PCBS De Driemaster

Spinozalaan 175 2273 XG Voorburg

Schoolfoto van PCBS De Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de bijlage treft u een overzicht aan van de uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2020-2021.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen staat centraal in onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. In onze school zijn er leerstofjaargroepen (kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar). Door middel van verschillende instructie-niveaus en goed klassenmanagement proberen we op die manier zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende behoefte van elke leerling.

Voor de leerkracht betekent dit het volgende:                 

- De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind.

- De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind.                 

- De leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen passend bij elk kind.  

De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo, passend bij de eigen mogelijkheden, een basispakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. De leerkracht voert deze differentiatie binnen de klas uit op drie instructieniveaus (basis, signaal, plus)  

De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelproces door middel van het groepswerkplan. Daarbij maakt de leerkracht gebruik van observaties in de klas en verschillende toetsen. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van de methodes en de landelijk genormeerde CITO-toetsen op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Nadat de aard van de problemen en de eventuele oorzaken zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de leerling(en) geholpen kunnen worden en houdt hij/zij bij hoe daaraan wordt gewerkt. Deze informatie wordt vastgelegd in het groepswerkplan en het groepsoverzicht. Er wordt altijd volgens het zorgplan gehandeld. Deze informatie wordt tijdens de voortgangsgesprekken natuurlijk met u gedeeld. In het rapport kunt u de resultaten van de tussentijdse toetsen ook terugvinden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Driemaster benutten wij de talenten van kinderen optimaal. Wij bieden een veilige en leerrijke omgeving waarin ieder kind gezien wordt. Er is rust en structuur in de school waardoor wij zelfstandigheid kunnen bevorderen. Zo kan er binnen de groepen op verschillende niveaus gewerkt worden. Door de brede deskundigheid binnen ons team kunnen wij extra/uitdagende ondersteuning bieden op alle niveaus en kunnen leerlingen zich sociaal verder ontwikkelen. Voor de sociale ontwikkeling maken wij gebruik van de fysieke weerbaarheidstraining Rots- en water.

Tijdens deze lessen zullen leerlingen vooral ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). De lessen richten zich op bewustwording van de eigen kracht, mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water. We zijn trots dat we deze wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek aan kunnen bieden bij ons op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen
  • Respect
  • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met trots geven wij u inzage in ons inspectierapport. Wij zijn door de inspectie beoordeeld met een GOED! Hieronder volgt de samenvatting. Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de bijlage.    

Basisschool De Driemaster heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.  

• De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen.  

• Het didactisch handelen heeft een heldere structuur en de leerlingen zijn betrokken.

• De extra ondersteuning voor zorgleerlingen is goed georganiseerd.

• Voor de veiligheid heeft de school een veiligheidsbeleid en er zijn afspraken om op te treden bij sociaal onveilige situaties.

• De onderwijsresultaten zijn sterk gestegen.

• De school werkt voor de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen goed samen met ketenpartners.

• De schoolontwikkeling is gepland en wordt krachtig aangestuurd door de directie.

• Directie en team werken goed samen om talenten van leerlingen te ontwikkelen.

Terug naar boven