cbs De Weerklank

Beatrixlaan 2 a 3273 AB Westmaas

  • Minimaal 4 middagen per jaar wordt in alle groepen aandacht besteed aan techniek. Op de foto onderzoekt men zwaartekracht.
  • In alle groepen wordt elke dag uitgebreid aandacht besteed aan diverse leesactiviteiten, zoals studerend lezen  en belevend "vrij" lezen
  • Vieren vinden we heel belangrijk. Met elkaar hebben we bijv. een kerstviering, een zomersluiting, een musical en de koningsspelen.
  • We beschikken over 40 chromebooks. Ze worden gebruikt  bij veel vakken. We hechten veel waarde aan gepersonaliseerd leren.
  • De leerlingen brengen een bezoek aan de Tweede Kamer (les burgerschap: hoe werkt de democratie

Het team

Toelichting van de school

Op De Weerklank werken 9 leerkrachten en een schoolassistente.
In groep 1/2 werken 2 leerkrachten met veel onderwijskundige ervaring in de kleutergroep.
In groep 3 (vanaf januari 2022) groep 2/3) werken 2 leerkrachten die samen al vele jaren met veel plezier en deskundigheid de kinderen begeleiden bij het aanvankelijk lezen en rekenen.
Groep 4/5 krijgt de gehele week les van 1 leerkracht.
Ook de bovenbouwgroepen (6 en 7/8) krijgen les van max. 2 personen. 
We zijn blij dat alle groepen per week max. 2 leerkrachten hebben.
De directeur geeft 2,5 dagen les aan groep 6.

Een leerkracht heeft de taak ICT en zorgt voor de implementatie en borging van de chromebooks in het dagelijkse onderwijs.
Een andere leerkracht heeft als taak: intern begeleider: het bewaken van de kwaliteitszorg en de communicatie met ouders/anderen m.b.t. zorg.

Op dinsdag wordt de gymnastiek aan alle groepen verzorgd door een gymspecialist van RegieKR8,

Tenslotte is een leerkracht opgeleid tot Intern Cultuur Coördinator.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt steeds moeilijker vervangers te vinden voor afwezige leerkrachten. Vooral het vinden van vervangers in de bovenbouw is problematisch. Binnen CSG De Waard en op onze school zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de vervangingsproblematiek.  
De directeur probeert een vervanger te regelen. Aan duo-collega’s wordt gevraagd elkaars afwezigheid op te vangen en de groep van de duo-collega over te nemen tijdens diens afwezigheid. Andere parttimers worden gevraagd de groep van een collega over te nemen als de duo-collega verhinderd is.
De directeur vult een vervangingsaanvraag in via de vervangingsmanager van CSG De Waard. De eventuele vervanger bevestigd het verzoek en valt in op onze school.

Wat te doen als bovenstaande oplossingen niet mogelijk blijken?
De klas wordt verdeeld over een aantal groepen voor maximaal 1 dag per ziekmelding. De volgende dag heeft de groep van de afwezige leerkracht geen les. De daaropvolgende dag heeft een andere groep geen les en wordt er intern geschoven met leerkrachten.

Wat te doen als een klas geen les heeft? Als een groep wegens onoplosbare vervangingsproblemen geen les heeft en de leerlingen van deze groep vrij zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.
Bij calamiteiten, door werkzaamheden of andere omstandigheden wordt in overleg met de ouders gezorgd voor een oplossing en eventuele opvang op school.
De inspectie stelt dat uren later niet ingehaald hoeven te worden als kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om vervanging te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met 5 vaste combinatiegroepen.
In de verschillende groepen hebben de leerkrachten zoveel mogelijk een eigen vakkenpakket, zodat voor iedereen duidelijk is, wie onderwijs geeft in bijvoorbeeld verkeer of natuurkunde en op welke dag dit vak wordt gegeven.
Door de duidelijke koppeling van vakken aan leerkrachten is de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs duidelijk georganiseerd en voor iedereen herkenbaar.

Indeling schooljaar 2021 - 2022:
groep 1/2 : juf Agnes van Vliet (ma-woe.) & juf Rianne van der Hoek (do/vr)
groep 3: juf Janine Gevers (ma.-woe.) & juf Marielle Reedijk (do/vr)
(vanaf januari 2022: groep 2/3)
groep 4/5: juf Mariette Bouman
groep 6: juf Jacqueline van den Bosch (ma./di.) & meester Steven van Schaik (do./vr.)
woensdag: even weken: Steven van Schaik; oneven weken: Jacqueline v.d. Bosch
groep 7/8: meester Daan van der Pol 

Remedial-teaching.
Goed onderwijs aan de leerlingen en behoud van onderwijskwaliteit vinden wij belangrijk.
Remedial-teaching vindt in de eigen groep plaats door de eigen groepsleerkracht als andere leerlingen zelfstandig werken of bezig zijn met samenwerkend leren. Dit gebeurt meestal aan de instructietafel.

Leerlingen die meer aan kunnen.
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Onze reken- en taalmethode hebben voor kinderen die meer leerstof aankunnen een 'PLUS'boek.

Binnen CSG De Waard is een regionale plusklas aanwezig, namelijk ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Kinderen kunnen deelnemen aan deze 'kangoeroe'klas als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per 14 dagen bij elkaar.

Op dinsdag is een vakleerkracht gymnastiek aanwezig vanuit RegieKR8. Deze geeft wekelijks lessen lichamelijke oefening aan alle groepen.

Op maandag krijgen alle groepen - om de week- een muziekles aangeboden van een vakdocent muzikale vorming.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Lichamelijke ontwikkeling wordt op de volgende wijze ingevuld bij groep 1 t/m 3:
afhankelijk van het weer: buiten(spel) of binnen in het speellokaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vakgebied taal omvat de volgende onderdelen:
* taalbeschouwing
* woordenschat
* spelling
* technisch lezen
* belevend lezen
* begrijpend en studerend lezen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de manier waarop wij de basisondersteuning vorm geven. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen.
Het document Schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u lezen op de site 'Scholen op de kaart' en op onze eigen website.

Niveau 0 - minimaal de door de inspectie in haar toezichtkader omschreven basiskwaliteit, planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken, een stevige ondersteuningsstructuur binnen de school en preventieve en lichte curatieve ondersteuning;
Niveau 0’ - De leerkracht geeft een leerling ondersteuning binnen de groep, passend bij zijn/haar onderwijsbehoefte;
Niveau 1: Op schoolniveau wordt ondersteuning geboden, waarbij de intern begeleider een centrale rol speelt;
Niveau 2: Niveau 2: Een externe deskundige wordt geraadpleegd voor ondersteuning.

Wanneer wij handelingsverlegen zijn en niet meer in staat zijn de leerlingen optimaal te begeleiden en te ondersteunen, zoeken wij met ouders en externe hulpverleners naar een passende leerplek voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er vindt geregeld overleg plaats met de leiding van de kinderopvang COKD 'Piratenland' en de leiding van de PSZ 'De Minimaasjes' over leerlingen die naar de basisschool gaan. Bij de intrede van de basisschool gaat een overdrachtsformulier mee naar de basisschool.

Er vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de leidsters van de 3-jarigen en de leerkrachten van groep 1 voordat instroom in de kleutergroep  plaatsvindt. Hierdoor kunnen we het kind optimaal begeleiden bij de instroom in groep 1.
Als 4-jarigen 6 weken op school zitten, vindt een intakegesprek plaats tussen de ouder(s) van de kleuter en de intern begeleider.

Voordat het kind 4 jaar wordt en wordt ingeschreven in de kleutergroep mag hij 6 schooltijden proefdraaien.

Terug naar boven