OBS De Kyckert

Lange Spruit 88 2291 LC Wateringen

  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

OBS De Kyckert evalueert nauwgezet of het aangeboden onderwijs de resultaten bereikt die beoogd zijn. Hiervoor gebruiken we de reguliere methodetoetsen en monitoren we de voortgang van de leerlingen in groep 4 t/m 8 via Snappet. Ook zetten we als school de toetsen uit het cito-leerlingvolgsysteem in die halfjaarlijks worden afgenomen.

In februari vindt de analyse van de cito-gegevens plaats. In samenspraak met de intern begeleider wordt n.a.v. deze analyse in de groepen en bouwen het onderwijs steeds weer afgestemd op de behoeften van onze leerlingen. Leerkrachten hebben en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod en de resultaten.

Door het geven van feedback aan elkaar op de resultaten en het delen van verantwoordelijkheid houden we op OBS De Kyckert de kwaliteit van het onderwijs hoog. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het toetsrooster en de begeleiding van leerkrachten bij afname, analyse van de toetsen en het opstellen van de plannen voor de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het Schooladvies Voortgezet Onderwijs kijkt OBS De Kyckert niet alleen naar de behaalde resultaten op de halfjaarlijkse cito-toetsen. De school vindt het van groot belang om naast deze vaardigheidsscores ook zicht te hebben op de capaciteiten van haar leerlingen. Om dit te bewerkstelligen nemen de leerlingen in groep 8 deel aan de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).

De resultaten uit de NIO- en cito-toetsen bieden de school een stevige basis bij het opstellen van het Schooladvies Voortgezet Onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven