Basisschool Sint Jozef

Thorbeckestraat 37 2241 KR Wassenaar

  • Veiligheid staat bij ons voorop. Met praktische fietslessen oefenen de kinderen het gedrag in het verkeer.
  • Samen spelen op ons groene schoolplein
  • In de aula vieren we met alle kinderen maandvieringen en speciale projecten.
  • In de TT (talent teaching - plusklas) bieden we meer uitdaging voor onze begaafde leerlingen. Hier een project over sprookjes.
  • Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met een Chromebook. Zo kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op het niveau van de leerling.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsen en observaties volgen wij de vorderingen van de individuele leerlingen en de groepen. Alle leerkrachten houden de resultaten van de kinderen schriftelijk bij middels cijfers en woordbeoordelingen in het digitale leerlingvolgsysteem. Vier keer per jaar houden wij schoolbesprekingen met alle leerkrachten naar aanleiding van de vorderingen van de leerlingen. Hiervoor gebruiken we het programma Focus PO en stellen de leerkrachten groepsoverzichten op waarin de doelen voor de komende periode verwerkt worden. 

De doelen voor de individuele leerling zijn:

  • het tijdig signaleren van leerlingen die achterblijven, zodat ook tijdig hulp geboden kan worden;
  • het signaleren van beter presterende leerlingen zodat meer uitdagende stof kan worden geboden.

Het doel op groepsniveau is:

  • het tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de didactiek, zodat gewenste maatregelen kunnen worden genomen.

Het doel op schoolniveau is:

  • de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.   

Hiervoor gebruiken we de volgende toetsen en observaties:  

Methodegebonden toetsen

Alle leerkrachten houden de resultaten van de toetsen zoals dictees en hoofdstuktoetsen bij in de klassenmap en/of op de computer.  

Methode-onafhankelijke toetsen (CITO)

Twee keer per jaar worden de CITO toetsen afgenomen voor lezen, spelling, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en informatieverwerking. De uitslagen van deze toetsen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen wij de voortgang van de leerlingen door de jaren heen goed volgen. Vanaf groep 6 wordt de voortgang ook twee keer per jaar met de kinderen en ouders besproken.

Centrale eindtoets / CITO

Groep 8 doet mee aan de centrale eindtoets primair onderwijs. Wij gebruiken daarvoor de eindtoets van CITO.

Observatie

In de groepen 1 en 2 wordt door middel van observatielijsten de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. De leerkrachten registreren hun bevindingen op een observatielijst van de methode Kleuterplein.    

Leerlingvolgsysteem

Onze school hanteert een geautomatiseerd digitaal leerlingvolgsysteem, genaamd Parnassys. Per leerling worden de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen op diverse wijzen weergegeven. De vorderingen kunnen worden afgelezen per leerjaar en per vakgebied (technisch lezen, spelling, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen). Het systeem biedt de mogelijkheid meerdere keren per jaar de vorderingen te registreren en te delen met ouders middels een ouderportaal. Op onze school gebeurt de registratie twee keer per jaar (januari en juni).  

Privacy

Het verzamelen van gegevens betekent dat er over groepen en individuele kinderen dossiervorming plaatsvindt. Vanzelfsprekend zijn de gegevens alleen voor intern gebruik en staan zij in dienst van de verbetering van het onderwijs in het algemeen en voor de individuele leerling in het bijzonder. De school maakt gebruik van een privacyreglement waarin de toegang tot het leerlingendossier door ouders en anderen beschreven staat, in relatie tot de wet op de privacy. De school volgt hierin de nieuwe wetgeving die is vastgelegd in de AVG. Het privacyreglement is terug te vinden op onze website.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 geven de leerkrachten in februari tijdens het adviesgesprek het schooladvies aan het kind en de ouders. De adviezen zijn gebaseerd op de resultaten en ontwikkeling die de kinderen in hun schoolloopbaan hebben laten zien, aangevuld met de persoonskenmerken en wensen van de kinderen. De adviezen worden ook schriftelijk op een adviesblad meegegeven, zodat ouders kunnen gaan aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. Na de uitslag van de eindtoets kan het advies door de school worden heroverwogen en in sommige gevallen nog worden opgehoogd. Dat definitieve advies wordt doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld. 

Voor het uitwisselen van de gegevens met het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de beveiligde omgeving van Onderwijs Transparant. Nadat het voortgezet onderwijs onderwijs de gegevens heeft opgehaald, vindt er ook nog een mondeling (warme) overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en het voortgezet onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen een goede start kunnen maken op hun volgende school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 heeft de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar meegedaan aan een pilot bestuurstoezicht bij de inspectie. Hierbij is het hele bestuur beoordeeld. Om het beeld te controleren is een verificatieonderzoek uitgevoerd op de St. Jozefschool. In het verslag in de bijlage vindt u het complete inspectieverslag van het bestuur, met daarin een apart hoofdstuk voor de St. Jozefschool. 

Terug naar boven