Basisschool Sint Jan Baptist

Anemonenweg 17 2241 XH Wassenaar

  • Alles wat we doen op onze school moet vallen onder onze 3 V's; Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.
  • Onze school is een kanjerschool.  Door deze sociaal-emotionele training  creëren vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds vertrouwen.
  • Lezen en voorlezen is zo belangrijk. We hebben een prachtige bibliotheek waar de kinderen boeken kunnen lenen.
  • Ons kleuterplein is ons Groene Plein 
waar de kinderen verwonderen, ontdekken en veel spelen in het groen.
  • We houden van "vieren"en Koningsdag is onze sportdag.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Parnassys leerlijnen groep 1 -2

Ons kleuteronderwijs is niet gebonden aan een methode dus ook niet aan toetsen. We hebben de Parnassys leerlijnen als leidraad. Dit is een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor ons  is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en zo het onderwijs te plannen. Alle doelen komen aan bod en zo kunnen we zien waar nog extra ondersteuning nodig is. 

Ook worden alle kinderen getest met SIDI PO. Dit is een signaleerinstrument waarbij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong snel gesignaleerd kunnen worden.

Methode gebonden toetsen 3-8

De leerkrachten in groep 3 tot en met 8 nemen methode gebonden toetsen af. De resultaten worden opgeslagen in Parnassys en dienen als leidraad voor het rapportcijfer.

Niet-methode gebonden toetsen

Op school nemen we vanaf groep 3 de signaleringstoetsen van CITO af. In januari de M-toets (Midden) en in mei de E- toets(Eind). We de volgende toetsen af:

- AVI

- DMT (Drie Minuten Toets waarbij kinderen steeds een minuut lezen op drie verschillende bladen)

- woordenschat

- begrijpend lezen

- rekenen

- spelling (inclusief werkwoordsspelling vanaf groep 7)

Wat doen we met de resultaten?

De uitslag van de toetsen komt als los blad in het rapport en wordt besproken met de ouders. Vanaf groep 6 voegen we een voortgezet onderwijs prognose toe.

Naar aanleiding van deze tussentijdse resultaten wordt er zowel na de M als na de E -toetsen een groepsplan gemaakt. In dit groepsplan staan de interventies, de niveaugroepen, de eigen leerlijnen zodat leerlingen goed gevolgd kunnen worden.

Hoe werken we aan onze doelen?

Een keer per jaar stellen we schooldoelen vast. Over het algemeen proberen we 75% score te halen in de niveaus I, II en III. In het afgelopen schooljaar haalden we dat vaak voor spelling en begrijpend lezen en nog niet altijd voor rekenen. We zien een kleine maar gestage stijging in het woordenschatresultaat. Daar haken we op in met groepsplannen en schoolspeerpunten.

Individueel werken we met portfolio's zodat kinderen zelf aan hun eigen doelen kunnen werken en kunnen zien welke vooruitgang er wel of niet is. Ook de datamuren in de klas maken resultaten zichtbaar. We willen steeds meer werken aan eigenaarschap van de leerlingen voor hun eigen leren en vooral dat leerlingen weten wat ze leren en waarom.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze adviezen in 2023 - 20243 zijn:

VMBO tot en met GL: 5

VMBO TL; 2

TL/ HAVO: 3

HAVO: 3

HAVO /VWO: 6

VWO: 11

Onze adviezen in 2022 - 2023 zijn:

PROO: 1

VMBO : 7

VMBO T/HAVO: 2

HAVO: 9

HAVO - VWO : 2

VWO - Gymnasium: 4

                  

                  

                     


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Deze kernwaarden zijn het fundament van onze school en we proberen die met kinderen en alle betrokkenen iedere dag in de praktijk te brengen.

Vertrouwen in de medemens leer je ook door de ander te leren kennen. Onze Heilige Huisjes week in november en onze Lentekriebelweek in maart helpen ons om onze sociale en religieuze zienswijze vorm te geven.

Er wordt steeds meer gesproken over het domein burgerschap. We willen daar dit jaar steeds meer aandacht aan geven.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven