CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7 3633 CA Vreeland

Schoolfoto van CSV Ridderhof

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat momenteel uit 17 personen. Binnen dit team heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden:

De schoolleiding is in handen van de locatiedirecteur en wordt daarbij ondersteund en aangestuurd door een zogeheten clusterdirecteur. 

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de eigen groep. Daarnaast heeft elke leerkracht specifieke taken. Deze worden aan het begin van het jaar in een taakverdeling vastgesteld.

De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg en adviseert de leerkrachten wat betreft de zorgleerlingen.

De remedial teacher zorgt voor extra ondersteuning voor de kinderen die dat nodig hebben.

De HB-specialist zorgt voor extra ondersteuning voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 

De ICT-er is er voor om informatie en communicatie- technologie te organiseren, coördineren en bewaken van het computeronderwijs.?

De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymnastieklessen en is verantwoordelijk voor het gymnastiekonderwijs.?

De conciërge verzorgt allerlei werkzaamheden binnen de school.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een zieke leerkracht is, of nu in afwachting is van een coronatest wordt er binnen de collega's van de school of in de vervangingspool van de stichting een vervanger gezocht. Soms is het nodig om een leerkracht binnen de school van groep te verschuiven om ervoor te zorgen dat het voor de kinderen zo rustig en bekend mogelijk blijft. Wanneer er geen vervanging mogelijk is, worden de kinderen soms verdeeld over de overige groepen: in dat geval krijgen zij zelfstandig werk mee of draaien mee in het rooster van de desbetreffende klas. Wij streven ernaar om geen kinderen naar huis te sturen. Nu ten tijde van corona zijn wij bang daar niet aan te ontkomen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over acht groepen. In de kleuterbouw werken wij met heterogene groepen. Dit houdt in dat de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar door elkaar zitten. Vanaf groep 3 werken wij met homogene groepen, voor zover het leerlingenaantal dit toe laat. Om grote groepen te voorkomen, kiezen wij soms voor combinatiegroepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten. Dit is in het schooljaar 2020-2021 niet het geval. 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021:

 • Groep 1/2 A Conny (ma,di,wo,do) en Michiel (vrij)
 • Groep 1/2 B Fennie(ma,do,vrij) Noa (di,wo)
 • Groep 3 Monique (ma,di,wo,do,vrij)
 • Groep 4 Noa (ma), Mirjam (di,wo,do,vrij)
 • Groep 5 Charlotte (ma,di,wo,vrij) Noa (do)
 • Groep 6 Anne-Carlijn (ma,di,wo,do,vrij)
 • Groep 7 Michiel (ma,di,wo,do) en Anja (vrij) 
 • Groep 8 Anja (ma,di) Andrea (wo,do,vrij)
 • Schooldirecteur: Jana (ma,di,wo,do)
 • Clusterdirecteur: Gerard 
 • IB’er: Annet
 • RT’er: Nicolette
 • Vakleerkracht gym: Carina (wo)
 • Conciërge: Freek
 • Administratief medewerker: Edith (do)

Toelatingsbeleid

De scholen van Kalisto staan in principe open voor elk kind, vanaf de 4-jarige leeftijd, waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. Met betrekking tot de toelating van leerlingen tot één van de Kalisto scholen is met ingang van 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs van kracht  geworden.  

Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is voldoen aan de zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd gezag verplicht is ouders te begeleiden bij het vinden van een passende school  voor hun kind. De zorgplicht ligt bij de school van de eerste aanmelding en gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen.  

Het bestuur van Kalisto sluit zich aan bij de afspraken zoals vastgelegd in het plaatsings- en thuiszittersprotocol van ons samenwerkingsverband Passenderwijs, dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een passend aanbod met kwalitatief goed onderwijs wil realiseren.  

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

 • als de ouders aangeven dat ze de wijze waarop aan onze pedagogische, onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit vorm wordt gegeven niet wensen te respecteren.
 • indien er gegronde redenen zijn om te verwachten dat de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind
 • wanneer de school onvoldoende kennis en/of onvoldoende mogelijkheden in huis heeft om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind
 • disbalans of dreigende disbalans in de groepssamenstelling of onderwijsbehoeften van de kinderen
 • indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van kwaliteit in de zorg in het geding komt.  

Toelatingsprocedure:

Het protocol geeft aan dat ouders hun kind op elk gewenst moment, maar tenminste 10 schoolweken voor gewenste toelatingsdatum, kunnen (voor)aanmelden bij een school van voorkeur. Vervolgens  richten ouders op verzoek van school vanaf 3 jaar maar uiterlijk 10 schoolweken voor de eerste schooldag van het kind een schriftelijk verzoek tot inschrijving aan de school. De school beoordeelt vanaf die leeftijd van het kind op basis van gegevens of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Indien geen sprake is van extra ondersteuning wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de betreffende school.  

Bij extra ondersteuning worden de volgende stappen gevolgd:

 1. Het bevoegd gezag van de school onderzoekt in overleg met ouders op basis van gegevens welke extra ondersteuning voor het kind nodig is. De coördinator van Passenderwijs kan hierbij ondersteunend optreden.
 2. Na vaststelling van de ondersteuningsbehoefte besluit de school of een passend aanbod geboden kan worden. Hierbij vormen het ondersteuningsprofiel van de school en de mogelijkheden van Passenderwijs in de vorm van arrangementen extra ondersteuning  twee belangrijke pijlers.
 3. Indien een passend aanbod geboden kan worden, wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de betreffende school.  

Indien het kind niet toelaatbaar wordt geacht, worden de volgende stappen gevolgd:

 1. Als de school geen passend aanbod kan bieden, zoekt de school binnen 6 weken na verzoek tot inschrijving een school die wel een passend aanbod kan bieden. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd worden. De coördinator van Passenderwijs wordt in deze situatie betrokken bij het proces. De school bespreekt met ouders en de coördinator van Passenderwijs op basis van de vastgestelde onderwijsbehoefte welke scholen binnen de regio passend onderwijs kunnen bieden. In geval dit speciaal (basis) onderwijs betreft, wordt een traject richting het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in gang gezet.
 2. Tot het moment van plaatsing op de meest passende school, blijft de school waar het verzoek tot inschrijving is gedaan formeel verantwoordelijk voor de zorgplicht. Als er na 10 weken geen besluit is genomen over de toelating van het kind op de meest passende school, heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar het verzoek tot inschrijving is gedaan.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 vinden wij het van belang dat kinderen veel spelen. Tijdens hun eigen spel spiegelen kinderen zich aan elkaar, is er ruimte voor hun eigen fantasie en breidt hun woordenschat zich uit. In groep 1 en 2 werken we thematisch. De thema’s die gekozen worden hebben betekenis voor het kind en passen bij hun ontwikkeling. Ze zijn herkenbaar of hebben herkenbare elementen uit de echte wereld. De thema’s dagen uit tot onderzoeksvragen, ontwerpopdrachten en spelend leren. Aan het begin van het schooljaar starten we met thema’s die zich in de huishoek afspelen, zoals de voordeur, de hond of de wasmachine. Gedurende het jaar wordt er langer aan de thema’s gewerkt, breiden de speelplekken zich uit in de klas en vindt er verdieping plaats. Voorbeelden hiervan zijn: de baby, de schoenenwinkel of het tuincentrum. Elke keer bouwen we het thema met de kinderen op. De kinderen voelen zich hierdoor eigenaar van het thema. We gaan met de kinderen in gesprek, dagen ze uit om na te denken, hun eigen voorkennis in te zetten, te redeneren en te analyseren. 

Om het eigenaarschap van kinderen te vergroten, betrekken we de kinderen bij het opbouwen van de speelhoek. We starten elk thema met een introductie, dat kan zijn een toneelstuk of een boek. Vervolgens maken we een woordweb om de voorkennis te activeren. Met elkaar maken we de spullen die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Zo krijgen werkjes voor kinderen veel meer betekenis. Om bij te houden wat we maken gebruiken we een werklijst en een meeneemlijst. Met woorden, tekeningen en plaatjes worden de voorwerpen afgebeeld. Als er genoeg spullen gemaakt of meegenomen zijn kan het spel in de speelhoek beginnen. We werken met de doelen van de leerlijnen. De doelen gebruiken we tijdens de activiteiten in de kring (reken- en taalspelletjes, muziek), het maken van de werkjes en het maken van de spullen voor de speelhoek. Zo krijgen alle activiteiten betekenis voor de kinderen.   

Verder is er in elke klas verschillend materiaal aanwezig waarmee de kinderen spelenderwijs kunnen leren zoals: letterstempels, woordkaartjes, puzzels in allerlei formaten, loco etc. Wij zoeken altijd naar activiteiten die voor kinderen een zinvolle betekenis hebben. 

Wanneer uw kind in de kleuterklas komt, krijgt u een kleuterboekje waar meer informatie te vinden is over de werkwijze in de kleuterbouw. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder lezen valt ook begrijpend lezen en studievaardigheden.

Onder Wereld Oriëntatie verstaan wij WO-LOS: ‘leren door onderzoek en samenwerken’. WO-LOS is gekoppeld aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Door samen te werken en te onderzoeken binnen thema’s van geschiedenis en aardrijkskunde leren kinderen op een eigentijdse manier de kennis tot zich te krijgen. Hierin staat samenwerken en zelf onderzoeken centraal. Onder andere hiervoor beschikt de school over 60 chromebooks. 

Elke maandagochtend starten we de week met een gezamenlijke weekopening. Alle kinderen komen samen in de hal. Tijdens deze opening staat een thema vanuit Trefwoord (methode levensbeschouwing) centraal. Denk aan thema's zoals: vriendschap, hoop, geloof, helpen, samenwerken. In de vorm van liedjes, toneelstukjes, quiz, filmpjes etc, wordt er aan dit thema aandacht besteed. De leerkrachten van de groepen gaan in de klas verder met dit thema. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs. In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leraren hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze website, kopje protocollen.

Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is ons onderwijs gericht op begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Middels het leerlingvolgsysteem voorziet de school in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen.

Kwaliteitszorg op CSV Ridderhof 

Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert: 

Wij werken met een cyclus van zorgkwaliteit. Alle zorgactiviteiten staan uitgewerkt in een zorgkalender. Ons uitgangspunt is dat we goed onderwijs leveren en veel aandacht besteden aan Sociaal Emotioneel leren. Preventief willen we hiermee problemen voor zijn of vroeg signaleren. Wij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door de opbrengsten goed te monitoren. 

Een schooljaar begint met een uitgebreide overdracht. Bestaande hulpprogramma’s worden meteen door de nieuwe leerkracht voortgezet. Door het jaar heen zijn er diverse groeps- en leerlingbesprekingen, waarbij het onderwijs en individuele leerlingen besproken worden. Daarnaast vinden er structureel groepsbezoeken door de Intern Begeleider en de directie plaats. Als leerkrachten in de praktijk ondervinden dat een kind dan wel een achterstand heeft op cognitief of sociaal-emotioneel gebied en onvoldoende groei laat zien, of een kind behoeft meer uitdaging omdat het boven de reguliere stof zit, ondanks de gemaakte aanpassingen door de leerkracht, wordt een nieuw plan gemaakt. Ouders worden hierbij betrokken. Levert dit plan onvoldoende op, dan wordt het kind besproken in het Meerpartijenoverleg van het samenwerkingsverband. Als een onderzoek gewenst is, bieden we dat als school aan of we laten het via de huisarts lopen als het vooral gedragsproblemen betreft. Als de ondersteuning die wij moeten bieden buiten de basisondersteuning valt, vragen wij een eigen ondersteuningsbudget (EOB) aan, waardoor we hulp in kunnen schakelen. Hier wordt weer een nieuw plan voor gemaakt. Tevens wordt er voor de betreffende leerling een OPP (ontwikkelingsperspectief) vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Dit OPP wordt regelmatig (tenminste 2 maal per jaar) geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Passend Onderwijs en samenwerkingsverband

Met de wetgeving rond Passend Onderwijs wordt beoogd dat ieder kind een passend onderwijsarrangement krijgt. Ouders, en met name ouders van een kind met een speciale onderwijsbehoefte, kunnen een beroep doen op de zogenaamde onderwijszorgplicht voor ieder schoolbestuur, die ertoe leidt dat ieder kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat kan worden aangeboden op één van de reguliere basisscholen van het bestuur, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs. Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken de scholen van Kalisto -en daarmee ook onze school- samen in het samenwerkingsverband Passenderwijs (www.passenderwijs.nl). Alle scholen en schoolbesturen die hierbij zijn aangesloten, werken samen aan een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de regio West-Utrecht op basis van het ondersteuningsprofiel van elke school. De intern begeleider of directie van de school kan u nader informeren over de taakstelling en de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. Adres:Passenderwijs, Rembrandtlaan 50, 3443 EJ Woerden, 0348-412706, info@passenderwijs.nl.

Zorgplicht

Ouders vertrouwen hun kind aan onze school toe en verwachten dat de school toezicht houdt op de veiligheid van hun kind. Dit legt de school en het personeel de plicht op dit toezicht te bieden. Kalisto is juridisch eindverantwoordelijk voor toezicht en veiligheid en mandateert de realisatie hiervan aan de directie. De directie van de school is verantwoordelijk voor het regelen van toezicht op en veiligheid van de aan de school verbonden leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig ander moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in schoolverband. Kalisto heeft in het beleidsstuk “Zorgplicht” diverse richtlijnen aan de directies van haar scholen neergelegd. Het personeel van de school is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig ander moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in schoolverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op het moment dat het kind naar de basisschool gaat, is er (na toestemming van de ouders) overdracht tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de groepsleerkracht van de school.

Daarnaast werkt CSV Ridderhof samen met de organisatie Kind en Co, deze BSO is ook aanwezig in het gebouw. Kind en Co biedt op school alleen BSO (buitenschoolse opvang) aan. 

Terug naar boven