RK Basisschool Pieter Wijten

Kastanjestraat 2 5143 CZ Waalwijk

  • Basisschool Pieter Wijten is gevestigd in kindcentrum Bloemenoord.
  • In het leer- en leesbos kunnen kinderen zelfstandig werken, in groepjes werken, maar ook heerlijk in een hoekje gaan lezen.
  • In het leer- en leesbos hebben wij een voorleeshoek met een heuse voorleesstoel om samen te genieten van een mooi verhaal.
  • Op het natuurlijke schoolplein kunnen kinderen naar hartelust spelen in en rond de natuur.

In het kort

Toelichting van de school

Op deze website stellen wij basisschool Pieter Wijten aan u voor. Aangezien we de leerlingen, uw kinderen, het allerbelangrijkste vinden, gaat het vooral over de plaats die de kinderen innemen binnen onze school. Een school waar je jezelf mag zijn, waar je geaccepteerd wordt om wie je bent. Waar je serieus genomen wordt en samen met de ouders gewerkt wordt aan een groeiende verantwoordelijkheid van elk kind. Waar we de kinderen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen werk. Waar we een pedagogisch klimaat hebben gecreëerd waarin kinderen zich veilig en gelukkig voelen. Kortom een school waar kinderen met plezier naar toe komen. Behalve voor ouders van onze kinderen is deze site ook bedoeld als een eerste kennismaking voor nieuwe ouders, personeelsleden, stagiaires en overige belangstellenden. We vinden het belangrijk dat nieuwe ouders een goed beeld van onze school krijgen. Daarom leiden we hen graag onder schooltijd rond om het leer- en werkklimaat te bekijken en de sfeer te proeven

Als u suggesties ter verbetering of aanvulling hebt, dan horen wij die graag van u. Van harte hopen we dat u na het lezen over de Pieter Wijtenschool een goede indruk heeft van onze school. Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom voor een toelichting. 
Met vriendelijke groeten, mede namens het team en de MR,

Fabienne Damen
directeur bs Pieter Wijten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoet
  • Ontdek
  • Ontwikkel
  • Beleef
  • Elk kind een belofte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Pieter Wijten is een kleine buurtschool in de wijk Bloemenoord. Het aantal leerlingen schommelt al enkele jaren rond de 100. Toch zien we sinds vorig schooljaar een kleine stijging in het leerlingaantal. Deze toename komt door het opnemen van enkele Oekraïense vluchtelingen en we zien een grotere instroom in groep 1/2. Op de teldatum van 1 februari 2023 hadden we 117 leerlingen ingeschreven op onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:

- Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);
- Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;
- Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator genoemd. Voor onze school is dit Kim van den Bosch. 

Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er de mogelijkheid een externe aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) in te schakelen. De ASV-er kan scholen helpen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er een aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.

De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’. Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen beleidsmatig voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden. We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo heeft onze school gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede afstemmen op mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u op de website van onze school.

Terug naar boven