De Fontein, Christelijke basisschool

Oranjestraat 2c 7676 BH Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • De Fontein is onderdeel van De Brede School Westerhaar
  • Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!
  • Het culturele verleden van Westerhaar
  • Ingang leerlingen onderbouw
  • Een klaslokaal van De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Fontein is al jaren intensief actief op het gebied van Passend Onderwijs. Alle leerlingen horen erbij en nemen indien mogelijk en wenselijk deel aan de Eindtoets. De ongecorrigeerde schoolscore van alle leerlingen wordt gelegd naast criteria deelname CET en inspectie. Op grond van specifieke zorgarrangementen en ondersteuningsbehoeften wordt vervolgens binnen De Fontein een passende analyse gemaakt volgens de criteria van de onderwijsinspectie. Deze school specifieke analyse geeft een objectief beeld van de schoolprestaties binnen Passend Onderwijs. De Fontein scoort conform de waardering onderwijsinspectie voldoende en aan De Fontein is jaarlijks een basisarrangement toegekend.

In schooljaar 2019-2020 is i.v.m. Corona vanuit het ministerie van OCW besloten geen Centrale Eindtoets af te nemen. De resultaten van de digitale CET schooljaar 2020-2021 zullen zodra ze vrijgegeven worden gepubliceerd worden in Mijn Scholen op de kaart.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau worden tussentijdse doelstelling vastgelegd en volgens jaarcyclus besproken en geëvalueerd. De afspraken zijn vastgelegd in protocollen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen geeft De Fontein op grond van resultaten van het leerlingvolgsysteem (CITO in ParnasSys) in combinatie met een capaciteitenonderzoek (NIO) en gegevens Eindtoets Basisonderwijs. De Fontein kiest voor een kansrijk advies in overleg met alle betrokkenen. De sociaal culturele omgeving van het voedingsgebied vormt verder een factor waar objectief rekening mee gehouden dient te worden. Ook is het een feit dat De Fontein meerdere leerlingen plaatst op V(S)O vanuit Passend Onderwijs. Nog niet alle VO scholen hebben voldoende mogelijkheden om Passend Onderwijs in vergevorderde vorm (neigend naar inclusief) vorm te geven. Dit kan resulteren dat plaatsing in VO binnen 3 jaar aangepast wordt conform mogelijkheden V(S)O.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Fontein wil Passend Onderwijs in PO breed vorm geven en zoekt naar mogelijkheden binnen de huidige wetgeving om een verregaande vorm van Passend Onderwijs te realiseren voor het eigen voedingsgebied. De Fontein heeft contact met het Ministerie van OCW en neemt deel aan de pilot regelluwe scholen. De pilot regelluwe scholen is door het Ministerie van OCW geëvalueerd en is in 2021 afgesloten met een rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Na behandeling in de Tweede Kamer wordt bekend welke experimenten een blijvend karakter zullen krijgen.

Terug naar boven