OBS De Kyckert

Lange Spruit 88 2291 LC Wateringen

 • Schoolfoto van OBS De Kyckert
 • Schoolfoto van OBS De Kyckert
 • Schoolfoto van OBS De Kyckert
 • Schoolfoto van OBS De Kyckert

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat voor een groot gedeelte uit leerkrachten die alleen of met een andere collega de verantwoordelijkheid dragen voor een groep. Omdat wij komend schooljaar binnen dezelfde jaargroepen groepsdoorbrekende lessen plannen, zullen leerkrachten verantwoordelijkheid delen met hun parallelcollega('s). Nieuwe medewerkers worden intensief begeleid door de teamleider personeel. Ons team bestaat ook uit in,tern begeleiders onderwijsassistenten en leraarondersteuners, een remedial teacher, een conciërge, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en een administratief medewerker. Sommige teamleden zijn gespecialiseerd binnen een aandachtsgebied. Daarover leest u verderop in deze gids.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat personeelsleden verlof hebben worden zij, daar waar mogelijk, vervangen door een collega. Bij het vervangen van een leerkracht wordt er allereerst gekozen voor een vaste invaller binnen het team. We streven naar tenminste één vaste invalleerkracht per dag. In tweede instantie zullen we een groep verdelen over een aantal andere groepen. Leerlingen van de afwezige leerkracht werken dan zelfstandig aan taken onder toezicht van een andere leerkracht. In derde instantie kan een ambulante medewerker inspringen. 

Op het moment dat de vervanging niet vanuit het eigen team te regelen is of wanneer deze langdurig zal zijn, wordt er een beroep gedaan op organisaties als Pool West e.d. Gepland verlof kan zodoende op goede wijze geregeld worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de organisatie van ons onderwijs maken wij daar waar dit mogelijk is gebruik van de affiniteit en het talent van de individuele leerkrachten. Door ons onderwijs thematisch en groepsdoorbroken aan te bieden ontstaat er de mogelijkheid om expertise van personeelsleden schoolbreed in te zetten en kunnen wij onze leerlingen onderwijs bieden dat aansluit bij de individuele behoeften. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd voor Lezen, Taal en Rekenen/Wiskunde wordt iedere groepsplanperiode aangepast aan de behoeften in de groepen. Voorafgaande aan het opstellen van de 10-wekelijkse plannen voor deze vakgebieden worden de behaalde resultaten geanalyseerd en wordt besloten welke aanpak in de groepen benodigd zal zijn. De in te zetten onderwijstijd kan door deze manier van werken per planperiode verschillen.Het rooster wordt zodoende een levend document dat steeds weer aangepast en verbeterd wordt ten gunste van de leerlingen. Het rooster is dus te lezen als indicatie van de lestijd. 

Er is veel aandacht voor het thematisch en groepsdoorbroken werken. Er worden verbanden gelegd tussen de diverse vakgebieden en we leren de leerlingen om te plannen, organiseren en prioriteren. Er is een doorgaande lijn zelfstandig werken ontwikkeld die loopt van groep 1 t/m 8. Een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid is in ontwikkeling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS De Kyckert is een openbare basisschool. De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden. Zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook. Dit betekent niet dat ook alle kinderen kunnen worden toegelaten.

Er zijn 3 onderwerpen die de toegankelijkheid van OBS De Kyckert beïnvloeden: 

 1. Het aantal leerlingen met een (grote) ondersteuningsbehoefte in een groep
 2. Waarden en normen en daaruit voortvloeiende gedragingen
 3. De onderwijsbehoeften van een leerling

Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:

 • De zwaarte/omvang van de onderwijsbehoeften van het kind;
 • De dynamiek (en de grootte) van de groep waarin het kind geplaatst zou worden;
 • Het aantal leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeftes dat al in een groep wordt opgevangen;
 • De grenzen van ondersteuning in onze school. 

Voor een toelichting op de schoolspecifieke ondersteuning verwijzen wij u naar het Schoolondersteuningsplan (SOP), dat in te zien is bij de intern begeleider en directeur van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school leidt graag leerkrachten op tot rekenspecialist en meer- en hoogbegaafdenspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven