Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

 • Dansles voor kleuters
Knutselen
Excursies en voorstellingen
Technolab
 • Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren leren.
 • De verschillende vakken worden in onderlinge samenhang en in wisselende werkvormen aangeboden.
 • Schoolfoto van Fortgensschool
 • Op onze school is veel aandacht voor een gezonde levensstijl.
Fysiek, mentaal en sociaal

Het team

Toelichting van de school

We werken in een professionele cultuur en zijn als team voortdurend in ontwikkeling. We zetten onze individuele expertise in waar dat in de school nodig is. We werken goed samen en we leren van elkaar. Wanneer er hulp gevraagd wordt, helpen we elkaar. We geven elkaar positieve feedback. We zijn trots op onze school!

De vakken handvaardigheid, wetenschap en technologie, tekenen en muziek worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden binnen de thema's van IPC. We hebben vakleerkrachten voor gym en techniek en bij de kleuters hebben we een dansjuf voor taal en rekendans. We bieden rijk onderwijs waarbij we willen samen werken met ouders en de wereld om ons heen. Excursies worden gedaan passend bij de thema's van dat moment.

We werken daarvoor onder andere samen met:

 • Technolab
 • Kijkkunst
 • Naar buiten Leiden
 • Verwonder om de hoek
 • Museum Voorschoten en diverse musea in Leiden

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Over het algemeen is er op onze school weinig ziekteverzuim. 

Collega's nemen, indien nodig, vaak onderling de groep over. 

Wanneer de ziekte langer dan een week is, zoeken wij vervanging. Hierbij wordt eerst binnen het team gevraagd, daarna kunnen wij een beroep doen op een aantal mensen met lesbevoegdheid die hebben aangegeven de klas over te kunnen nemen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op de Fortgensschool in drie units.

 • Unit 1 zijn de groepen 1/2 
 • Unit 2 zijn de groepen 3,4 en 5
 • Unit 3 zijn de groepen 6, 7 en 8

De collega's van de unit werken nauw samen aan thema's, vakinhoudelijk en zorg voor onze leerlingen. Daarbij maken we gebruik van ieders expertise.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In en door hun spel leren jonge kinderen zichzelf, de ander en het andere steeds beter kennen. Handelend in spelsituaties vindt ontwikkeling plaats. Op deze manier wordt de basis gelegd voor het latere schoolse leren. Leerkrachten zijn hierbij heel belangrijk. Zij zijn de spil en creëren een rijke leeromgeving waarin kinderen via spel en spelactiviteiten komen tot leeractiviteiten.?De leerkracht helpt om verschillende spelactiviteiten te ondernemen, het spel op niveau te brengen en te houden. Spelen stimuleert de motorische ontwikkeling en stimuleert de sociale vaardigheden. Spelen maakt ervaringen met de wereld mogelijk, stimuleert de taalontwikkeling en lokt uit tot probleemoplossend denken. Zo krijgen kleuters grip op de wereld om hen heen.  Ook Engels wordt op een speelse manier vanaf groep 1 aangeboden. Het werken in de groepen 1/2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op het kleuterplein in de centrale hal van de school en buiten op het schoolplein. Het speellokaal wordt gebruikt voor de gym- en spellessen.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de middagen wordt gewerkt met het curriculum van IPC (www.ipc-nederland.nl). IPC omvat natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, culturele vorming, creatieve vorming, muziek en burgerschap. Ook de vakken begrijpend lezen en taal worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden in de thema's.

Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Om kinderen te enthousiasmeren en emotioneel betrokken te laten raken bij een onderwerp, wordt elk thema met alle betrokken groepen ‘geopend’ – we noemen dat het startpunt – en eindigt met een ‘afsluiting’. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Er wordt onder meer gewerkt met zogeheten mindmaps (visuele schema’s), maar er zijn meerdere manieren. Die helpen de leerlingen inzien wat ze al over een onderwerp weten. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. De volgende stap is dat kinderen een onderzoeksvraag gaan opstellen en dit onderzoek ook werkelijk gaan uitvoeren. De laatste stap is dat de kinderen hun bevindingen en hun behaalde doelen presenteren aan elkaar en/of aan ouders. Meer informatie is te vinden op https://ipc-nederland.nl.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Regulier basisonderwijs. 

Op onze school zien we dat iedere leerling uniek is. Ieder kind heeft zijn talenten. Daarom denken we in kansen en in oplossingen, óók als een leerling iets extra's nodig heeft. Alle leerlingen zijn welkom. Wanneer een leerling extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft dan proberen we dat altijd in eerste instantie op school te bewerkstelligen. We hebben voor 4 dagen een RT-er in dienst en voor iedere unit een onderwijsondersteuner.

Er wordt gebruik gemaakt van leerlijnen. Voor rekenen en spelling doen alle leerlingen de verwerking op hun eigen niveau. De verwerking hierbij gaat via een device. In de middagen wordt gewerkt met IPC, waarbij er wordt gewerkt met vaardigheidsdoelen en kennisdoelen.     

Wanneer interne zorg niet voldoende is, wordt er zoveel mogelijk externe zorg de school in gehaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van PPO Leiden, psychologen, logopedisten, Centrum voor jeugd en gezin en overige onderwijskundigen.

       

    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Fortgensschool willen we de ingezette koers graag vasthouden.

We hebben een persoonlijke aanpak.

We hebben een sterk team van leraren en begeleiders.

We bouwen aan een nauwe band met opvoeders en andere “externen” in de samenleving.

We bieden betekenisvol onderwijs waarbij leerlingen buiten school én binnen de school leren.

We stimuleren een onderzoekende houding

We bieden een omgeving waarin we fouten durven maken om daarvan te kunnen leren

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Wij werken nauw samen met de peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties binnen Voorschoten om vloeiende overgang naar onze school te bewerkstelligen.. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school.

Terug naar boven