cbs De Weerklank

Beatrixlaan 2 a 3273 AB Westmaas

  • Minimaal 4 middagen per jaar wordt in alle groepen aandacht besteed aan techniek. Op de foto onderzoekt men zwaartekracht.
  • In alle groepen wordt elke dag uitgebreid aandacht besteed aan diverse leesactiviteiten, zoals studerend lezen  en belevend "vrij" lezen
  • Vieren vinden we heel belangrijk. Met elkaar hebben we bijv. een kerstviering, een zomersluiting, een musical en de koningsspelen.
  • We beschikken over 40 chromebooks. Ze worden gebruikt  bij veel vakken. We hechten veel waarde aan gepersonaliseerd leren.
  • De leerlingen brengen een bezoek aan de Tweede Kamer (les burgerschap: hoe werkt de democratie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tijdens de eindtoets basisonderwijs wordt de beheersing van de leerstof van rekenen, taal en lezen getoetst. 
Sinds 2017 maken we als Eindtoets Basisonderwijs gebruik van de IEP toets.

De leerlingen scoren de meeste jaren boven de minimale norm van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 CITO-toetsen voor spelling, taal, lezen en rekenen.

De leerkracht van de groepen 1 en 2 houdt d.m.v. observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en het speelwerkgedrag van de kleuters bij. Hiervoor maken de leerkrachten gebruik van de leerlijnen 'Het jonge kind' in ons leerlinggvolgsysteem Parnassys. Naar aanleiding van deze observaties worden onderwijskundige vervolgstappen uitgewerkt voor de groep en/of individuele leerlingen.

In groep 2 worden alle leerlingen ook gescreend op dyslexie. Leerlingen waarbij zorgen zijn m.b.t. het aanvankelijk leesproces gaan 'BOUW!-lezen. Dit gebeurt 4x per week op school met hulpouders en leerlingen uit de bovenbouw.

Groep 8 neemt elk jaar deel aan de Eindtoets Basisonderwijs (IEP). 

Van afgenomen CITO-toetsen worden een trendanalyse gemaakt. Na signalering en analyse kunnen we de kinderen optimaal helpen en begeleiden op waargenomen zorgpunten in de diverse toetsen. Door de trendanalyses zijn we beter in staat ons onderwijs af te stemmen op de individuele mogelijkheden van kinderen en kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs op verantwoorde wijze bewaken en zo nodig verbeteren.

Naast CITO-toetsen maken we gebruik van methodegebonden toetsen bij verschillende vakgebieden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de keuze van een vervolgschool kijken wij in eerste instantie naar de resultaten van 8 jaar onderwijs, wij hebben de kinderen immers 8 jaar begeleid. Wij vinden de film van 8 jaar belangrijker dan de foto van 2 dagen Eindtoets Basisonderwijs. 

Van groep 6 wordt voor alle leerlingen de Plaatsingswijzer Hoeksche Waard ingevuld. Hierin worden de resultaten weergegeven op de toetsen Cito M6 - M7 - M8 voor de onderdelen rekenen & wiskunde, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

Naast behaalde resultaten wordt bij het eindadvies ook rekening gehouden met de huiswerkattitude, de inzet en de werkhouding.
Bij verwijzing naar het vervolg onderwijs gaat het dus om het totaalplaatje van het kind. Vanzelfsprekend is de wens van het kind zelf ook van wezenlijk belang bij plaatsing binnen het Voortgezet Onderwijs in het volgende schooljaar.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 21 februari 2017 heeft de inspectie een PKO (Periodiek Kwaliteits Onderzoek) afgenomen op onze school. Tijdens dit onderzoek heeft de inspecteur lessen bijgewoond in alle groepen. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met het team, een aantal ouders en de leerlingen.
Tijdens het inspectiebezoek is de school op 8 onderdelen onderzocht. Op al deze punten is gekeken of er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en of de school voldoet aan de wet. Tijdens het nagesprek is gebleken dat het onderwijs op De Weerklank voldoet aan de wettelijke voorschriften en dat er bij de inspectie geen zorgen zijn over onze onderwijskwaliteit.  De inspectie was zeer tevreden over de school als geheel en over de resultaten op de onderzochte onderdelen.

De onderzochte onderdelen zijn:
* zicht op ontwikkeling* zicht op kwaliteit
* didactisch handelen
* veiligheid* pedagogisch handelen
* resultaten* toetsing en afsluiting
* kwaliteitszorg en
* kwaliteitscultuur

De totale uitslag van dit onderzoek is te lezen op onze website, op de website van de onderwijsinspectie en op de site: www.scholenopdekaart.nl

Terug naar boven