CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7 3633 CA Vreeland

Schoolfoto van CSV Ridderhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april maken de kinderen van groep 8 de CITO- eindtoets. Drie morgens lang worden zij getoetst op allerlei vakgebieden. De eindscore van deze toets, wordt gebruikt naast het advies van de leerkracht voor het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs voor de leerling. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Citotoetsen 

Vanaf groep 3 worden er twee keer per jaar cito toetsen afgenomen. Aan de hand van deze gegevens en de methodetoetsen wordt er een groepsplan gemaakt waarin vermeld wordt wat de behoeften van de kinderen zijn. Deze worden in de vorm van handelingsplannen in ons digitaal leerlingvolgsysteem ingevuld. Na een bepaalde periode wordt dit plan geëvalueerd met de IB'er en zo nodig aangepast. De IB'er (intern begeleider) ondersteunt de leerkracht daar waar nodig is, de IB'er is 2 dagen werkzaam op school. Daarnaast beschikt de school 2 dagen over een RT'er, deze RT'er werkt met kinderen apart of in groepjes aan de behoeften van de kinderen, dit kan zijn extra instructie over de basisstof of verdiepingsstof. 

Leerlingdossier

Alle schoolresultaten van het kind worden bijgehouden in een persoonlijk dossier. Aan dit dossier worden tevens alle verslagen van bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut en orthopedagogen toegevoegd. Dit dossier is toegankelijk voor leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders voor de uitoefening van hun specifieke onderwijskundige taak. Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is en kijken wij bijvoorbeeld of wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. De ouders hebben het recht tot inzage in het leerlingdossier onder toezicht van een afgevaardigde van school. Hiervoor kan de ouder een verzoek indienen bij de directie. Het is ouders niet toegestaan om gegevens uit de dossiers te halen of te wijzigen. Het leerlingdossier wordt na uitstroom van de leerling nog maximaal 5 jaar in ons archief bewaard.

Wanneer het kind uitstroomt naar bijvoorbeeld een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of het voortgezet onderwijs verstrekken wij deze scholen informatie uit het leerling-dossier over de ontwikkeling in de voorgaande jaren. Wij maken hiervan een onderwijskundig rapport. Tevens verstrekken wij gegevens aan de ´Permanente Commissie Leerlingenzorg’ (PCL) in de toelatingsprocedure naar een school voor speciaal basisonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, onder voorwaarde van ondertekening en goedkeuring door de ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd die is vastgelegd in een "kwaliteitskaart".  De leerkrachten van groep 7, Intern Begeleider en eventueel directie stellen in juni van het jaar dat het kind in groep 7 zit samen een voorlopig advies op. Dit advies wordt besproken met de ouders en de leerling. Dit advies wordt opgesteld aan de hand van de toets-resultaten en de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling. Het is een dubbel advies; dit kan zijn VMBO-Basis/Kader, Mavo/Havo of Havo/VWO.   Het definitieve advies wordt in februari van groep 8 opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 en 7, interne begeleiding en eventueel directie, in overleg met ouders en kind. Dit is een enkelvoudig advies, dus: VMBO Basis, of VMBO Kader, of MAVO, OF HAVO of VWO.  Dit gebeurt vóór de afname van de CITO-Eindtoets die in april wordt gemaakt.  Zodra de uitslag van de eindtoets binnen is, worden de ouders en kinderen geïnformeerd. Elk jaar worden de ouders van onze groep 8 leerlingen door de leerkrachten op een informatieavond geïnformeerd over de procedure en de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs in de omgeving. Kinderen bezoeken samen met hun ouders de open dagen van scholen van het voortgezet onderwijs. Op het moment dat een leerling door de VO school is aangenomen, vindt er een warme overdracht plaats van de leerkracht van groep 8 aan de coördinator van de betreffende  V.O. school. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Belangrijke speerpunten van de CSV Ridderhof zijn:

  • Kennisoverdracht waarbij we rekening houden met niveauverschillen tussen kinderen
  • Het aanleren van sociale vaardigheden
  • Het laten ontwikkelen van zelfinzicht
  • Een prettig leer- en leefklimaat 
  • Aandacht voor viering en saamhorigheid
  • Ruimte voor ouderparticipatie
  • Aandacht voor duurzaamheid, milieubewustzijn en spaarzaamheid

Terug naar boven