooks. Ze worden gebruikt  bij veel vakken. We hechten veel waarde aan gepersonaliseerd leren.
  • De leerlingen brengen een bezoek aan de Tweede Kamer (les burgerschap: hoe werkt de democratie

Het team

Toelichting van de school

Op De Weerklank werken 10 leerkrachten en een schoolassistente.
In groep 1/2 werken 2 leerkrachten met veel onderwijskundige ervaring in de kleutergroep.
In groep 3/4 werken 2 leerkrachten die samen al vele jaren met veel plezier en deskundigheid de kinderen begeleiden bij het aanvankelijk lezen en rekenen.
Groep 5 krijgt de gehele week les van 1 leerkracht.
Ook de bovenbouwgroepen (6/7 en 8) krijgen les van max. 2 personen. 
We zijn blij dat alle groepen per week max. 2 leerkrachten hebben.
De directeur geeft 2,5 dagen les aan groep 8.

Een leerkracht heeft de taak ICT en zorgt voor de implementatie en borging van de chromebooks in het dagelijkse onderwijs.
Een andere leerkracht heeft als taak: intern begeleider: het bewaken van de kwaliteitszorg en de communicatie met ouders/anderen m.b.t. zorg.

Op dinsdagmorgen begeleidt onze specialist Hoogbegaafdheid de 'Ladder'groep. Dit zijn leerlingen die meer nodig hebben dan het pluswerk van de methode.

Op dinsdagmiddag en woensdagmorgen wordt ge gymnastiek aan alle groepen verzorgd door een gymspecialist van RegieKR8,

Tenslotte is een leerkracht opgeleid tot Intern Cultuur Coördinator.  

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt steeds moeilijker vervangers te vinden voor afwezige leerkrachten. Vooral het vinden van vervangers in de bovenbouw is problematisch. Binnen CSG De Waard en op onze school zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de vervangingsproblematiek.  
De directeur probeert een vervanger te regelen. Aan duo-collega’s wordt gevraagd elkaars afwezigheid op te vangen en de groep van de duo-collega over te nemen tijdens diens afwezigheid. Andere parttimers worden gevraagd de groep van een collega over te nemen als de duo-collega verhinderd is.
De directeur vult een vervangingsaanvraag in via de vervangingsmanager van CSG De Waard. De eventuele vervanger bevestigd het verzoek en valt in op onze school.

Wat te doen als bovenstaande oplossingen niet mogelijk blijken?
De klas wordt verdeeld over een aantal groepen voor maximaal 1 dag per ziekmelding. De volgende dag heeft de groep van de afwezige leerkracht geen les. De daaropvolgende dag heeft een andere groep geen les en wordt er intern geschoven met leerkrachten.

Wat te doen als een klas geen les heeft? Als een groep wegens onoplosbare vervangingsproblemen geen les heeft en de leerlingen van deze groep vrij zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.
Bij calamiteiten, door werkzaamheden of andere omstandigheden wordt in overleg met de ouders gezorgd voor een oplossing en eventuele opvang op school.
De inspectie stelt dat uren later niet ingehaald hoeven te worden als kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om vervanging te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met 5 vaste combinatiegroepen.
In de verschillende groepen hebben de leerkrachten zoveel mogelijk een eigen vakkenpakket, zodat voor iedereen duidelijk is, wie onderwijs geeft in bijvoorbeeld verkeer of natuurkunde en op welke dag dit vak wordt gegeven.
Door de duidelijke koppeling van vakken aan leerkrachten is de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs duidelijk georganiseerd en voor iedereen herkenbaar.

Indeling schooljaar 2020 - 2021:
groep 1/2 : juf Agnes van Vliet (ma-woe.) & juf Rianne van der Hoek (do/vr)
groep 3/4: juf Janine Gevers (ma.-woe.) & juf Marielle Reedijk (do/vr)
groep 5: juf Mariette Bouman
groep 6: juf Hellen Biesheuvel (ma./di.) & meester Daan van der Pol (woe.-vr.)
groep 8: juf Jacqueline van den Bosch (ma./di.) & meester Steven van Schaik (do./vr.)
woensdag: even weken: Steven van Schaik; oneven weken: Jacqueline v.d. Bosch

Remedial-teaching.
Goed onderwijs aan de leerlingen en behoud van onderwijskwaliteit vinden wij belangrijk.
Remedial-teaching vindt in de eigen groep plaats door de eigen groepsleerkracht als andere leerlingen zelfstandig werken of bezig zijn met samenwerkend leren. Dit gebeurt meestal aan de instructietafel.

Leerlingen die meer aan kunnen.
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Onze reken- en taalmethode hebben voor kinderen die meer leerstof aankunnen een 'PLUS'boek.

Elke week is er op vrijdagmorgen een 'Ladder'groep. Naar deze groep gaan leerlingen met een meervoudige intelligentie, die meer uitdaging nodig hebben dan de methodes aanbieden. In de 'Ladder'groep wordt aandacht besteed aan verdieping van lesstof in combinatie met creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. De 'Ladder'groep staat onder leiding van onze HB-leerkracht juf Anke Kleijwegt. 

Binnen CSG De Waard is een regionale plusklas aanwezig, namelijk ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Kinderen kunnen deelnemen aan deze 'kangoeroe'klas als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun begaafdheid, waarbij ook de eigen 'Ladder'groep te weinig uitdaging biedt. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar.

Op dinsdagmiddag en woensdagmorgen is een vakleerkracht gymnastiek aanwezig vanuit RegieKR8. Deze geeft wekelijks lessen lichamelijke oefening aan alle groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Lichamelijke ontwikkeling wordt op de volgende wijze ingevuld bij groep 1 t/m 3:
afhankelijk van het weer: buiten(spel) of binnen in het speellokaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vakgebied taal omvat de volgende onderdelen:
* taalbeschouwing
* woordenschat
* spelling
* technisch lezen
* belevend lezen
* begrijpend en studerend lezen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de manier waarop wij de basisondersteuning vorm geven. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen.
Het document Schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u lezen op de site 'Scholen op de kaart' en op onze eigen website.

Niveau 0 - minimaal de door de inspectie in haar toezichtkader omschreven basiskwaliteit, planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken, een stevige ondersteuningsstructuur binnen de school en preventieve en lichte curatieve ondersteuning;
Niveau 0’ - De leerkracht geeft een leerling ondersteuning binnen de groep, passend bij zijn/haar onderwijsbehoefte;
Niveau 1: Op schoolniveau wordt ondersteuning geboden, waarbij de intern begeleider een centrale rol speelt;
Niveau 2: Niveau 2: Een externe deskundige wordt geraadpleegd voor ondersteuning.

Wanneer wij handelingsverlegen zijn en niet meer in staat zijn de leerlingen optimaal te begeleiden en te ondersteunen, zoeken wij met ouders en externe hulpverleners naar een passende leerplek voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven