Basisschool Baardwijk

Balade 7 5142 WX Waalwijk

  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk
  • Schoolfoto van Basisschool Baardwijk

Het team

Toelichting van de school

ARBO (Arbeidsomstandighedenwet) gecertificeerde keuringen

Leerrijk beschikt over drie gecertificeerde Arbokeurmeesters, te weten: Rob Groeneveld (conciërge Bs. Meerdijk), Joop Patty (conciërge op Bs. Teresia) en José van Aarle (conciërge van bs. De Veste). Zij zijn volledig bevoegd om keuringen uit te voeren van elektrische middelen in de breedste zin van het woord en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen. Alle Leerrijk scholen krijgen jaarlijks een bezoek om alles te checken en veilig te maken en te houden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte- of ander verlof van een leerkracht probeert de directie zo snel mogelijk een geschikte vervanger te vinden. Voor de invulling van de vervanging zijn wij aangesloten bij het Driessen Flex Center. 

Soms is het nodig dat een collega-leerkracht (kort) waarneemt. Alleen in noodgevallen worden groepen samengevoegd, verdeeld over andere groepen of wordt aan ouders schriftelijk gevraagd de kinderen de volgende dag thuis te houden en elkaar te helpen bij de opvang.

Er is op school een protocol vervangingen op school aanwezig, waar beschreven is hoe school omgaat met verzuim van leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs in de groep

Binnen een eigen groep krijgen kinderen van hun leerkracht gezamenlijke instructie, gedifferentieerde instructie in groepjes of individuele instructie. Daarnaast wordt er in de klas door de leerkracht zo veel mogelijk extra hulp verleend aan kinderen met leerproblemen.

Tot en met groep 5 volgen kinderen de leerlijn van de groep, weliswaar gedifferentieerd, maar pas vanaf groep 6 kan een leerling indien noodzakelijk een eigen leerlijn krijgen. In dat geval zal altijd een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. 

Onderwijs buiten de groep

Kinderen kunnen ook buiten hun eigen groep in een andere groepssamenstelling of individueel les krijgen. Deze lessen worden dan vaak door andere onderwijsgevenden gegeven. Ook maken wij gebruik van specialisten, ouders, opa’s of oma’s die extra onderwijsaanbod of oefeningen doen, aanvullend aan ons onderwijs met leerlingen. Enkele van onze onderwijsprogramma’s bieden ook de mogelijkheid aan leerlingen om thuis te oefenen, eventueel  met de ouders (denk aan Taalzee, Gymzy, Nieuwsbegrip en Rekentuin). Wij proberen ouders en kinderen zoveel mogelijk actief te betrekken bij het leren en de ontwikkeling van de leerling. In een enkel geval vindt onderwijs plaats buiten de school door middel van een buitenschoolse voorziening (bovenschoolse plusklas of taallokaal Waalwijk).   

Wel of niet overgaan naar een andere groep

Algemeen

Er zijn geen wettelijke regels of richtlijnen voor het wel of niet laten overgaan van een leerling naar een volgende groep. Als ouder kunt u wel uw wensen kenbaar maken, maar de school neemt uiteindelijk de beslissing. De school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.  Als u het niet eens bent met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan, kunt u volgens de klachtenprocedure van de school bezwaar maken. De school moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van uw kind en rekening houden met de voortgang van uw kind. Als er duidelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, doordat het kind duidelijk aangeeft dat het lesprogramma niet aansluit bij zijn interesses en ontwikkeling, kan een klas overslaan een goede optie zijn. Versnellen betekent in de regel wel dat het kind jong in het voortgezet onderwijs terecht zal komen. De keuze voor versnellen wordt hier en nu gemaakt, maar heeft consequenties voor de toekomst. Versnellen alleen is geen optie, er moet ook sprake zijn van verrijken en verdiepen vanwege de mogelijkheid dat na een half jaar (of eerder) de leerling aan de volgende versnelling toe is. Het komt dus voor dat kinderen een klas overslaan, wij doen dat echter niet zomaar. Ingeval van ‘zittenblijven’ wordt dit alleen gedaan als de leerresultaten en ontwikkeling opvallend achterblijven. Hierbij spelen niet alleen de toetsscores een rol, ook andere zaken zoals: Is het kind faalangstig, heeft het weinig zelfvertrouwen, is het nog erg jong, speels of vaak ziek? Om een goede beslissing te kunnen nemen, wordt te allen tijde met u als ouders/verzorgers overlegd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op basis van bovenstaande tijden wordt door de leerkrachten het rooster samengesteld. Door de manier waarop het onderwijs in de groepen is vormgegeven, kunnen zaken afwijken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden die hierboven zijn genoemd, zijn globale tijden. Verwerkingsoefeningen worden regelmatig zelfstandig verwerkt. Op basis van bovenstaande richttijden maken leerkrachten roosters voor de eigen groep, waarbij rekening wordt gehouden met wat de kinderen in de groep nodig hebben.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

Alle speciale en reguliere basisscholen uit de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena horen bij het samenwerkingsverband ‘Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena’ (afgekort tot PO LHA). Samen verzorgen de scholen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle kinderen die in deze gemeenten wonen. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.samenwerkingsverbandlha.nl.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Dat doet onze school door de onderwijsbehoeften van uw kind vast te stellen en hierop tijdens de lessen af te stemmen. Op deze manier biedt de school basisondersteuning, waarmee de meeste kinderen zich op de basisschool goed kunnen ontwikkelen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de scholen bieden. Ons ondersteuningsprofiel staat op de website van de school.

Het start vanaf het moment van aanmelding

Passend onderwijs start vanaf het moment dat u uw kind op onze school aanmeldt. Nadat de school de schriftelijke aanmelding ontvangen heeft, onderzoeken wij of onze school de meest passende onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kwaliteiten en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij met uw toestemming informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit.

Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan we met u het gesprek aan en onderzoeken we samen welke school beter past bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen.

Basisondersteuning

Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze school heeft een stevige basisondersteuning. Kinderen met dyslexie, dyscalculie en een kleine leervertraging of -leerversnelling krijgen op onze school passend onderwijs.

Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school in de basisondersteuning biedt. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. De leerkracht en de intern begeleider bespreekt samen met u en eventueel externe specialisten welke extra ondersteuning ingezet kan worden. Bij dit gesprek en bij gesprekken over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan de school gebruik maken van de deskundige van Stichting Leerrijk. Dit is de ‘deskundige bevoegd gezag’ (afgekort DBG).

Extra ondersteuning vanuit Stichting Leerrijk

Naast de extra ondersteuning die op school geboden wordt, zijn er ook mogelijkheden buiten de school. Alle scholen binnen Stichting Leerrijk kunnen voor leerlingen vanaf groep 4 gebruikmaken van de bovenschoolse plusklas Breinrijk. De groepen werken onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten in hoogbegaafdheid. Breinrijk biedt aan leerlingen, die meer verrijking nodig hebben dan de school kan bieden, een speciaal programma. Dit vindt plaats op basisschool Baardwijk in Waalwijk en basisschool de Kinderboom in Kaatsheuvel. Om in aanmerking te komen voor Breinrijk is een aanmeldprocedure ontwikkeld. Informatie hierover kan u vragen aan de intern begeleider van de school.

Naast Breinrijk biedt Stichting Leerrijk ook extra ondersteuning op het gebied van taal. Deze taalondersteuning wordt geboden aan kinderen uit groep 1/2, 3 en 5 die extra ondersteuning nodig hebben om de Nederlandse taal te verwerven. De taalondersteuning vindt op school onder schooltijd plaats in een klein groepje en wordt gegeven door een taalspecialist. De intern begeleider van de school bepaalt in afstemming met de leerkracht en de ouders van het kind wie in aanmerking komt voor taalondersteuning.

Aanvraag van een arrangement

Wanneer er externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband gewenst is of wanneer voor een kind de overstap naar het speciaal (basis)onderwijs nodig is , vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement aan bij het samenwerkingsverband. Hierbij is altijd de deskundige bevoegd gezag van Stichting Leerrijk betrokken. Om deze aanvraag in te dienen, vult de school het startdocument van het samenwerkingsverband in. Dit wordt via de deskundige bevoegd gezag, aan de toelatings- en adviescommissie van het samenwerkingsverband voorgelegd. Deze commissie beoordeelt de aanvraag op inhoud, geeft op basis hiervan een advies, kent een arrangement toe of geeft indien nodig een toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal (basis-)onderwijs.

Overstap naar het speciaal (basis)onderwijs

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de speciale school zo soepel mogelijk gaat. Vorig schooljaar is een leerlingen van onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool Baardwijk specialiseert zich in taal- en leesonderwijs, maar wil ook op het gebied van rekenen een stevig leerstofaanbod ontwikkelen dat passend is bij onze leerlingpopulatie. Tot slot hopen wij dit schooljaar te kunnen starten met een onderwijsaanbod aan kinderen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheersen om het reguliere Nederlandse onderwijs te kunnen volgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2021/2022 zijn we gestart met visie ontwikkeling betreffende onderwijs aan het jonge kind. In de 1e helft van het schooljaar 2022/2023 is het aanbod voor het jonge kind onderwijs beschreven en het beleid definitief gemaakt. Totaalaanbod en breinvriendelijk leren zijn hierbij speerpunten.

De samenwerking en afstemming met de kinderopvang krijgt steeds meer vorm. Er zijn diverse activiteiten die gezamenlijk worden georganiseerd. Het onderbouwteam van basisschool Baardwijk en het team van Mikz kinderopvang in BaLaDe volgen in het schooljaar 2023-2024 gezamenlijk professionaliseringstrajecten. 

Terug naar boven