OBS De Kyckert

Lange Spruit 88 2291 LC Wateringen

 • Schoolfoto van OBS De Kyckert
 • Schoolfoto van OBS De Kyckert
 • Schoolfoto van OBS De Kyckert
 • Schoolfoto van OBS De Kyckert

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat personeelsleden verlof hebben worden zij, daar waar mogelijk, vervangen door een collega. Bij het vervangen van een leerkracht wordt er allereerst gezocht naar een leerkracht die in dezelfde unit werkzaam is. Indien nodig zullen teamleden die geen lesgevende taken hebben, worden ingezet.

Op het moment dat de vervanging niet vanuit het eigen team te regelen is of wanneer deze langdurig zal zijn, wordt er een beroep gedaan op de zogeheten invalpool van de stichting. Gepland verlof kan zodoende op goede wijze geregeld worden. Op dit moment is het heel moeilijk om vervangende leraren te vinden. Het verdelen van een groep is dan ook zeker een mogelijkheid die overwogen/toegepast wordt als er geen vervanger beschikbaar is.

Bij het invullen van verlof wordt in veel gevallen overlegd met de afdeling HRM van Stichting Openbaar Onderwijs Westland, om zodoende de doorgaande lijn binnen de stichting te bewaken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de organisatie van ons onderwijs maken wij daar waar dit mogelijk is gebruik van de affiniteit en het talent van de individuele leerkrachten. Door ons onderwijs thematisch en groepsdoorbroken aan te bieden ontstaat er de mogelijkheid om expertise van personeelsleden schoolbreed in te zetten en kunnen wij onze leerlingen onderwijs bieden dat aansluit bij de individuele behoeften. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd voor Lezen, Taal en Rekenen/Wiskunde wordt iedere groepsplanperiode aangepast aan de behoeften in de groepen. Voorafgaande aan het opstellen van de 10-wekelijkse plannen voor deze vakgebieden worden de behaalde resultaten geanalyseerd en wordt besloten welke aanpak in de groepen benodigd zal zijn. De in te zetten onderwijstijd kan door deze manier van werken per planperiode verschillen.Het rooster wordt zodoende een levend document dat steeds weer aangepast en verbeterd wordt ten gunste van de leerlingen. Het rooster is dus te lezen als indicatie van de lestijd. 

Er is veel aandacht voor het thematisch en groepsdoorbroken werken. Er worden verbanden gelegd tussen de diverse vakgebieden en we leren de leerlingen om te plannen, organiseren en prioriteren. Er is een doorgaande lijn zelfstandig werken ontwikkeld die loopt van groep 1 t/m 8. Een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid is in ontwikkeling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS De Kyckert is een openbare basisschool. De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden. Zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook. Dit betekent niet dat ook alle kinderen kunnen worden toegelaten.

Er zijn 3 onderwerpen die de toegankelijkheid van OBS De Kyckert beïnvloeden: 

 1. De school of de groep is vol
 2. Waarden en normen en voortvloeiende gedragingen
 3. De zorgbehoefte van een leerling

Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:

 • De mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen;
 • De zwaarte/omvang van de zorgbehoefte van het kind;
 • Het karakter en de grootte van de groep, waarin het kind geplaatst zou moeten worden;
 • Het aantal kinderen met een extra zorgbehoefte, dat al op school wordt opgevangen;
 • De grenzen in zorg waar de school mee te maken heeft. 

Voor een toelichting op de schoolspecifieke ondersteuning verwijzen wij u naar het Schoolondersteuningsplan (SOP), dat in te zien is bij de intern begeleider en directie van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven