PCBS De Driemaster

Spinozalaan 175 2273 XG Voorburg

Schoolfoto van PCBS De Driemaster

Het team

Toelichting van de school

Nieuwe collega's krijgen bij ons begeleiding op maat. In het begeleidingsplan staat inhoudelijk beschreven hoe deze begeleiding er globaal uitziet. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of overig verlof van de leerkrachten wordt dit intern opgevangen. Er is altijd een (ambulante) leerkracht aanwezig om dit, kortdurend, op te vangen. Langdurig verlof wordt per situatie bekeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen 2 keer per week bewegingsles van een vakleerkracht.

Elk schooljaar organiseren wij twee techniek-weken.

Alle leerlingen krijgen elk schooljaar lessen in sociaal emotionele vorming aan de hand van het Rots en Water programma. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. 

Binnen het team zijn er reken-, lees- en taalspecialisten aanwezig.

Er is een leerkracht creatieve vorming en dans.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterklassen bieden wij de kinderen een rijk en gevarieerd taalaanbod aan.

Gespreksvaardigheid - Begrijpend luisteren - Interactie - Beginnende geletterdheid - Analyse/Synthese - Rijmen - Woordenschat - Taalbeschouwing
Deze taalvaardigheden worden systematisch aangeboden maar zijn ook verweven in onze dagelijkse bezigheden.

Wij bieden zorg voor kinderen uit groep 2 die extra uitdaging behoeven door de leerstof te verbreden en groep 3 leerstof aan te bieden zodat zij in het "zonnetjes-programma" kunnen instromen na de zomervakantie.   

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De eerste tien weken van het schooljaar wordt iedere week een les Rots en Water gegeven. Na deze periode wordt één keer per maand een les Rots en Water gegeven. 

In groep drie is het taalaanbod verweven met het leesaanbod. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor informatie over de doelgroep van onze school en de speciale faciliteiten die wij kunnen bieden, verwijzen wij u graag naar het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel staat vermeld op de website en op www.scholenopdekaart.nl Het schoolondersteuningsprofiel is door ons schoolteam opgesteld en hierin hebben wij beschreven op welke manier wij passend onderwijs realiseren. Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

- Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;

- Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden;

- Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven