OBS De Kyckert

Lange Spruit 88 2291 LC Wateringen

  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 is de Sociale Veiligheid bij de leerlingen van OBS De Kyckert in beeld gebracht middels het invullen van digitale vragenlijsten uit WMKPO. De school herkent zich in de resultaten en is blij met de door de leerlingen gegeven feedback en scores. 

De resultaten van de monitoring Sociale Veiligheid worden door de gedragsspecialisten geanalyseerd, besproken met het team en gebruikt bij het opstellen van verbeterplannen voor de school. Vanaf 2020-2021 zal de tevredenheid en sociale veiligheid gemonitord worden middels het programma SCOL. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het eerste kwartaal van 2019 is aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om een vragenlijst m.b.t. de tevredenheid in te vullen. Het onderzoek is op digitale wijze uitgezet via WMK-PO. In de "Uitwerking Tevredenheid 2019" is een analyse te lezen van de resultaten uit dit onderzoek. In de analyse wordt ingegaan op de resultaten en zijn acties benoemd die door de school ingezet zijn of geagendeerd worden. Ook wordt er benoemd waar wij trots op zijn. Het document is opgesteld door de directie van de school in samenwerking met het team van De Kyckert en de medezeggenschapsraad. De resultaten zijn ook besproken en gedeeld in de kinderraad (vertegenwoordiging leerlingen).

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven