Basisschool Sint Jozef

Thorbeckestraat 37 2241 KR Wassenaar

 • Veiligheid staat bij ons voorop. Met praktische fietslessen oefenen de kinderen het gedrag in het verkeer.
 • Samen spelen op ons groene schoolplein
 • In de aula vieren we met alle kinderen maandvieringen en speciale projecten.
 • In de TT (talent teaching - plusklas) bieden we meer uitdaging voor onze begaafde leerlingen. Hier een project over sprookjes.
 • Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met een Chromebook. Zo kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op het niveau van de leerling.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging bij verlof maken wij altijd gebruik van bevoegde leerkrachten die bij onze stichting in dienst zijn, of speciaal voor de vervangingswerkzaamheden een tijdelijke aanstelling krijgen. Bij planbaar verlof, zoals duurzaam inzetbaarheidsverlof wat al een jaar van tevoren bekend is, wordt altijd gebruik gemaakt van eigen leerkrachten voor de vervanging. 

We streven ernaar maximaal twee leerkrachten per week voor de klas te hebben staan. In principe worden kinderen niet naar huis gestuurd. De directie zal tot het uiterste gaan om een oplossing te realiseren.

Om steeds beter onderwijs te geven moeten ook onze leerkrachten up-to-date blijven. Alle leerkrachten professionaliseren zich jaarlijks door middel van scholing. De scholing van leerkrachten kan zowel binnen als buiten schooltijd plaats vinden. Binnen schooltijd wordt altijd voor vervanging gezorgd. De meeste scholing vindt echter buiten schooltijd plaats. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Groep 4 gaat wekelijks 45 minuten schoolzwemmen. 

De muziekleerkracht geeft wekelijks les aan groep 5 t/m 8. Voor groep 1 t/m 4 wordt er wekelijks een muziek- of dansles gegeven.

De vakleerkracht Engels geeft wekelijks les aan groep 1 t/m 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 is het onderscheid tussen rekenen, taal en ontwikkelingsmateriaal minder duidelijk te maken dan in de hogere groepen. Tijdens een kringactiviteit kan bijvoorbeeld zowel aan een telopdracht als aan een taalonderdeel worden gewerkt en bij het zelfstandig werken met de ontwikkelingsmaterialen is het ene kind met een taalopdracht bezig en het andere kind met een rekenopdracht. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid. Al ruim 15 jaar werken wij met een plusklas voor de meerbegaafde kinderen. Sinds 2018 noemen we dit Talent Teaching (TT), omdat we werken aan de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen en niet slechts plusopdrachten geven. De kennis van de specialisten hoogbegaafdheid wordt gedeeld met de leerkrachten, zodat methodieken en werkwijzen ook in de klas kunnen worden ingezet.

In de afgelopen jaren hebben we ook kennis opgedaan over leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zoals kinderen met autisme, ADHD, taalproblematiek, dyslexie, dyscalculie, DCD en het syndroom van Down. 

Van ieder individueel kind wordt bekeken of we binnen de bestaande groep de benodigde hulp kunnen bieden. Dit kan interne hulp zijn, maar ook externe hulp door specialisten van buitenaf binnen de schoolsetting (bv. een expert jonge kind, expert cluster 2, 3 of 4, kinderfysiotherapeut, speltherapeut, schoolmaatschappelijk werker, e.d.).

Hieronder volgt een overzicht van de externe begeleiders die ons ondersteunen bij de begeleiding van zorgleerlingen:

Schooladviesdienst Wassenaar

We werken evenals alle Wassenaarse basisscholen nauw samen met de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD). Deze dienst ondersteunt ons bij de zorg voor onze leerlingen en bij de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Bij de zorg voor de leerlingen:  Iedere week is er een remedial teacher van de SAD een dagdeel op onze school werkzaam. Zij geeft speciale leerhulp aan kinderen met leerproblemen. Op ons verzoek kan de SAD ook kinderen testen, zowel psychologisch als didactisch. Een observatie in de klas of een dyslexieonderzoek is eveneens mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met alle betrokkenen.

Ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs: Wij maken elk jaar begeleidingsafspraken over de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze school en over het invoeren van vernieuwingen. Deze afspraken bestaan uit regelmatig overleg tussen de SAD en onze school over:

 • schoolmanagement met de directie;
 • schoolontwikkeling van het team;
 • coördinatiefuncties met het middenkader;
 • ondersteuning van de leraar bij het lesgeven;
 • specifieke begeleiding van kinderen met de intern begeleider;
 • participatie in de netwerken ICT, wereldverkenning en techniek, kunstzinnige vorming, hoogbegaafdheid enz.

U kunt het jaarverslag van de Schooladviesdienst op onze school inzien.  

Opvoedingsondersteuning:  Wekelijks houdt een opvoedingsdeskundige spreekuur bij de Schooladviesdienst. Op afspraak kunnen ouders terecht met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren) in de basisschoolleeftijd. Meestal is een paar gesprekken voldoende. Soms blijkt dat behoefte bestaat aan andere hulp. Ook bij het zoeken daarvan kan de opvoedingsdeskundige behulpzaam zijn. Om een afspraak te maken kunnen ouders telefonisch contact opnemen met de Schooladviesdienst (070-5118500). Op school zijn informatiefolders aanwezig.  Meer informatie vindt u op www.sadwassenaar.nl

GGD Zuid-Holland West, Jeugdgezondheidszorg

Kinderen krijgen bij ons op school twee keer een onderzoek door de jeugdgezondheidszorg van de GGD, te weten in groep 2 en in groep 7.   In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Groeit uw kind goed? Kan uw kind goed horen en zien? Dat komt aan bod tijdens het onderzoek in groep 2. Tevens vindt een spraak-taal onderzoek door de logopedist plaats. In groep 7 geeft de verpleegkundige een klassikale les voorafgaand aan het lichamelijk onderzoek. Aan de orde komen zaken zoals puberteit, gezonde voeding, alcohol en pesten. Vervolgens bekijkt de verpleegkundige of uw kind voldoende groeit, hoort, ziet en beweegt. Tevens zal een kort gesprekje met uw kind plaatsvinden over het welbevinden. Meer informatie over de onderzoeken vindt u op onze website onder relaties.  

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Kwadraad

De school heeft 1 dag per week een schoolmaatschappelijk werker van Stichting Kwadraad in dienst. Eva Verberg is aan onze school verbonden en biedt ons ondersteuning op een groot aantal onderdelen. Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen? Het SMW kan met u meedenken ten aanzien van de situatie, ook als het niet helemaal duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet om een groot probleem gaat.  

Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek, bekijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden. Soms volgen daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. De gesprekken vinden in principe op school of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) plaats. Bij sommige problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk werker u ondersteuning bij bieden. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de leerkrachten en intern begeleider, zodat ook zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met bepaalde omstandigheden.  

De schoolmaatschappelijk werker kan bij allerlei vragen meedenken, bijvoorbeeld wanneer:

 • uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
 • uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
 • uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;
 • uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
 • uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
 • u wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
 • u twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan doen.  

Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Eva organiseert elke vrijdag een inloopspreekuur voor ouders in de school.        

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Alle hulpverlening ten aanzien van jeugd en gezin is tegenwoordig ondergebracht bij het CJG. Ouders kunnen daar zelf met vragen terecht, maar ook kan er vanuit school een vraag over een leerling of gezin worden ingebracht. Meer info hierover kunt u vinden op http://www.cjgwassenaar.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met onder andere Norlandia kinderopvang. Deze organisatie biedt een VVE programma aan en ligt in de directe omgeving van de school. 

In het VVE programma krijgen kinderen die een risico lopen op achterstanden, via speciale programma's extra aandacht en begeleiding ter bevordering van hun ontwikkeling. 

Bij het VVE programma worden ouders nauw betrokken bij het programma. 

Terug naar boven