Basisschool Baardwijk

Balade 7 5142 WX Waalwijk

 • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
 • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
 • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
 • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
 • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool Baardwijk. Deze schoolpagina geeft u inzicht in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijk
 • Ambitieus
 • Open
 • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden nieuwe leerling

Wij besteden veel aandacht aan de aanmelding van nieuwe leerlingen. Met een uitgebreide intakeprocedure ontvangt u informatie van ons en krijgen wij vooraf al een goed beeld van uw kind.

De intakeprocedure in het kort   

 • U komt op onze “open dag” of krijgt een individuele rondleiding. Vooraf heeft u al de schoolgids ontvangen of kunnen bekijken op www.bsbaardwijk.nl. U krijgt hierdoor een beeld van de werkwijze van onze school en ontmoet het team en de kinderen.
 • Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, vindt een driegesprek plaats. In dit gesprek, met een pedagogisch medewerker van de vroegschoolse voorziening, intern begeleider en u, is uw kind onderwerp van gesprek en praten wij over de eerste vier levensjaren van uw kind. Wij gebruiken deze informatie om uw kind in te delen in een passende groep en om de leerkracht vooraf informatie te geven. Wanneer uw kind niet naar een vroegschoolse voorziening gaat, vindt in plaats van dit driegesprek een intakegesprek met u en de intern begeleider of de directeur plaats.
 • Mocht tijdens dit gesprek naar voren komen dat de ondersteuningsbehoeften van uw kind de mogelijkheden van basisschool Baardwijk overstijgen, gaan we samen op zoek naar een passende onderwijssetting.
 • Kort na het intakegesprek ontvangt u bericht van de leerkracht voor een kennismaking en om afspraken te maken over vier wenochtenden.
 • Wanneer uw kind eenmaal is begonnen krijgt u de mogelijkheid een ochtend in de groep aanwezig te zijn. 
 • Na ongeveer drie maanden vindt een eerste evaluatiegesprek plaats en daarmee ronden we de intakeprocedure af.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verplichte schooltijden

De kinderen moeten in de periode dat ze naar de basisschool gaan minimaal 7520 uur naar school. Op basisschool Baardwijk gaan alle kinderen gelijke dagen naar school. Basisschool Baardwijk heeft ervoor gekozen om de schooltijden gelijk te houden, maar regelmatig een studiedag in te plannen zodat kinderen wat ademruimte hebben en het team tijd heeft om samen aan de schoolontwikkeling te werken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verzekeringen:

Schadeverzekering

De school is in het gebouw en op het schoolplein tijdens schooltijden verantwoordelijk voor de kinderen. Door de school is een verzekering afgesloten voor schade die wordt veroorzaakt door de school, het schoolbestuur, de medewerkers, overblijf- en de hulpouders. Voor vragen hierover, kan u terecht bij de directeur van de school.

De verzekering keert alleen schadegeld uit, wanneer er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde personen. Vaak wordt aangenomen dat de school aansprakelijk is voor alle schade die onder schooltijd wordt aangebracht, ook wanneer deze schade wordt veroorzaakt door een leerling. Dit is echter niet juist. Ouders van kinderen tot 14 jaar zijn aansprakelijk voor de schade die door deze kinderen wordt veroorzaakt. Dit geldt ook voor schade die tijdens de schooltijd is ontstaan.

De aansprakelijkheid van de school beperkt zich in het algemeen tot gevallen waarin een leerkracht zelf schade heeft veroorzaakt of wanneer schade ontstaat als gevolg van slecht onderhoud van het schoolgebouw en het meubilair.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor excursies en schoolreizen is een verzekering afgesloten voor alle personeelsleden en vrijwilligers die in opdracht van de school kinderen met een eigen auto vervoeren. Dit vervoer moet uiteraard wel aan de gestelde veiligheidsvoorschriften voldoen. Alle kinderen van onze school, het personeel, de overblijfouders en de hulpouders zijn door het bestuur tegen ongevallen verzekerd. De verzekering geldt ook tijdens excursies, schoolkamp, sport- en speldagen e.d. Beschadigingen aan kleding, brillen, fietsen e.d., vallen niet onder de ongevallenverzekering.   

Terug naar boven