OBS De Kyckert

Lange Spruit 88 2291 LC Wateringen

  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

OBS De Kyckert evalueert nauwgezet of het aangeboden onderwijs de resultaten bereikt die beoogd zijn. Hiervoor gebruiken we de reguliere methodetoetsen en monitoren we de voortgang van de leerlingen in groep 4 t/m 8 via Snappet. Ook zetten we als school de toetsen uit het cito-leerlingvolgsysteem in die halfjaarlijks worden afgenomen.

In februari vindt de analyse van de cito-gegevens plaats. In samenspraak met de intern begeleider wordt n.a.v. deze analyse in de groepen en bouwen het onderwijs steeds weer afgestemd op de behoeften van onze leerlingen. Leerkrachten hebben en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod en de resultaten.

Door het geven van feedback aan elkaar op de resultaten en het delen van verantwoordelijkheid houden we op OBS De Kyckert de kwaliteit van het onderwijs hoog. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het toetsrooster en de begeleiding van leerkrachten bij afname, analyse van de toetsen en het opstellen van de plannen voor de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het Schooladvies Voortgezet Onderwijs kijkt OBS De Kyckert o.a. naar de behaalde resultaten op de halfjaarlijkse cito-toetsen. De school vindt het van groot belang om naast deze vaardigheidsscores ook zicht te hebben op de capaciteiten van haar leerlingen. Om dit te bewerkstelligen nemen de leerlingen in groep 8 deel aan de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). Daarnaast is de ontwikkeling van de leerlingen mooi te volgen via Snappet, het systeem dat wij dagelijks in de klas gebruiken. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de houding van de leerlingen t.a.v. het huiswerk wegen we mee bij de totstandkoming van het schooladvies.

Bovenstaande aspecten bieden de school een stevige basis bij het opstellen van het Schooladvies Voortgezet Onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven