Basisschool de Schakel

Populierenstraat 39 4581 BR Vogelwaarde

Schoolfoto van Basisschool de Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • respect
  • vertrouwen
  • eigenaarschap
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 125 leerlingen. Ieder kind krijgt bij ons volop kansen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerling. De kwaliteit van ons onderwijs is zo dat ieder kind de ruimte krijgt om zich naar zijn capaciteiten en talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het kennis, vaardigheden en attitudes verwerft die erop gericht zijn zelfstandig te kunnen functioneren in onze samenleving. We willen de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen bevorderen en we willen kinderen het gevoel geven dat ze geaccepteerd en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen.

Het leerlingenaantal daalt de laatste jaren. Hoe we omgaan met het dalende aantal leerlingen is van invloed op onze strategische- en onderwijskundige keuzes die wij deze schoolplanperiode opnemen. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten:

Extra aandacht voor een doorgaande ontwikkelingslijn op het gebied van taal, rekenen en lezen, het versterken van de curatieve aanpak rondom pesten, talentontwikkeling van leerlingen en ontwikkelen van een leerling portfolio en extra aandacht voor burgerschapsonderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privé-gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de www.elevantio.nl

Gedragscode

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang  is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van Onderwijsgroep Perspecto, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen van Onderwijsgroep Perspecto, ontwikkeld. Bij aanmelding van een nieuwe leerling neemt de directeur deze gedragsafspraken door en vraagt instemming voor deze afspraken aan de ouders. De afspraken zijn:

•           Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit

             getolereerd

•           Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen

•           Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd

•           De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord

•           Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden

•           Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief 

•           Breng uw kind op tijd in de klas

•           Bewaar de rust in het schoolgebouw

•           Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken

•           Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen.

De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure).  


Terug naar boven