Openbare Basisschool Molenakker

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert

  • In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd.
  • Dit gebouw zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd.

Het team

Toelichting van de school

De gemiddelde leeftijd van ons schoolteam wijkt niet sterk af van het landelijk gemiddelde. De afgelopen 2 jaar zijn er een paar jonge leerkrachten toegevoegd aan ons team. Opvallend is het groot aantal mannelijke leerkrachten  en het groot aantal fulltimers (ongeveer 50%). In onze school werken leerkrachten met veel onderwijservaring en competente startende leerkrachten die binnen ons team de kans krijgen om zich te ontwikkelen. We leren dagelijks van en met elkaar, zo blijft de school in ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht vervangen moet worden, dan doen we een beroep op de algemene vervangingspool van Stichting Eduquaat. Daarnaast bieden teamleden die parttime werken regelmatig aan om te vervangen. Doorgaans lukt het op deze manier prima om de vervanging in te vullen.

Mocht het toch niet lukken, en het betreft een kortdurende vervanging (een dag(deel)), dan kan er voor gekozen worden om groepen samen te voegen. We doen er in ieder geval alles aan om te voorkomen dat we de kinderen naar huis moeten sturen.

Meer informatie over het vervangersbeleid kunt U vinden in de boekenkast van het ouderportaal.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1/2 (kleuters) zijn gecombineerd.
Vanaf groep 3 werken we met enkelvoudige groepen. Soms zijn er redenen om groepen te combineren (combinatiegroep) of om de leerlingen opnieuw te herverdelen. In samenspraak met leerkrachten en het management worden deze keuzes gemaakt en in de MR besproken. 

Dit verdelen doen we niet zomaar, hier hebben we van tevoren goed over nagedacht. We maken bij de herverdeling gebruik van de criteria zoals hieronder beschreven in een stappenplan. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat kinderen bij vriendjes en vriendinnetjes geplaatst worden. We verplaatsen de kinderen altijd in een veilige context, kinderen gaan niet alleen (vanuit de oude groep) naar een andere groep, mits anders afgesproken met ouders van betreffende leerling.  Voordat we nieuwe groepen maken brengen we eerst een aantal zaken in beeld: 

1. We brengen de huidige groep in kaart op basis van de volgende criteria: 

Onderwijsbehoefte: wat hebben kinderen nodig op het gebied van leren? 

Ondersteuningsbehoefte: welke extra begeleiding hebben kinderen nodig en hoe kunnen wij daarbij aansluiten? 

Sociaal emotioneel Aantal leerlingen Verdeling jongens/meisjes.

2. Algemene informatie richting ouders en kinderen over het voornemen om de groepssamenstelling te gaan veranderen. 

3. De intern begeleider maakt samen met de leerkrachten een concept verdeling. 

4. De conceptgroepen even laten bezinken en op basis van observaties van leerkrachten en overwegingen de groepen definitief maken. \

5. Kinderen mondeling en ouders schriftelijk informeren over de nieuw samengestelde groepen (wanneer het meerdere groepen betreft, informeren we kinderen en ouders op hetzelfde moment). -nieuwe groepslijst -begeleidend schrijven 

6. Kennismakingsactiviteiten nieuwe groep. 

Tot slot: We stimuleren en begeleiden de kinderen in nieuw samengestelde groepen bewust in het elkaar leren kennen. Zo ontdekken kinderen kwaliteiten van elkaar die ze inzetten bij het van en met elkaar leren en spelen. Waardoor elk kind in de gelegenheid wordt gesteld om zich optimaal te ontwikkelen zowel sociaal emotioneel als didactisch.  


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen ziet de dagindeling er als volgt uit. We starten in de kring. Daar wordt de dag besproken en een lesactiviteit uitgevoerd. Denk aan een spel, voorlezen of een leeractiviteit.Daarna spelen de kleuters buiten of gaan naar de gymzaal.
Na het fruit eten wordt er in hoeken gewerkt. In de hoeken wordt er "gespeeld".  Het spelen wordt verrijkt en verdiept doordat een leerkracht gaan meespelen of er andere materialen worden toegevoegd.

Leerkrachten werken met leerlijnen en passen hun aanbod aan aan de volgende ontwikkelstap van een kind.

Vaak wordt een dagdeel afgesloten in de kring. Naast dit reguliere programma zijn er ook allerlei speciale activiteiten als opa-en-oma dag, een spellendag of poppenkast.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school behoort tot de Stichting Eduquaat. 

De ondersteuning op schoolniveau wordt mede geregeld door het IOT (intern OndersteuningsTeam) van Eduquaat. 

Het schoolondersteuningsplan is van toepassing voor alle 7 scholen van Eduquaat. Specialisten van de  afzonderlijke scholen ondersteunen  - zo nodig - ook op andere scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een coördinator van de kinderopvang en van de basisschool die elk jaar een plan maken en bespreken, om de overgang tussen kinderopvang en basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen en de samenwerking te optimaliseren. Dit wordt gedaan door activiteiten te organiseren tussen peuters en kleuters maar ook door inhoudelijke zaken te bespreken qua visie en handelen in de praktijk.

Om de overgang van kinderopvang naar basisschool zo optimaal mogelijk te laten verlopen wordt er dit schooljaar vanaf november gestart met een zogenaamde 'warme overdracht'. Dat betekent dat we samen met de betreffende ouders, de pedagogische medewerker van de peuteropvang, de toekomstige groepsleerkracht en indien nodig de intern begeleider in gesprek gaan om de belangrijkste zaken rondom de ontwikkeling van het kind te bespreken alvorens de leerling gaat starten op de basisschool.

Terug naar boven