CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7 3633 CA Vreeland

Schoolfoto van CSV Ridderhof

In het kort

Toelichting van de school

CSV Ridderhof is een dorpsschool en enige school in het pittoreske dorp Vreeland. Er zitten ongeveer 200 leerlingen op school, voornamelijk afkomstig uit Vreeland zelf. 

Op deze schoolpagina kunt u alles lezen wat u wilt weten over onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Pro-actief
  • Welbevinden
  • Kwaliteit benutten
  • Groei in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CSV Ridderhof is de enige basisschool in Vreeland. Momenteel wordt de school bezocht door ongeveer 200 leerlingen. Vanwege recente nieuwbouw is de verwachting dat het aantal kinderen op school zal toenemen.

We zijn sinds 2009 gevestigd in een schoolgebouw aan de Niftarlakelaan. Naast de school is er in het gebouw ook een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang aanwezig. We hebben als school de beschikking over tien lokalen, een centrale hal met tribune en een speellokaal.

In schooljaar 2023-2024 starten we met 9 groepen, waarvan 1 groep 1 en 2 groepen 1-2 en vervolgens allemaal enkelvoudige groepen 3 t/m 8. Het aannamebeleid bij 4-jarigen is erop gericht om met max. 30 kinderen in groep 3 verder te gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy toelichting 

Kalisto is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind

Kalisto en haar scholen verwerken persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op een van onze scholen, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind door te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Andere persoonsgegevens zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Welke gegevens verwerken wij van uw kind

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij een van de scholen van Kalisto. In het privacyreglement staat precies beschreven welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken. U kunt het privacyreglement raadplegen via de website van de school. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij ook medische gegevens van uw kind verwerken. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, samenwerkingsverband, GGD/schoolarts en accountant. Wij kunnen leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen en het leerling administratiesysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Kalisto. Met deze organisaties sluiten we verwerkingsovereenkomsten af, waarin is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Welke rechten hebben ouders

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is en kijken wij bijvoorbeeld of wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Contact bij vragen over privacy

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt contact opnemen met Kalisto, met de directeur van de school of uw vraag stellen via het e-mail adres: infoprivacy@schoolnaam.nl. In het privacyreglement staat precies beschreven hoe wij privacy binnen de school beschermen. U kunt het privacyreglement raadplegen via de website van de school.

Terug naar boven