Basisschool Baardwijk

Balade 7 5142 WX Waalwijk

  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten door methode-onafhankelijk IEP-toetsen. Hiermee worden de kinderen op het gebied van spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde gevolgd vanaf het moment dat ze in groep 3 komen. Ook wordt jaarlijks een observatielijst ingevuld, waarmee ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart wordt gebracht.

Ook in de groepen 1 en 2 worden de kinderen gevolgd door middel van een kindobservatiesysteem en meetmomenten waarop gekeken wordt naar onder andere motoriek, taalontwikkeling, reken- en leesvoorwaarden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies

Op bs Baardwijk willen wij ouders/verzorgers tijdig en transparant informeren over de mogelijke uitstroom van hun kind naar het Voorgezet Onderwijs. In de groepen 6-7-8 wordt hierover een advies gegeven. Het advies wordt gevormd door een adviescommissie. Deze commissie zal bestaan uit de leerkrachten van de groepen 6, 7, 8 en intern begeleider. Aan het einde van groep 6 (juni) wordt er een indicatie advies gegeven. Dit wordt gedaan op basis van de gegevens van de afgenomen niet-methode toetsen (IEP) van Eind groep 5, Midden groep 6 en Eind groep 6. Het indicatie-advies is een indicatie om een richting aan te geven (beneden gemiddeld-gemiddeld-boven gemiddeld).  Aan het einde van groep 7 (juni) wordt er een pre-advies gegeven. Dit wordt gedaan op basis van de gegevens van de afgenomen niet-methode toetsen (IEP) van Eind groep 6, Midden groep 7 en Eind groep 7 en de IEP-advieswijzer.

Halverwege groep 8 (februari) wordt er een definitief advies gegeven. Dit wordt gedaan op basis van de gegevens van de afgenomen niet-methode toetsen (IEP) van Midden groep 7, Eind groep 7 en Midden groep 8. Daarnaast wordt er gekeken naar de leerling kenmerken, ‘zachte kenmerken’, zoals de resultaten op de methode toetsen, taakwerkhouding, concentratie, motivatie etc. Deze ‘zachte kenmerken' kunnen stimulerend of belemmerend werken. Bij het didactisch vermogen zijn begrijpend lezen en rekenen het zwaarstwegend, omdat dit de meest  accurate voorspellers zijn voor het verloop op het voortgezet onderwijs op vakgebied. Nadat de adviescommissie dit advies heeft vastgesteld, wordt het advies aan de ouders en de kinderen mondeling medegedeeld en wordt het advies tevens op papier meegegeven. Het schriftelijke advies is nodig om het kind aan te melden op de school voor VO waar het kind wordt aangemeld.

Dit schooladvies komt op zorgvuldige wijze tot stand. Op het adviesformulier kunnen ouders aangeven of zij het eens zijn met het advies van de basisschool of niet. Het advies is echter niet “onderhandelbaar”.

Uitstroom

De meerderheid van onze kinderen komt terecht op het VMBO.
Wij proberen zo veel mogelijk leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitstromen, maar blijven daarin wel de realiteit voor ogen houden. Wij geloven in het principe dat opstromen in het voortgezet onderwijs voor leerlingen beter is dan afstromen naar een lager type, vanwege de motivatieproblemen die dat met zich meebrengt. In de adviezen en adviesgesprekken komt dat ook altijd naar voren. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie op actief burgerschap en sociale integratie

Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame leefbare wereld.  

Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren.  

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel de burgers als de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter.

Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar zit en hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen.  

Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen.  

Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen komen leefbaar blijft.   Op stichtingsniveau hanteren we de volgende kernwaarden met bijhorende begrippen en missie die aansluiten op het bovenstaande. Scholen krijgen de opdracht om deze kernwaarden en begrippen te vertalen naar concreet zichtbaar gedrag.

Sociale veiligheid

De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’. Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen beleidsmatig voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden. We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo heeft onze school gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede afstemmen op mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u op de website van onze school.  

ASV-er Leerrijk!

Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:

- Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);

- Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;

- Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator genoemd. Voor onze school is dit Amy Gillis.

Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er de mogelijkheid een externe aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) in te schakelen. De ASV-er kan de scholen helpen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er het aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren. De ASV-er van Leerrijk! is Marloes van Tetering.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Ambitieus
  • Open en nieuwsgierig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven