Brede school Markeent

Sint Jozefslaan 102 6006 JN Weert

 • Elk jaar kiest de leerlingenraad een winnaar uit de inzendingen van het vakantieboekje wat de kinderen tijdens de vakantie bijhouden.
 • De school houdt regelmatig inhoudelijke ouderbijeenkomsten. De kleutergroepen hanteren hierbij het VVE thuis concept.
 • Als Brede school staan wij midden in de wijk en betrekken diverse organisaties graag bij onze activiteiten.
 • Vieren vinden we belangrijk. Dit doen we vanuit de diverse culturen die onze school bezoeken.
Denk hierbij aan Suikerfeest, Holifeest e.d.
 • Een Brede school waarin de basisschool, kinderopvang, fysiotherapie en ergotherapie gehuisvest is.

In het kort

Toelichting van de school

Brede School Markeent geeft onderdak aan groep 1 t/m 8 van de basisschool, aan Kinderopvang Humankind met Kinderopvang en Buitenschoolse opvang, aan Punt Welzijn met diverse activiteiten, aan Logopedie Smeets (nevenvestiging), aan fysiotherapie Gruythuysen (nevenvestiging), ergotherapie ErgoSolutions (nevenvestiging) en aan diverse sportverenigingen in de Gymzaal. Op de bovenste verdieping heeft Wonen Limburg huurappartementen gerealiseerd. Wonen Limburg is de eigenaar van het gebouw.

De basisschool is de hoofdgebruiker van dit complex. We zijn een school in beweging. Een school die aan de ene kant in ontwikkeling wil blijven en aan de andere kant rust, veiligheid en transparantie wil uitstralen naar kinderen en ouders. Kort gezegd, een fijne plaats voor kinderen om te vertoeven in een prettige leeromgeving. Naast rekenen en taal, besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Ook 'kunst & cultuur' en 'sport en spel' staan hoog in ons vaandel. Hierbij zoeken wij ook de samenwerking met buitenschoolse partners. We willen graag samen met onze partners en met de omgeving de Brede School inhoud geven.

In het kader van verbinding en brede ontwikkeling bieden wijs Naschoolse Arrangementen (NarrG) aan. Samen met de Kinderopvang, met de wijkraad, met Punt Welzijn, met verenigingen en vrijwilligers worden er diverse dagen in de week naschoolse activiteiten georganiseerd onder leiding van professionele krachten. Op onze website kunt u lezen hoe we dit doen. Via het Ouderportaal wordt de deelname geregeld.

Markeent staat voor 8 kernwaarden: Veiligheid, Respectvol met elkaar omgaan, Delen, Samenwerken, Talentontwikkeling, Acceptatie, Betrokkenheid en Openheid. Deze waarden en normen vertalen wij in ons handelen en in onze activiteiten.

Onze school kan echt spreken van een mini-maatschappij in één gebouw. Samen met een bevlogen team, stagiaires, de vele vrijwilligers en ouders zorgen wij ervoor dat we kansrijk onderwijs bieden voor elk kind.

Sinds 1 augustus 2010 zijn we onderdeel van Stichting Eduquaat. Eduquaat staat voor educatief, adequaat en quality. Samen met zes andere scholen voor basisonderwijs, werken we samen binnen deze stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kindgericht
 • Oudergericht
 • Wijkgericht
 • Mini-maatschappij
 • Multifunctioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders zijn welkom om 's morgens samen met hun kind de school binnen te komen van 8.20 tot 8.30. Om 8.30 starten de lessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Notitie:

Waar hierboven 'vertrouwenspersoon' staat, moet 'contactpersoon' worden gelezen.
Hij wijst de weg richting een oplossing bij klachten, eventueel richting de externe vertrouwenspersoon welke is aangesteld binnen Eduquaat.

Er horen 8 bijlagen bij het veiligheidsplan. We hebben er 5 toegevoegd op deze pagina. De anderen zijn ter inzage te vinden op school.

Terug naar boven