PCBS De Driemaster

Spinozalaan 175 2273 XG Voorburg

Schoolfoto van PCBS De Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 telt groep 8 totaal 29 leerlingen. 28 leerlingen hebben deelgenomen aan de Centrale eindtoets van Cito. Uit groep 8 zijn er 5 leerlingen die de eindtoets niet hoeven te maken volgens de richtlijnen van de Onderwijsinspectie:

* leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs
* leerlingen met een IQ lager dan 75
* leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen

Als we deze leerlingen niet meetellen in de eindtoets ontstaat er een gecorrigeerde score.

Landelijke gemiddelden 535,7  

Schoolscore ongecorrigeerd 535,5 

Schoolscore gecorrigeerd 536,8 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen staat centraal in onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. In onze school zijn er leerstofjaargroepen (kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar). Door middel van verschillende instructie-niveaus en goed klassenmanagement proberen we op die manier zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende behoefte van elke leerling.

Voor de leerkracht betekent dit het volgende:                 

- De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind.

- De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind.                 

- De leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen passend bij elk kind.  

De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo, passend bij de eigen mogelijkheden, een basispakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. De leerkracht voert deze differentiatie binnen de klas uit op drie instructieniveaus (basis, signaal, plus)  

De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelproces door middel van het groepswerkplan. Daarbij maakt de leerkracht gebruik van observaties in de klas en verschillende toetsen. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van de methodes en de landelijk genormeerde CITO-toetsen op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Nadat de aard van de problemen en de eventuele oorzaken zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de leerling(en) geholpen kunnen worden en houdt hij/zij bij hoe daaraan wordt gewerkt. Deze informatie wordt vastgelegd in het groepswerkplan en het groepsoverzicht. Er wordt altijd volgens het zorgplan gehandeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviezen 2018-2019:

VWO 4

HAVO VWO 2

HAVO 3

VMBO TL / HAVO 2

VMBO TL 10

VMBO Kader / TL 4

VMBO Kader 3

VMBO Basis 1 

Schoolkeuze 2018-2019:   

Corbulo 2

Dalton 3

Francois Vatel 1

Maris College 1

s-Gravendreef 1

College Sint Paul 1

Sint Maarten 7

Veurs Voorburg 8

Wellantcollege 2

Zandvliet 3

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven