Openbare Basisschool Molenakker

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert

  • In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd.
  • Dit gebouw zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO-eindtoets is al vele jaren een onderwerp van gesprek. Wij zien deze toets vooral als een signaaltoets op schoolniveau. Bij onze jaarlijkse schoolevaluatie nemen we de analyse van de eindtoets mee en mede op basis hiervan stellen we verbeterprogramma’s op. In de afgelopen jaren heeft de CITO zeker duidelijke aandachtspunten opgeleverd; de aanschaf van nieuwe methodes  en/of andere werkwijze zijn hier voorbeelden van. Op leerling-niveau geeft de toets veelal een herkenbaar beeld. De CITO-eindtoets is geen maatstaf voor het vervolgonderwijs; ons schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt gebaseerd op 8 jaar basisonderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodegebonden toetsen nemen we de CITO Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) af. 

Kleuters worden gevolgd met de ontwikkelingslijnen van Dick Memelinck.

Vervolgens worden alle kinderen elk half jaar getoetst op de onderdelen technisch lezen, begrijpend lezen (vanaf eind groep 3), spelling en rekenen. Na elke afname bekijken de leerkrachten en de intern begeleiders de resultaten op individueel niveau en op groepsniveau. Leerkrachten en IB-ers gaan vervolgens in gesprek over welke onderdelen en op welk niveau er interventies nodig zijn en hoe die interventies eruit zien. Op deze wijze stemmen we steeds weer het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van een kind en/of groep. 

Na de afname van de middentoetsen bekijken IB-ers en directeur op schoolniveau hoe de prestaties zijn en of er interventies nodig zijn. Deze worden dan in de aanpak ingepast.
In groep 8 nemen we de digitale versie van de Cito-eindtoets af.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij onze advisering gaan we uit van de meest passende plek voor een leerling, rekening houdend met diverse factoren. Bij twijfel houden we rekening met de vraag van het VO om “niet te hoog”  te adviseren : afstroom in het VO (leerlingen die later in een lager niveau moeten worden geplaatst) moet zoveel mogelijk beperkt blijven. De gegevens tonen aan dat onze leerlingen na het 1e jaar veelal overeenkomstig ons advies hun plek in het VO vinden. Maar binnen de richting VMBO basis zien we een opmerkelijke verschuiving naar kader, binnen VMBO gt een opvallende verschuiving richting havo. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school valt onder het basisarrangement (26-09-2013). Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Zo’n basisarrangement geldt in principe voor 4 jaar.

In september 2019 heeft er een verificatiebezoek plaatsgevonden op bestuursniveau. Daarbij is ook onze school bezocht. Voor alle onderdelen ( didactisch handelen, kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg is er een voldoende gescoord.

En daarbij werd er een expliciet compliment gegeven voor het didactisch handelen. Er was enthousiasme over de inhoud en de werkvormen van de les, de zichtbaarheid van onze visie en de plannen die we hebben voor de komende jaren. 

Terug naar boven