Basisschool Het Dal

St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert

 • Schoolfoto van Basisschool Het Dal
 • Elk jaar kiest de leerlingenraad een winnaar uit de inzendingen van het vakantieboekje wat de kinderen tijdens de vakantie bijhouden.
 • De school houdt regelmatig inhoudelijke ouderbijeenkomsten. De kleutergroepen hanteren hierbij het VVE thuis concept.
 • Als Brede school staan wij midden in de wijk en betrekken diverse organisaties graag bij onze activiteiten.
 • Vieren vinden we belangrijk. Dit doen we vanuit de diverse culturen die onze school bezoeken.
Denk hierbij aan Suikerfeest, Holifeest e.d.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als we op landelijk niveau kijken scoren we onder het landelijk gemiddelde. Naast dit gemiddelde wordt de school ook vergeleken met andere scholen met gelijke populatie. Daar scoren we sterk op het onderdeel getallen en voor alle andere onderdelen scoren we precies gemiddeld. In  vergelijking met vergelijkbare scholen scoren we dus zoals verwacht.

Binnen ons BRIN nummer viel tot en met schooljaar 2019-2020 ook de Koala-school voor nieuwkomers. Vandaar dat de aantallen en gegevens niet volledig passen bij onze school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basisschool Het Dal maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. We volgen de toetskalender, welke betekent dat we twee keer per schooljaar toetsmomenten hebben, namelijk in het midden en aan het eind. Behalve in groep 8, daar is ook een begintoets.

De onderbouw maakt gebruik van Leerlijnen Jonge Kind binnen ParnasSys, het protocol dyslexie en portfoliobladen volgens de doelen van SLO om te kinderen te volgen.
Daarnaast maken zij 3 maal per schooljaar een themavoorbereiding waarin ze ook evalueren.

We nemen de volgende onderdelen af:

Peuterobservatie:

 • rekenen/wiskunde en taal

Kleuters:

 • Leerlijnen Jonge Kind: observatiemodel
 • Protocol dyslexie volgens cyclus

Groep 3 t/m 8:

 • Rekenen/wiskunde
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Woordenschat
 • AVI
 • DMT
 • VISEON

We gebruiken de resultaten om het proces van leren in beeld te brengen en daarna te kunnen analyseren. We leggen deze gegevens naast de observaties van de leerkrachten en de toetsen horende bij de methodes. Daar passen wij, indien nodig, ons onderwijsaanbod op aan.
De tussenresultaten worden op stichtings-, directie-, team- en groepsniveau besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen 2020-2021

VSO 3%

 PO 0% 

Vmbo-b 5,5% 

Vmbo-k 8% 

Vmbo-(g)t 44% 

Vmbo-(g)t-Havo 14% 

Havo 3% Havo/Vwo 3% 

Vwo 19,5%     


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de bevindingen uit dit rapport worden komende tijd door de school de volgende stappen gezet in het vroegschoolse aanbod:

 • Het team formuleert zes kernpunten/voorwaarden, inclusief doelen, rondom de overgang van kinderen van groep 2 naar groep 3. Deze zullen worden meegenomen in de portfolio’s en de ouder-kindgesprekken;
 • Samen met ouders en pedagogisch medewerkers is door het team de inhoud van een (warm) overdrachtsgesprek van voor- naar vroegschools ontwikkeld;
 • Inhouden en leerlijnen voor- en vroegschools worden door de betrokken partijen in overleg verder op elkaar afgestemd en vervolgens gedeeld met ouders;
 • Het VVE-thuisprogramma wordt ook aangeboden aan de ouders van peuters;
 • In de jaarlijkse kwaliteitsrapportage zullen ontwikkelingen/opbrengsten op het gebied van VVE geëvalueerd en apart beschreven worden.

Terug naar boven