PCBS De Driemaster

Spinozalaan 175 2273 XG Voorburg

Schoolfoto van PCBS De Driemaster

Het team

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar zijn er voor het eerst sinds lange tijd wisselingen geweest in het team. Om uiteenlopende persoonlijke redenen gaan we die collega's missen. We zijn in de gelukkige situatie dat we een aantal nieuwe collega's kunnen verwelkomen. Ook is er ruimte voor een aantal studenten, zij zijn de toekomst van de school daarom zullen we extra tijd investeren in hun begeleiding en coaching.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of overig verlof van de leerkrachten wordt dit intern opgevangen. Er is altijd een (ambulante) leerkracht aanwezig om dit, kortdurend, op te vangen. Langdurig verlof wordt per situatie bekeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen elk schooljaar lessen in sociaal emotionele vorming aan de hand van het Rots en Water programma. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. 

Binnen het team zijn er reken-, lees- en taal-, hoogbegaafdheids- en NT2-specialisten aanwezig. Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen 2 keer per week bewegingsles van een vakleerkracht. Daarnaast hebben we een vakleerkracht voor dans (groep 1 t/m 3) en muziek (groep 4 t/m 8) Elk schooljaar organiseren wij twee weken techniek. Op deze manier willen wij alle leerlingen op cognitief uitdagen, maar ook de talenten van kinderen tot bloei laten komen.

Op de Driemaster hebben we schakelklassen en een taalklas. In de schakelklassen krijgen leerlingen die vanuit het buitenland bij ons op school komen 1,5 jaar extra ondersteuning in taal/lezen en woordenschat in een aparte groep (groep 3 tot en met 8). In de taalklas krijgen leerlingen naast de reguliere groep extra ondersteuning in taal/woordenschat.

In samenwerking met SenW Leidschendam Voorburg worden er naschoolse activiteiten aangeboden van zeer uiteenlopende aard (gitaar-, zang- en diverse muzieklessen, dans, freerunnen, boksen, boogschieten, paardrijden enz). Kinderen kunnen zich hiervoor 4 keer per jaar inschrijven. De muziekschool Trias biedt in ons gebouw muzieklessen aan.

Een van de ambities voor de komende schooljaren is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. We willen ouders deelgenoot maken van de activiteiten op school en de verantwoordelijkheid voor de kinderen met ze delen. We willen ouders ontmoeten en op die manier de twee werelden van de kinderen (school en thuis) dichter bij elkaar brengen. Er is een oudercafé waar ouders elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Ook kunnen ouders hier voor vragen en ondersteuning terecht.

In groep 7 en groep 8 gaan alle leerlingen met de groep op kamp.
In groep 7 ligt de nadruk op het bevorderen van de groepsvorming aan het begin van het jaar.  En in groep 8 is het doel van kamp het afsluiten van de basisschooltijd en het maken van mooie herinneringen. Op beide kampen zijn culturele, sportieve activiteiten gepland en het verbreden van levenservaring staat centraal. De leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen. Ze ontdekken nieuwe eigenschappen van elkaar waardoor ze elkaar meer en anders respecteren.  


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Momenteel zijn we de visie op kleuters aan het herbepalen. Spelend en ontdekkend leren speelt hierbij een sleutel rol. Jonge kinderen leren door te ervaren. Door activiteiten spelenderwijs in thema's aan te bieden leren de kinderen ontzettend veel op het gebied van taal, rekenen, motoriek en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

De Driemaster is gespecialiseerd in een rijk en gevarieerd taalaanbod. Onderstaande taalvaardigheden worden systematisch aangeboden maar zijn ook verweven in onze dagelijkse bezigheden:

Gespreksvaardigheid - Begrijpend luisteren - Interactie - Beginnende geletterdheid - Analyse/Synthese - Rijmen - Woordenschat - Taalbeschouwing

Daarnaast bieden wij extra uitdaging aan leerlingen die meer aankunnen. Hiervoor verbreden wij de leerstof, waarbij leerstof van groep 3 kan worden aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De eerste tien weken van het schooljaar wordt iedere week Rots en Water gegeven door een vakdocent. Hiermee besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden zoals opkomen voor jezelf, grenzen stellen, vriendschappen sluiten, oplossen van conflicten en het kweken van zelfvertrouwen. Na deze periode wordt twee keer per maand een les Rots en Water gegeven door de vakdocent. De vakdocent kijkt naar de behoefte van de groep en speelt hierop in. Tevens wordt wekelijks aandacht besteed aan Rots en Water door de groepsleerkracht. 

In groep drie is lezen en taal met elkaar verweven. Dit wordt aangeboden als één vakgebied.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor informatie over de doelgroep van onze school en de speciale faciliteiten die wij kunnen bieden, verwijzen wij u graag naar het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel staat vermeld op de website en op www.scholenopdekaart.nl Het schoolondersteuningsprofiel is door ons schoolteam opgesteld en hierin hebben wij beschreven op welke manier wij passend onderwijs realiseren. Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

- Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;

- Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden;

- Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Driemaster lukt het ons voor veel leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren. Onze leerkrachten zijn vaardig is inclusiviteit. Soms is hier een extra arrangement voor nodig.

Door het aannemen van een orthopedagoog verwachten we de begeleiding van zorgleerlingen nog beter "op maat" te kunnen aanbieden met als doel kinderen een goed passende onderwijsplek aan te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons gebouw bevindt zich VVE peuterspeelzaal de Bereboot. De peuterspeelzaal is onderdeel van DAK-kindercentra. Kinderen vanaf 2 jaar zijn vier dagdelen per week welkom. De meeste kinderen krijgen extra taalaanbod met betrekking tot de VVE.  De contacten met de peuterspeelzaal zijn hecht. Er is sprake vaneen doorlopende lijn binnen de ontwikkeling van de kinderen. Structureel zijn er geplande overlegmomenten tussen de leerkrachten van de basisschool en de leidsters van de peuterspeelzaal. 

Terug naar boven