Fortgensschool

van Beethovenlaan 10 a 2253 BE Voorschoten

 • Dansles voor kleuters
Knutselen
Excursies en voorstellingen
Technolab
 • Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren leren.
 • De verschillende vakken worden in onderlinge samenhang en in wisselende werkvormen aangeboden.
 • Schoolfoto van Fortgensschool
 • Op onze school is veel aandacht voor een gezonde levensstijl.
Fysiek, mentaal en sociaal

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

2 x per jaar worden de landelijke (CITO) toetsen afgenomen. (groep 3-8)

Deze resultaten worden, in de hogere groepen, individueel met de leerlingen besproken en samen wordt gekeken naar de doelen waar de leerling voor de komende periode aan wil werken. Met elkaar worden haalbare doelen opgesteld. 

In een gesprek met leerkracht, soms leerling en ouders wordt gekeken naar de resultaten en worden doelen gesteld waar het kind in de komende periode aan gaat werken. Het portfolio is de leidraad voor deze gesprekken.

2 x per jaar hebben de leerkrachten en intern begeleiders een gesprek over de resultaten van de groep. Aan de hand van de overzichten van de groep wordt gekeken naar de voortgang en worden doelen gesteld voor de groep. 

Met het team wordt gekeken naar de resultaten tijdens een gezamenlijk teamoverleg. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

in 2023 is de uitstroom:

 • VWO: 11 leerlingen
 • VWO/HAVO: 3 leerlingen
 • HAVO: 5 leerlingen
 • HAVO/VMBO-T: 3 leerlingen
 • VMBO-T: 2 leerlingen
 • VMBO-K/T: 2 leerlingen
 • VMBO-B/K: 2 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen uw kind zo goed mogelijk begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Daarom maken we gebruik van instrumenten die zicht geven op de ontwikkeling van uw kind, zodat het onderwijs continu kan worden bijgestuurd. In alles wat wij doen zit de zorg voor onze kinderen verweven.

Leerkracht
De leerkracht is de eerste verantwoordelijke rondom de zorg over de leerling. Door middel van oudergesprekken, kindgesprekken, observaties en leerlingresultaten worden de onderwijsbehoeften van de leerling vastgesteld om zoveel mogelijk op maat onderwijs te kunnen aanbieden. De leerkracht maakt groepsplannen om kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften te clusteren. Zo wordt er bij elk vak op verschillende niveaus les gegeven. Dit is mogelijk door de verwerking van de lesstof in Gynzy, waarbij de leerlingen via hun Chromebook de opdrachten maken. Hierbij is veel aandacht voor adaptief onderwijs. De leerlingen worden zowel didactisch als sociaal emotioneel gevolgd. Didactisch door observaties, methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen en sociaal emotioneel door observaties en vragenlijsten.

Intern Begeleider
Op de Fortgensschool hebben we twee intern begeleiders. Zij begeleiden de leerkrachten bij de zorg rondom de kinderen. Dit kan zowel interne zorg als externe zorg zijn.

Remedial Teacher en Levelwerk leerkracht
Wij onderscheiden ons als school door meer aandacht te geven aan extra ondersteuning voor kinderen met extra onderwijsbehoeften. Wij hebben een remedial teacher in dienst die twee dagen per week werkt met kinderen die extra instructie en begeleiding nodig hebben. Dit zowel voor kinderen die moeite hebben met de lesstof als kinderen die uitblinken. Ieder kind heeft immers instructie nodig op zijn eigen niveau om zo stappen te kunnen maken in zijn of haar eigen leerproces. Tevens hebben we 3 onderwijsondersteuners die kinderen in groepjes of individueel kunnen begeleiden.

Ook hebben we een leerkracht in dienst die zorg draagt voor de kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging. Zij krijgen instructie over extra uitdagend materiaal waarmee ze de rest van de week als weektaak werken.

Leerlingen met extra zorg
Wanneer een leerling extra zorg nodig heeft proberen we samen met ouders de zorg te geven die het nodig heeft. We gaan dan graag met u in gesprek. Daarnaast worden kinderen met extra zorg door de leerkracht ingebracht tijdens het intern zorgoverleg. Dit overleg vindt ongeveer 5x per jaar plaats. In dit overleg worden door verschillende professionals binnen ons zorgteam handvatten aan de leerkracht gegeven hoe te handelen zodat de leerkracht de juiste zorg kan bieden aan de leerlingen. Wij vinden de driehoek ouder-leerkracht-kind erg belangrijk, en zien de zorg over de leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De indeling van de zorgniveaus zijn te vinden op onze website. 

Ondersteuningsteam
Wanneer er leerlingen zijn die extra zorg nodig hebben waarbij we externe zorg nodig hebben zetten we het ondersteuningsteam in van de school. Samen met ouders, leerkracht, intern begeleider, directie en externe zorginstanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het samenwerkingsverband PPO Leiden en de Ambulante Educatieve Dienst plannen we een gesprekken zodat we de leerling de zorg kunnen geven die hij of zij nodig heeft.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig
 • Sociaal
 • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven